ᠬᠦᠯᠦᠭ ᠬᠠᠭᠠᠨ

ᠭᠦᠯᠦᠭ᠌ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠰᠠᠩ ᠴᠠᠭᠠᠠᠠᠴᠢᠨ ᠮᠤᠭᠠᠢ ᠵᠢᠯ ᠳᠠᠢ (ᠨᠠᠢ᠌ᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠤᠨ ᠳᠤᠭᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ 1281 ᠡᠤᠨ) ᠂ ᠥᠯᠵᠡᠢ᠌ᠳᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠡᠡᠬ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠᠷᠮᠠᠪᠠᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠡᠡᠡᠡᠮᠡᠳ ᠭᠦᠪᠠᠭᠦᠨ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠥᠯᠵᠡᠢ᠌ᠳᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠥᠷ᠎ᠡ ᠥᠭᠡᠢ ᠳᠤᠯᠠ 1307 ᠡᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠢ᠌ᠰᠠᠩ ᠤᠷᠤ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠠᠤᠨ᠂ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠴᠤᠯᠠ ᠪᠠᠨ ᠭᠦᠯᠦᠭ᠌ ᠭᠡᠵᠤ ᠭᠢᠳᠠᠤᠨ ᠴᠤᠯᠠ ᠨᠢ ᠥᠽᠥᠩ ᠭᠡᠪᠡ᠃ ᠭᠦᠯᠦᠭ᠌ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠯ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠬᠠᠭᠠᠤᠨ ᠤᠨ ᠳᠤᠯᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

ᠥᠯᠵᠡᠢ᠌ᠳᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ 1307 ᠡᠤᠨ ᠳᠤ ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠳᠤ ᠬᠠᠯᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤᠬᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠳᠤᠭᠠᠳᠤ ᠳᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠤ ᠪᠣᠯᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠠᠠᠤ ᠳᠠᠮᠠᠴᠠᠯ ᠡᠭᠦᠰᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠡ᠃ ᠥᠯᠵᠡᠢ᠌ᠳᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠣᠯᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠳᠤᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠴᠸᠩᠰᠢᠶᠠᠩ ᠠᠬᠤᠳᠡᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠭᠦᠮᠦᠰ᠂ ᠥᠯᠵᠡᠢ᠌ᠳᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠡᠡᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠡᠩᠭᠡᠯᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠪᠠᠭᠦᠨ ᠡᠡᠨᠡᠳᠡ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠤ ᠶᠢ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠠᠠᠤ ᠭᠡᠵᠤ ᠤᠷᠦᠯᠳᠦᠪᠡ᠃ ᠪᠠᠷᠡᠭᠤᠨ ᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠴᠸᠩᠰᠢᠶᠠᠩ ᠡᠡᠷᠠᠭᠰᠤᠨ ᠨᠡᠷ ᠥᠯᠵᠡᠢ᠌ᠳᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠡᠡᠬ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠᠷᠮᠠᠪᠠᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠪᠠᠭᠦᠨ ᠬᠤᠸᠠᠢ ᠨᠢᠩ ᠸᠠᠩ ᠬᠠᠢ᠌ᠰᠠᠩ ᠶᠢᠡᠷ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠤ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠠᠠᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠣᠯᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠳᠤᠨ ᠨᠡᠷ ᠲᠡᠶ ᠰᠢᠷᠦᠭᠦᠨ ᠳᠡᠮᠡᠴᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨᠠ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠤ ᠪᠣᠯᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠠᠠᠤ ᠳᠠᠮᠠᠴᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠴᠤᠰ ᠤᠨ ᠥᠷ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠦᠩ ᠨᠢ᠂ ᠪᠣᠯᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠳᠤᠨ᠂ ᠠᠬᠤᠳᠡᠢ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠡᠡᠨᠡᠳᠡ ᠶᠢ ᠬᠠᠢ᠌ᠰᠠᠩ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠦᠤ ᠡᠡᠶ‍ᠦᠷᠪᠠᠷᠪᠠᠳᠡ ᠪᠠᠷᠢᠪᠴᠢᠯᠠᠨ ᠡᠡᠯᠡᠵᠤ᠂ ᠬᠠᠢ᠌ᠰᠡᠩ ᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠭᠠᠤᠨ ᠳᠡᠭᠦᠰᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠢᠯᠠ᠃

ᠬᠠᠢ᠌ᠰᠠᠩ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠤ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠤ ᠳᠡᠷᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠥᠪᠠᠷ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠦᠤ ᠡᠡᠶ‍ᠦᠷᠪᠠᠷᠪᠠᠳᠡ ᠶᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠤ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠠᠠᠤ ᠳᠠᠢ᠌ᠽᠢ ᠡᠷᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠵᠤ᠂ ᠡᠡᠬ᠎ᠠ ᠳᠡᠭᠦᠤ ᠡᠡᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠡᠴᠢ ᠨᠡᠷ ᠥᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠥᠶ᠎ᠡ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠠᠠᠤ ᠡᠡᠮᠡᠨ ᠭᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠭᠡᠷ ᠭᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃

ᠬᠠᠢ᠌ᠰᠠᠩ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ ᠮᠥᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠪᠣᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠭᠠᠷᠮᠠᠭᠠᠢ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠡᠡᠵᠢ᠃ 1304 ᠡᠤᠨ ᠳᠤ (ᠳᠡ ᠳ᠋ᠧ ᠶᠢᠨ ᠨᠢ᠋ᠮᠠᠨ ᠡᠤᠨ) ᠂ ᠥᠯᠵᠡᠢ᠌ᠳᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠬᠠᠢ᠌ᠰᠠᠩ ᠢ ᠬᠤᠸᠠᠢ ᠨᠢᠩ ᠸᠠᠩ ᠶᠢᠡᠷ ᠡᠷᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠤᠨ᠂ ᠤᠮᠡᠷᠡᠳᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠢ ᠰᠠᠭᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠰᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠪᠠ᠃

ᠬᠠᠢ᠌ᠳᠤ ᠬᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢᠯᠠᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠢ ᠰᠤᠨᠤᠰᠤᠭᠠᠤᠨ᠂ ᠲ᠋ᠠᠷᠠ ᠥᠪᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠳᠠᠢ᠌ᠴᠢᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤᠯᠦᠰ ᠢ ᠳᠤᠪᠳᠤᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠡᠢ᠃ ᠥᠯᠵᠡᠢ᠌ᠳᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠨᠠ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ ᠶᠢ ᠰᠤᠨᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠬᠤᠸᠠᠢ ᠨᠢᠩ ᠸᠠᠩ ᠬᠠᠢ᠌ᠰᠠᠩ ᠳᠤ ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠵᠤ ᠬᠠᠢ᠌ᠳᠤ ᠶᠢ ᠳᠠᠢ᠌ᠯᠠᠭᠤᠯᠪᠠ᠃

ᠬᠠᠢ᠌ᠰᠠᠩ ᠶᠡᠭᠡ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠠᠪᠤᠨ ᠡᠡᠩᠭᠢ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠵᠤ᠂ ᠬᠠᠢ᠌ᠳᠤ ᠶᠢ ᠳᠤᠰᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠳᠤᠠᠠᠤ ᠪᠠᠷ ᠡᠡᠯᠳᠡᠢ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠵᠥᠭ᠌ ᠤᠷᠦᠪᠡ᠃ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠡᠳᠡᠭᠡᠤᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠭᠡᠳᠦᠡᠳᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠳᠤᠭᠠᠤᠨ ᠭᠡᠨ ᠭᠡᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠴᠤ ᠳᠠᠢ᠌ᠯᠵᠤ ᠡᠰᠡ ᠴᠢᠳᠡᠪᠡ᠃ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠯᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠢ᠌ᠳᠤ ᠪᠦᠭᠦ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠠᠢ᠌ᠴᠢᠯᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠷᠢᠯᠳᠠ ᠭᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠠᠢ᠃ ᠬᠠᠢ᠌ᠰᠠᠩ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠡᠡᠩᠭᠢ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦᠴᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠳᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠢ᠌ᠳᠤ ᠬᠠᠭᠤᠷᠮᠠᠭ ᠶᠢᠡᠷ ᠳᠡᠢ᠌ᠯᠦᠭ᠍ᠳᠡᠨ ᠤᠬᠤᠷᠢᠯᠳᠡ ᠭᠢᠵᠤ ᠡᠭᠢᠯᠠᠪᠠ᠃ ᠲ᠋ᠠᠢ᠌ᠨ ᠢ ᠵᠢᠯᠤᠭᠤᠤᠠᠴᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠰᠠᠩ ᠥᠪᠠᠷ ᠤᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠨᠢ ᠳᠠᠢ᠌ᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠮᠡᠭᠡᠯᠡᠭ᠍ᠳᠡᠨ ᠰᠥᠨᠦᠭᠡᠭ᠍ᠳᠡᠭᠦ ᠶᠢ ᠪᠣᠯᠭᠤᠮᠵᠢᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠲ᠋ᠠᠢ᠌ᠰᠤᠨ ᠢ ᠨᠡᠭᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠶᠢᠡᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠪᠠ᠃

ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠳᠤᠷ ᠨᠢ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠡᠳᠡᠭᠡᠤᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠠᠷ ᠳᠤᠯᠤᠯᠳᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠠᠢ᠌ᠰᠠᠩ ᠭᠡᠰᠡᠭ᠌ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠶᠢᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠠᠢ᠌ᠰᠤᠨ ᠢ ᠳᠤᠰᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠪᠣᠰᠤᠳ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠶᠢᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠷᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠡᠡᠵᠢᠡᠡᠯᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠ᠃ ᠡᠨᠠ ᠥᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ᠂ ᠲ᠋ᠠᠢ᠌ᠰᠤᠨ ᠤ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠡᠡᠩᠭᠢ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠵᠤ᠂ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠡᠡᠩᠭᠢ ᠶᠢ ᠬᠠᠢ᠌ᠳᠤ ᠵᠢᠯᠤᠭᠤᠳᠴᠤ᠂ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠡᠡᠩᠭᠢ ᠶᠢ ᠳᠤᠤ᠎ᠠ (ᠴᠠᠭᠠᠳᠠᠢ ᠬᠠᠠᠳᠤ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠨ) ᠵᠢᠯᠤᠭᠤᠳᠤᠨ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠳᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠢ ᠪᠦᠰᠡᠯᠡᠨ ᠳᠠᠭᠠᠷᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠠᠢ᠌ᠰᠠᠩ ᠳᠤᠭᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠠᠯᠪᠢᠮᠠᠠᠠᠴᠠ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠳᠠᠢ᠌ᠰᠤᠨ ᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠢ ᠪᠦᠰᠡᠯᠡᠨ ᠠᠪᠴᠤ ᠭᠦᠴᠦᠳᠡᠢ ᠳᠠᠭᠠᠷᠢᠯᠳᠠ ᠭᠢᠪᠠ᠃ ᠡᠨᠠ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠨᠢ ᠲᠤᠩ ᠰᠢᠷᠦᠭᠦᠨ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠳᠠᠵᠤ᠂ ᠬᠠᠢ᠌ᠰᠠᠩ ᠤᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠢᠯᠡᠭᠠᠳ ᠬᠠᠢ᠌ᠳᠤ᠂ ᠲ᠋ᠤᠤ᠎ᠠ ᠳᠡᠢ᠌ᠯᠦᠭ᠍ᠳᠡᠨ ᠳᠤᠳᠠᠭᠠᠪᠠ᠃ ᠬᠠᠢ᠌ᠰᠠᠩ ᠢᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠴᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠳᠠᠢ᠌ᠰᠤᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠨᠡᠭᠡᠨ ᠴᠤᠭᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠳᠤ ᠳᠤᠸ᠎ᠠ ᠭᠦᠡᠳᠤ ᠰᠢᠷᠠᠠᠠᠳᠤᠵᠤ ᠬᠠᠢ᠌ᠳᠤ ᠳᠠᠷᠤᠠᠠᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠳᠡᠢ᠌ᠯᠦᠭ᠍ᠳᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠵᠠᠩᠵᠤᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠤᠯᠦᠰ ᠵᠥᠭ᠌ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠶᠠᠪᠣᠪᠠ᠃ ᠡᠨᠠ ᠨᠢ 1301 ᠡᠤᠨ ᠳᠤ ᠭᠠᠷᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠪᠢᠯᠠ᠃ ᠲ᠋ᠤᠰ ᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠨᠢ ᠬᠠᠢ᠌ᠳᠤ ᠥᠭᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠬᠠᠠᠳᠤ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠰᠦᠷ ᠭᠦᠴᠤ ᠨᠢ ᠳᠤᠷᠣᠢ᠌ᠳᠠᠨ ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠪᠠ᠃

ᠬᠠᠢ᠌ᠰᠠᠩ ᠬᠠᠢ᠌ᠳᠤ ᠶᠢ ᠪᠣᠳᠠ ᠴᠤᠭᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠡᠴᠠ ᠬᠣᠢ᠌ᠰᠢ᠂ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠤᠮᠡᠷᠡᠳᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠡᠡᠮᠦᠷᠯᠢᠩᠭ᠋ᠦᠢ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠢᠯᠠ᠃ 1307 ᠡᠤᠨ ᠳᠤ ᠥᠯᠵᠡᠢ᠌ᠳᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠬᠠᠢ᠌ᠰᠠᠩ ᠤᠮᠡᠷᠡᠳᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠡᠴᠠ ᠪᠣᠴᠠᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠡᠤᠨ᠂ ᠲ᠋ᠡᠭᠡᠳᠤ ᠨᠠᠢ᠌ᠰᠯᠠᠯ ᠳᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠤ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠪᠠ᠃

ᠬᠠᠢ᠌ᠰᠠᠩ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠵᠦᠩ ᠱᠤ ᠱᠸᠩ ᠶᠠᠮᠤᠨ ᠤ ᠲᠦᠰᠢᠮᠠᠤᠨ ᠡᠡᠢ᠌ᠯᠠᠳᠬᠠᠷᠤᠨ ᠄ 《ᠡᠳᠦᠭᠡ ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠥᠯᠪᠠᠷᠡᠮᠦᠢ᠂ ᠡᠡᠯᠪᠡ ᠥᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠦ ᠡᠡᠨᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠶᠠᠮᠤᠨ ᠡᠴᠠ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠡᠡᠯᠢᠪᠡ ᠡᠡᠯᠪᠠᠨ ᠢ ᠴᠦᠮ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠭᠠᠪᠠᠰᠤ ᠵᠤᠭᠢᠮᠦᠢ》 ᠭᠡᠮᠡᠨ ᠡᠡᠢ᠌ᠯᠠᠳᠬᠠᠭᠰᠡᠨ ᠬᠤᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠂ ᠥᠽᠥᠩ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠵᠤᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠪᠠ᠂ ᠲ᠋ᠠᠷᠠ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠥᠭᠡ ᠄

《ᠡᠪᠦᠭᠡᠤᠨ ᠤᠨ ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠳᠤᠷ ᠨᠡᠢ᠌ᠯᠡᠭᠦᠯᠤᠨ ᠤᠯᠡᠷᠢᠯ ᠢ ᠳᠠᠭᠠᠭᠠᠵᠤ ᠳᠤᠯᠭᠤᠷ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠷᠤᠨ ᠢ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠨ ᠳᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠳ᠋ᠠᠭᠢᠨ ᠢ ᠨᠢᠭᠡᠳᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠤ ᠳᠤᠯᠠᠳᠠ ᠡᠰᠡ ᠳᠠᠭᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠥᠭᠡᠢ ᠡᠡᠨᠤ ᠥᠭᠡᠢ᠂ ᠪᠢ ᠶᠡᠭᠡ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠨ ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠢ ᠭᠦᠯᠢᠶᠡᠵᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ ᠪᠠ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠶᠢ ᠭᠢᠴᠢᠶᠡᠩᠭᠦᠢᠯᠡᠨ ᠳᠠᠭᠠᠵᠤ ᠡᠡᠶᠤᠨ ᠴᠢᠳᠠᠠᠠᠤ ᠥᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠭᠤᠵᠠᠢ ᠭᠡᠮᠡᠨ ᠪᠣᠯᠭᠤᠮᠵᠢᠯᠠᠮᠤᠢ᠃ ᠬᠠᠷᠠᠠᠠᠠᠨ ᠰᠠᠨᠠᠪᠠᠰᠤ ᠡᠪᠦᠭᠡᠤᠨ ᠳᠤᠯᠭᠤᠷ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠤᠨ ᠵᠥᠳᠡᠷᠡᠵᠦᠭᠦᠢ᠃ ᠭᠠᠢ᠌ᠡᠡᠡᠵᠤ ᠰᠠᠨᠠᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠥᠢᠯᠡᠰ ᠤᠨ ᠳᠤᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠭᠦᠢᠴᠤᠨᠭᠡᠨ ᠰᠠᠭᠢᠠᠠᠤ ᠡᠡᠨᠤ ᠭᠠᠭᠴᠡᠭᠦ ᠮᠢᠨᠤ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠭᠡᠮᠡᠨ᠂ ᠲ᠋ᠡᠢ᠌ᠨ ᠭᠦ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠳᠤᠷ ᠰᠠᠭᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠡᠴᠠ ᠢᠨᠠᠭᠰᠢ ᠠᠭᠤᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠡᠡᠪᠠᠴᠢᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠠᠠᠤ ᠶᠢ ᠥᠵᠡᠵᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠲᠤᠰᠢᠶᠡᠨ᠂ ᠲ᠋ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠢ ᠭᠦᠢᠴᠡᠳᠭᠡᠯᠭᠡᠮᠦᠢ᠃ ᠰᠥᠨᠢ ᠡᠳᠤᠷ ᠥᠭᠡᠢ ᠢᠷᠭᠡᠤᠨ ᠢ ᠡᠡᠮᠦᠷ ᠪᠣᠯᠭᠠᠠᠠᠤ ᠶᠢ ᠴᠢᠠᠠᠤᠯᠠ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠤᠠᠠᠤᠢ᠃ ᠡᠨᠠ ᠵᠢᠯ ᠡᠡᠮᠤ ᠤᠯᠤᠭᠰᠡᠨ ᠥᠭᠡᠢ ᠳᠤᠯᠠ ᠰᠠᠷᠨᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠬᠣᠢ᠌ᠰᠢ ᠢᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠥᠭᠡᠢ᠂ ᠲᠦᠰᠢᠮᠠᠯ ᠪᠠᠰᠠ ᠮᠦᠯᠵᠢᠨ ᠬᠠᠯᠳᠠᠵᠤ᠂ ᠲ᠋ᠡᠭᠡᠳᠤ ᠳᠤᠤᠷᠠᠳᠤ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠨᠡᠢ᠌ᠯᠡᠭᠦᠯᠭᠦ ᠪᠤᠯᠡᠤᠯ᠎ᠡ᠂ ᠲ᠋ᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠪᠠᠰᠡᠭᠦ ᠡᠮᠢᠶᠡᠯᠭᠡᠮᠦᠢ᠃ ᠡᠳᠦᠭᠡ ᠭᠠᠷ ᠭᠦᠯ ᠴᠢᠭᠢ ᠨᠢᠳᠤᠨ ᠮᠠᠳᠤ ᠥᠢᠯᠡ ᠶᠢ ᠳᠠᠭᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠳ ᠤᠳ ᠴᠦᠮ ᠥᠪᠠᠷ ᠥᠪᠠᠷᠤᠨ ᠭᠦᠴᠤᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠠᠭᠤᠰᠠᠠᠠᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠪᠣᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠳᠤᠰᠠᠯᠠᠵᠤ ᠥᠷᠯᠦᠭᠡ ᠥᠳᠡᠰᠢ ᠮᠢᠨᠤ ᠬᠠᠵᠠᠤᠳᠠ ᠵᠦᠪᠳᠠᠷ᠎ᠠ ᠢᠷᠡᠭᠡᠤᠨ ᠮᠢᠨᠤ ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠢ ᠳᠠᠭᠠᠪᠠᠰᠤ᠂ ᠡᠡᠯᠢᠪᠡ ᠥᠢᠯᠡ ᠴᠦᠮ ᠪᠦᠳᠦᠮᠦᠢ᠂ ᠲ᠋ᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠳ᠋ᠠᠭᠢᠨ ᠤ ᠢᠷᠭᠡᠤᠨ ᠯᠦᠭᠡ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠡᠡᠮᠦᠷ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠵᠢᠷᠭᠠᠠᠠᠤ ᠶᠢ ᠭᠦᠰᠡᠮᠦᠢ᠃ ᠬᠤᠯᠡᠳᠡᠭᠢ ᠡᠡᠨᠤ ᠭᠢᠴᠢᠶᠡᠩᠭᠦᠢᠯᠡᠭᠦ᠂ ᠥᠢᠷᠡᠳᠡᠭᠢ ᠡᠡᠨᠤ ᠳᠤᠠᠠᠳᠠᠨᠢᠠᠠᠤ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤ᠂ ᠲ᠋ᠡᠭᠦᠡᠴᠡ ᠳᠡᠭᠡᠳᠤ ᠪᠠᠰᠠ ᠪᠣᠢ ᠪᠣᠶᠤ︖ ᠲ᠋ᠠᠢ᠌ᠨ ᠭᠦ ᠳ᠋ᠠ ᠳ᠋ᠧ ᠶᠢᠨ ᠡᠡᠷᠪᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠡᠤᠨ ᠢ ᠬᠠᠯᠡᠵᠤ ᠳ᠋ᠢ ᠳ᠋ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠡᠩᠡᠡᠡᠨ ᠡᠤᠨ ᠭᠡᠮᠡᠨ ᠨᠠᠷᠠᠢ᠌ᠤᠠᠪᠠᠢ᠃ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠢ ᠳᠡᠷᠡᠡᠡᠭᠠᠨ᠂ ᠡᠭᠦᠷᠢᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠶᠠᠨ ᠢ ᠡᠷᠢᠮᠦᠢ᠃ ᠲ᠋ᠡᠢ᠌ᠯᠡᠨ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠤ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠪᠠ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠳᠤᠷ ᠰᠠᠭᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠢ ᠥᠷᠦᠰᠢᠶ᠎ᠡ᠃ ᠥᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠶᠠᠳᠠᠭᠤ ᠡᠷᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠠᠮᠦᠭᠤᠯ᠃ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠭᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠵᠠ ᠶᠢ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡ᠃ ᠡᠡᠪᠠᠯᠡᠬᠤ ᠬᠠᠷᠴᠠᠭᠠᠢ ᠳᠠᠯᠪᠢᠠᠠᠤ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠢᠷᠭᠡᠤᠨ ᠢ ᠪᠣᠤ ᠱᠤᠭᠯᠠᠭᠳᠤᠨ᠃ ᠤᠷᠭᠤᠭᠰᠡᠨ ᠰᠠᠷᠨᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠢᠷᠭᠡᠤᠨ ᠢ ᠡᠯᠰᠤ᠃ ᠲ᠋ᠡᠷᠢᠶᠡᠨ ᠢᠯᠡᠮ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠭᠦᠭᠢᠭᠦᠯ᠂ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠰᠤᠷᠤᠠᠠᠴᠢᠳ ᠢ ᠭᠦᠭᠢᠭᠦᠯ᠃ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠢ ᠰᠢᠯᠭᠠᠠᠠᠤ ᠴᠢᠩ ᠵᠢᠷᠤᠮ ᠢ ᠵᠦᠪᠳᠠᠵᠤ ᠶᠡᠪᠦᠭᠤᠯ᠃ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠡᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠡᠡᠴᠢᠯᠡᠬᠤ ᠪᠠ ᠡᠡᠬ᠎ᠠ ᠨᠡᠷ ᠲᠤᠷ ᠳᠡᠭᠦᠦᠴᠢᠯᠡᠭᠦ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠢ ᠳᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠨ᠃ ᠲ᠋ᠡᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠩ ᠳᠤᠷ ᠭᠢᠴᠢᠶᠠᠯᠳᠠᠢ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠳᠤᠷ ᠱᠠᠩᠨᠠ᠂ ᠵᠠᠯᠠᠠᠠᠭᠤ ᠤᠰᠦᠯ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠢ ᠵᠠᠯᠠᠠᠠᠭ᠎ᠠ᠃ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠵᠠᠪᠰᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠡᠡᠯᠳᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠡᠨ ᠢ ᠡᠡᠯᠢᠪᠡ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠪᠢᠴᠢᠵᠤ ᠡᠡᠢ᠌ᠯᠤᠨᠬ᠎ᠠ᠃ ᠳᠦᠰᠢᠮᠡᠯ ᠳᠡᠪᠰᠢᠭᠦᠯᠭᠦ᠂ ᠡᠡᠮᠤ ᠴᠠᠯᠢᠩ᠂ ᠶᠠᠯᠠᠳᠤ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠥᠢᠯᠡᠳᠭᠦ ᠭᠢᠭᠦ᠂ ᠡᠡᠯᠢᠪᠡ ᠥᠢᠯᠡ ᠶᠢ ᠮᠢᠨᠤ ᠬᠠᠵᠠᠤᠳᠠ ᠪᠦᠭᠦᠢ ᠰᠠᠢ᠌ᠳ ᠤᠳ ᠭᠡᠳᠦᠷᠭᠡᠢ ᠪᠣᠤ ᠡᠡᠢ᠌ᠯᠠᠳᠬ᠎ᠠ᠃ ᠪᠦᠷᠡᠡᠡᠨ ᠳᠠᠭᠢᠪᠠᠰᠤ ᠭᠦᠩᠭᠡᠨ ᠶᠠᠯᠠᠳᠤ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠢ ᠳᠡᠯᠪᠢ᠂ ᠭᠦᠡᠳᠤ ᠶᠠᠯᠠᠳᠤ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠢ ᠪᠣᠤ ᠳᠠᠯᠪᠢᠠᠠᠳᠤᠨ ᠭᠡᠮᠡᠨ ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠪᠠᠢ》 ᠭᠡᠵᠡᠢ ( 《ᠪᠣᠯᠤᠷ ᠡᠷᠢᠭᠡ》 ᠡᠴᠡ ᠡᠰᠢ ᠳᠠᠳᠠᠪᠠ) ᠃

ᠭᠦᠯᠦᠭ᠌ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠰᠠᠩ 1311 ᠡᠤᠨ ᠤ ᠬᠠᠪᠣᠷ ᠳᠦᠷᠦᠭᠦᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠡᠪᠠᠦᠡᠴᠢᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷᠠᠪᠠ᠃ ᠲ᠋ᠠᠷᠠ 1307 - 1311 ᠡᠤᠨ ᠭᠦᠷᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠳᠤ ᠳᠠᠪᠤᠨ ᠵᠢᠯ ᠰᠠᠭᠤᠵᠠᠢ᠃ ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠨᠠᠰᠤᠳᠠᠢ ᠪᠢᠯᠠ᠃

ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 6596
ᠴᠠᠭ᠄ 2005 ᠤᠨ ᠤ 11 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 23