ᠨᠢ᠋ᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠂ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠳᠤ ᠬᠤᠨᠤᠭᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ
ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠂ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠢᠯ ᠳᠡᠬᠢ ᠰᠤᠯᠤᠩᠭᠠᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ

ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠠᠪᠣᠭᠠᠤᠨ ᠬᠠᠶᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠭᠦᠷᠪᠠᠯ ᠭᠦᠷᠦᠰᠦᠳᠤ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠳᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠴᠢᠨᠢ ᠭᠡᠭᠦᠷ ᠣᠩᠭ᠋ᠤᠨ ᠳᠠᠳᠤᠢ᠃


᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠪᠷᠤᠨᠠᠨᠢᠨ


ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠳᠤᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌᠃ ᠡᠡᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠭᠳᠠᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠯᠭᠢᠶᠡᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠯᠭᠢ ᠮᠠᠷ ᠰᠠᠷ ᠦᠯᠢᠶᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠴᠤ᠂ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠶ‍ᠢᠷᠳᠢᠠᠴᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠳᠤ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠳᠠᠩᠳᠠ ᠯᠠ ᠭᠠᠤᠯᠢ ᠵᠠᠰ ᠤᠨ ᠡᠯᠳᠡᠪ ᠦᠨᠦᠷ ᠬᠠᠩᠬᠤᠯᠠᠭᠠᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠨᠢ ᠬᠠᠷᠠᠮᠰᠠᠯᠳᠠᠢ ᠡᠡᠵᠢ᠃ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠭᠡᠪᠠᠯ ᠦᠷᠦᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠢᠷᠠᠬᠤ ᠦᠷᠦᠪᠴᠢ ᠰᠠᠤᠠᠭᠢᠯ ᠡᠩ ᠳᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠢᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠭᠦᠷᠪᠠᠴᠤ ᠠᠳᠠᠯᠢᠬᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ ᠴᠤ᠂ ᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠠᠮᠠᠷᠴᠤ ᠨᠥᠭᠦᠴᠡᠯ ᠦᠭᠡᠶ ᠵᠢᠩᠭᠢᠨᠢ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠠᠷᠤᠤᠬᠠᠨ ᠳᠤᠷᠠᠯᠠᠯ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠪᠣᠯᠪᠠᠤ ᠭᠡᠮᠡᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠨᠠᠰᠤ ᠶᠢ ᠪᠣᠭᠤᠷᠤᠯᠳᠠᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠠᠯᠠᠭ ᠬᠤᠷᠸ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠷᠠᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠡᠷᠢᠵᠤ ᠰᠤᠷᠠᠭᠯᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠯ᠎ᠠ᠃ 《ᠳᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠠᠮᠠᠷᠴᠤ ᠣᠴᠢᠷ ᠰᠢᠯᠳᠠᠭᠠᠨ ᠦᠭᠡᠶ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠶ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠯᠤ ᠰᠢᠦ᠋ᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠠᠢ᠌ᠯᠠᠳᠤᠵᠤ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠪᠡ᠃ ᠤᠪᠦᠭ᠎ᠠ ᠭᠦᠷᠦᠩᠭᠡᠳᠡᠢ ᠰᠠᠮᠠᠭᠠᠨ ᠣᠮᠪᠣᠯ ᠤᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠭᠢᠷᠢᠭᠢᠨ ᠭᠦᠤ ᠶᠢ ᠳᠤᠭᠤᠴᠢᠬᠤ ᠨᠢ ᠥᠩᠭᠡ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠳᠠᠴᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠪᠣᠯ᠂ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢ᠋ᠮᠠ ᠲᠡᠶ ᠭᠡᠦᠭᠡᠨ ᠳᠠᠯᠠᠨ ᠨᠢ᠋ᠮᠠᠳᠠᠢ ᠥᠳᠡᠭᠦᠰ ᠢ ᠳᠠᠭᠠᠳᠠᠭ ᠨᠢ ᠭᠦᠷᠦᠩᠭᠡ ᠮᠥᠩᠭᠦᠨ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠭᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠵᠤᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠨᠢ ᠮᠠᠷᠭᠤᠰᠢ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠡᠢ᠌ᠮᠦᠷᠭᠦᠤ 《ᠡᠡᠷᠡᠰᠤᠨ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ》 ᠵᠢ᠌ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠨᠠᠷ ᠲᠤ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ᠂ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠰᠠᠤᠠᠭᠢᠯ ᠢ 《ᠳᠠᠸᠠᠷᠴᠢᠯᠠᠵᠤ》 ᠂ ᠢᠨᠠᠭ ᠳᠤᠷᠠᠯᠠᠯ ᠢ 《ᠬᠠᠩᠰᠢᠯᠡᠴᠢᠬᠤ》 ᠥᠵᠡᠭ᠍ᠳᠡᠯ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠰᠠᠢ ᠦᠭᠡᠶ ᠳᠦᠭᠡᠵᠤ᠂ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠤᠨ ᠨᠢᠳᠤᠨ ᠳᠤ ᠭᠡᠪ ᠤᠨ ᠥᠵᠡᠭ᠍ᠳᠡᠯ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠵᠢᠩᠭᠢᠨᠢ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠤᠪᠣᠷ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠭᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠡᠯᠡᠰᠤᠨ ᠳᠠᠩ ᠤᠨ ᠠᠯᠳᠠ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠬᠨ ᠶᠠ ᠥᠭᠡᠢ 《ᠭᠢᠯᠡᠰ᠂ ᠭᠢᠯᠡᠰ》 ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠵᠤ᠂ ᠡᠠᠳᠬᠤᠭᠠᠳ ᠠᠪᠣᠬᠤᠯᠠᠷ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠯᠴᠢᠬᠠᠳᠠᠭ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠰᠤᠨᠢᠭᠡᠨ 《ᠡᠳ᠋》 ᠪᠤᠢ᠃ ᠲ᠋ᠡᠷᠡ ᠨᠢ ᠶᠠᠭ ᠰᠤᠳᠠᠷᠠᠰᠤᠨ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠳᠡᠭ᠍ᠵᠢᠨ ᠳᠠᠭᠢᠨᠢ ᠰᠢᠭ ᠴᠢᠮᠠᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠤᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠭᠠᠤᠠᠴᠤ᠂ ᠭᠤᠸ᠎ᠠ ᠭᠡᠭᠡᠡᠴᠡᠷ ᠵᠢᠰᠤ ᠴᠢᠷᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠯᠳᠤ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠮᠠᠭᠴᠠ ᠡᠭᠦᠯᠡᠨ ᠤ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠨᠢᠭᠤᠭᠳᠠᠴᠢᠬᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠣᠷᠤᠰᠬᠠᠯ ᠦᠶᠡᠷ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠲᠦᠯᠬᠢᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠦᠪᠡᠷ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠭᠦᠰᠡᠯᠡᠩ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠭᠤᠢ ᠪᠠᠨ ᠡᠯᠭᠦᠵᠤ ᠵᠥᠭ᠌ ᠵᠥᠭ᠌ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠰᠠᠯᠵᠤ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠪᠦᠭᠡᠤᠨ ᠭᠢᠭᠡᠤᠨ ᠪᠠᠷᠠᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠶ ᠠᠵᠢᠯ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠠᠨᠢᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠭᠠᠤᠨ ᠭᠦᠷᠳᠡᠭ᠌ ᠦᠭᠡᠶ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠶᠠᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠭᠦᠭᠡᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃

ᠭᠦᠮᠤᠨ᠂ ᠲ᠋ᠡᠯ᠎ᠡ ᠪᠠᠭᠳᠠᠭᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠠᠩᠰᠤᠭ ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠵᠤ᠂ ᠰᠠᠠᠰᠠᠷ ᠪᠠᠭᠠᠨᠠᠳᠠᠮ᠎ᠠ ᠭᠦᠰᠡᠯᠡᠩ ᠶᠢᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠭᠦᠷᠦᠰᠦᠳᠤ ᠳᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠳᠤ ᠡᠷᠡᠰᠭᠢᠨ ᠵᠤᠭᠰᠤᠵᠤ᠂ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠥᠵᠦᠭᠦᠷᠳᠤ ᠰᠠᠤᠠᠭᠢᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭᠤ ᠲᠡᠶ ᠡᠷ᠎ᠡ ᠴᠢᠳᠠᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠦᠵᠡᠯᠴᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠤᠨ ᠣᠷᠤᠰᠢᠨ ᠳᠤᠭᠳᠠᠨᠢᠳᠠᠭ ᠰᠠᠨ᠃ ᠣᠷᠤᠰᠢᠨ ᠳᠤᠭᠳᠠᠨᠢᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠥᠷᠢᠰᠦᠯᠳᠦᠭᠡᠨ ᠨᠢ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠰᠠᠤᠠᠭᠢᠯ ᠢ ᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠷᠭᠡᠨ ᠮᠠᠬᠠᠪᠣᠤᠨ ᠢ ᠡᠮᠵᠡᠭᠯᠡᠭᠦᠯᠵᠤ᠂ ᠭᠡᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ 《ᠮᠠᠠᠴᠤᠢ》 ᠲ᠋ᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠣᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠠ‍‌ᠶᠢ ᠳᠠᠢ᠌ᠤᠠᠬᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯ ᠤᠯᠵᠤ 《ᠡᠮᠴᠢᠯᠭᠡ》 ᠭᠦᠷᠳᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠭᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠡᠨᠡ 《ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠮᠠᠠᠴᠤᠢ》 ᠴᠢᠨᠢ ᠬᠠᠮᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠪᠣᠢ︖

ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠢᠯ ᠪᠣᠯ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠶᠠᠨ ᠤ 《ᠳᠤᠭᠤᠷᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠡᠮ》 ᠮᠥᠨ᠃ ᠭᠡᠨ ᠭᠡᠷᠪᠡ ᠡᠨᠡ ᠵᠠᠮ ᠶᠢᠠᠨ ᠠᠯᠳᠠᠵᠤ ᠰᠤᠯᠢᠷᠰᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠭᠦᠷᠪᠠᠯ ᠳᠡᠨᠢᠭᠡᠷ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠭᠤᠮᠤᠷᠬᠠᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡᠯᠭᠡᠡᠳᠦᠵᠤ᠂ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠰᠠᠷᠢᠳᠠᠭ ᠢ ᠨᠢ ᠭᠤᠨᠢᠭ ᠤᠨ ᠮᠠᠨᠠᠨ ᠪᠦᠷᠭᠦᠭᠡᠤᠨ ᠣᠰᠤ ᠱᠠᠩᠳᠠ ᠨᠢ ᠣᠶᠠᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠯᠪᠣᠰᠤ ᠮᠡᠯᠮᠡᠯᠵᠡᠭᠦᠯᠭᠦ ᠳᠤ ᠭᠦᠷᠦᠨ᠎ᠡ᠃ ᠪᠢ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠨᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠦᠷᠦᠴᠠ ᠳᠦᠭᠦᠷᠡᠩ ᠰᠢᠷᠬ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠪᠢ ᠣᠯᠤᠭᠠᠤᠨ ᠳᠤᠭᠤᠷᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠨᠠᠭᠠᠭᠤᠷ ᠴᠠᠭᠠᠭᠤᠷ ᠥᠵᠦᠭᠦᠷ ᠭᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠦᠭᠡᠶ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠮ ᠶᠢᠡᠷ ᠡᠷᠢᠯ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠭᠡᠶ‍ᠦᠷᠡᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠤᠸ᠎ᠠ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠡᠮᠵᠡᠭ᠌ ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠢ ᠬᠤᠪᠣᠷ ᠴᠤᠬᠠᠭ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠤ᠂ ᠣᠯᠳᠠᠬᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠣᠯᠪᠣᠭ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠴᠢᠨᠢ ᠵᠠᠯᠠᠷᠠᠳᠠᠭ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠣᠯᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠣᠯᠠ ᠪᠠᠨ ᠴᠤᠭᠤᠷᠠᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠭᠦᠶ‍ᠦᠯ᠎ᠡ ᠴᠤ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠬᠤ ᠡᠳ᠋ ᠪᠢᠰᠢ ᠡᠡᠵᠢ᠃ ᠭᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠴᠡᠴᠡᠭ᠌ ᠴᠢᠨᠤ ᠥᠵᠡᠰᠭᠦᠯᠡᠩ ᠵᠢᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠢᠴᠢᠩᠭᠦᠢ᠌ᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠰᠢᠭ᠌ ᠮᠢᠰᠢᠯᠵᠠᠵᠤ᠂ ᠣᠶᠠᠬᠠᠨ ᠰᠠᠯᠭᠢᠨ ᠤ ᠵᠥᠭᠡᠯᠡᠨ ᠢᠯᠪᠢᠯᠳᠠ ᠳᠤ ᠳᠠᠯᠳᠠᠷᠢᠰᠭᠢᠨ ᠨᠠᠢ᠌ᠭᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠰᠤᠨᠢᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠪᠢᠳᠠᠷ ᠲᠡᠶ ᠡᠷᠢᠶᠡᠨ ᠶᠠᠭᠠᠨ ᠡᠷᠪᠠᠭᠡᠢ ᠨᠤᠭᠦᠳ ᠬᠤᠤᠰ ᠬᠤᠤᠰ ᠶᠢᠡᠷ ᠳᠡᠪᠳᠡᠷᠢᠵᠤ᠂ ᠰᠢᠭᠦᠳᠡᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠥᠭᠦᠯᠢᠭ᠌ ᠡᠪᠠᠰᠤᠨ ᠨᠠᠮᠠᠭᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢᠯᠪᠣᠰᠤᠨ ᠳᠤᠰᠤᠯ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠮᠡᠯᠳᠡᠭᠡᠨᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠲ᠋ᠡᠯ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡᠯᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠮᠢᠨᠢ ᠭᠦᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠡᠳᠤ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠰᠢᠭ ᠵᠢᠷᠪᠢᠯᠵᠡᠵᠤ᠂ ᠲ᠋ᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠳᠡᠭᠡᠭᠦᠷ ᠰᠤᠯᠤᠩᠭ᠋ᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠢᠨᠤ ᠪᠠᠷ᠎ᠠ ᠨᠠᠭᠠᠰᠢᠯᠠᠬᠤ ᠴᠤ ᠰᠢᠭ᠂ ᠴᠠᠭᠠᠰᠢᠯᠠᠬᠤ ᠴᠤ ᠰᠢᠭ᠂ ᠴᠢᠮᠢ᠋ᠢ ᠪᠠᠨ ᠮᠥᠷᠦᠭᠡᠳᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠮᠢᠨᠤ ᠰᠠᠤᠠᠭᠢᠯ ᠡᠮᠵᠡᠭᠯᠡᠭᠦ ᠴᠤ ᠮᠡᠳᠤ᠂ ᠡᠵᠡᠭᠦᠢᠷᠡᠭᠦ ᠴᠤ ᠠᠳᠠᠯᠢ᠃

ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠳᠤᠷᠠᠯᠠᠯ ᠪᠣᠯ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠭᠢ ᠰᠤᠷᠪᠣᠯᠵᠢ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ᠂ ᠠᠮᠵᠢᠯᠳᠠ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠬᠢᠴᠠ ᠭᠦᠴᠤᠨ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠳᠤᠬᠠᠢ ᠭᠡᠯᠡᠭᠡᠤᠨ ᠪᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠥᠭᠡ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠳᠤ᠂ ᠢᠨᠠᠭ ᠳᠤᠷᠠᠯᠠᠯ ᠨᠢ ᠮᠦᠨ ᠴᠤ ᠭᠤᠨᠢᠭ ᠭᠤᠮᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠠᠶᠠᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠠᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠰᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠲᠡᠶ ᠶᠤᠮᠳᠠᠭ᠃ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤ ᠶᠢ ᠭᠦᠯᠢᠶᠡᠭᠦ ᠭᠡᠭ᠍ᠴᠢ ᠳᠠᠪᠴᠢᠶᠠᠷᠢ ᠠᠯᠳᠠᠭᠤᠯᠤᠮ᠎ᠠ ᠣᠢ᠌ᠤᠠᠬᠠᠷ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠳᠤ᠂ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠤᠠᠭᠢᠯ ᠢ ᠣᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠤᠷᠢ ᠳᠠᠰᠤᠷᠠᠮ᠎ᠠ ᠭᠤᠮᠤᠳᠠᠯ ᠴᠠᠯᠭᠢᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ᠃ ᠨᠠᠩ ᠴᠢᠨᠠᠭᠰᠢᠯᠠᠭᠠᠤᠨ ᠠᠮᠠᠷᠠᠭ ᠬᠤᠩᠭ᠋ᠤᠷ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤ ᠪᠠᠷ ᠰᠠᠯᠵᠤ ᠥᠭᠦᠭᠡᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠴᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠷᠭᠤᠨ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠶᠠᠰᠤ ᠶᠠᠩᠭᠢᠨᠠᠵᠤ ᠵᠢᠷᠦᠭᠡ ᠭᠡᠮᠭᠡᠷᠡᠮ᠎ᠡ ᠬᠠᠷᠠᠰᠠᠯᠳᠠᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠡᠴᠡ ᠡᠷᠴᠢ ᠵᠤᠷᠢᠭ ᠳᠤᠷᠤᠢ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠭᠦᠰᠡᠯ ᠢ ᠳᠠᠰᠤᠯᠬᠤ ᠳ᠋ᠤ ᠭᠦᠷᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠭᠡᠳᠦᠢ ᠳᠠᠢ᠌ᠮᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ ᠴᠤ ᠢᠨᠠᠭ ᠳᠤᠷᠠᠯᠠᠯ ᠪᠣᠯ ᠭᠤᠸ᠎ᠠ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠴᠦᠰ ᠤᠨ ᠳ᠋ᠦ᠋ᠩ ᠨᠢ ᠭᠤᠨᠢᠭᠳᠤ ᠵᠥᠴᠦᠭᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ ᠴᠤ᠂ ᠣᠶᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠵᠢᠪᠬᠤᠯᠠᠩᠳᠠᠢ ᠠᠶᠠᠰ ᠨᠢ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠦᠭᠡᠨ ᠭᠦᠪᠴᠢ ᠶᠢ ᠴᠢᠪᠬᠠᠳᠠᠨ᠂ ᠠᠮᠢ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠣᠷᠳᠤ ᠠᠶᠠᠯᠠᠯ ᠳᠤ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠨ ᠥᠩᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠢᠷᠠᠯᠵᠠᠭᠠᠨ ᠲᠡᠶ ᠳᠤᠷᠠᠤᠠᠬᠠᠯ ᠥᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠡ᠃ ᠡᠨᠡ ᠮᠠᠳᠤ ᠭᠠᠰᠢᠭᠤᠨ ᠡᠭᠡᠭᠦᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠵᠣᠢ᠌ᠯ ᠤᠨ ᠠᠮᠳᠠ ᠶᠢ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠭᠦᠯᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠢᠨᠠᠭ ᠳᠤᠷᠠᠯᠠᠯ ᠨᠢ ᠣᠯᠠᠮ ᠥᠵᠡᠰᠭᠦᠯᠡᠩ ᠭᠡᠭᠡᠡᠴᠢᠷ ᠪᠣᠯᠵᠤ᠂ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠴᠢᠮᠡᠭᠯᠡᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠣᠶᠤᠨ ᠤ ᠶ‍ᠢᠷᠳᠢᠠᠴᠤ ᠶᠢ ᠴᠡᠪᠠᠷᠰᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠡᠤᠨ ᠡᠷᠭᠢᠮ ᠳᠡᠭᠡᠳᠤ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠳᠤ ᠭᠦᠷᠭᠡᠭᠦ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠢᠨᠠᠭ ᠳᠤᠷᠠᠯᠠᠯ ᠨᠢ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠲᠡᠶ ᠰᠥ᠋ ᠲᠡᠶ ᠴᠠᠢ ᠰᠢᠭ ᠢᠳᠡᠭᠡᠰᠢᠳᠡᠭ᠌ ᠪᠦᠭᠡᠤᠨ ᠡᠷᠢᠯᠭᠢᠯᠡᠯ ᠳᠠᠮᠠᠤᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠶᠠᠯᠠᠯ ᠳᠤ ᠥᠩᠭᠡ᠂ ᠡᠡᠮᠳᠡ᠂ ᠥᠨᠦᠷ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠳᠠᠭ ᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠲ᠋ᠡᠭᠡᠭᠦ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠢᠨᠠᠭ ᠳᠤᠷᠠᠯᠠᠯ ᠪᠣᠯ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ 《ᠠᠮᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠬᠢ》 ᠭᠡᠭ᠍ᠳᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ᠂ ᠠᠵᠢᠯ ᠣᠢ᠌ᠯᠠᠰ ᠭᠡᠭᠦ 《ᠳᠡᠪᠤᠰᠤ》 ᠲ᠋ᠦᠳᠡᠬᠤ ᠳᠤ ᠭᠦᠷᠪᠠᠯ ᠴᠤᠬᠤᠮ ᠭᠦ ᠠᠮᠳᠠ ᠰᠢᠮᠳᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠨᠢ ᠳᠠᠷᠠ᠃ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠵᠤ ᠣᠷᠤᠩᠨᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦ ᠨᠢ ᠠᠵᠢᠯ ᠭᠦᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠤ᠂ ᠢᠨᠠᠭ ᠳᠤᠷᠠᠯᠠᠯ ᠨᠢ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠴᠡᠴᠡᠭ᠌ ᠳᠠᠳᠤᠢ ᠶᠤᠮ᠃

ᠪᠢ ᠴᠢᠨᠤ ᠠᠯᠤᠰ ᠡᠴᠡ ᠬᠠᠩᠭᠢᠨᠠᠬᠤ ᠴᠡᠭᠡᠯᠭᠡᠨ ᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠢᠭ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢ ᠴᠢᠩᠨᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠰᠥᠷᠯᠢᠭ᠌ ᠪᠠᠷᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠴᠠᠰᠤᠳᠤ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠬᠠᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠮᠠᠴᠤᠯᠭᠢᠯᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠴᠠᠰᠤᠨ ᠰᠢᠭᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠢᠰᠭᠢᠷᠤᠨ ᠭᠤᠶᠠᠳᠠᠵᠤ ᠬᠠᠶᠠ ᠬᠠᠶᠠ ᠨᠦᠷᠭᠢᠯᠠᠨ ᠪᠣᠰᠬᠤ ᠴᠠᠰᠤᠨ ᠳᠠᠯᠪᠠᠷᠠᠯᠳᠠ ᠭᠦᠯ ᠳᠤᠤᠭᠤᠷ ᠬᠣᠢ᠌ᠯᠠᠨ ᠪᠣᠰᠤᠭᠠᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠᠨ ᠦᠶᠡᠷ ᠰᠢᠭ᠌ ᠢᠪ ᠳᠠᠷᠤᠭᠠᠤᠨ ᠪᠠᠭᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠣᠷᠤᠭᠰᠢ ᠵᠠᠮ ᠠᠶᠤᠯ ᠪᠠᠷᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠡᠭᠡᠳᠡᠢ ᠶᠢ ᠮᠠᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ ᠴᠤ ᠡᠷᠢᠯᠭᠢᠯᠡᠯ ᠳᠠᠮᠠᠴᠠᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠵᠥᠷᠢᠭ᠌ ᠶᠢᠡᠨ ᠠᠯᠳᠠᠯ ᠦᠭᠡᠶ ᠣᠷᠤᠭᠰᠢ ᠳᠠᠮᠠᠤᠯᠠᠵᠤ ᠯᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠢ ᠰᠠᠯᠭᠢᠨ ᠤ ᠠᠶᠠᠪᠠᠷ ᠭᠡᠢ᠌ᠰᠭᠦ ᠬᠤᠪᠠᠬᠠᠢ ᠨᠠᠪᠴᠢ ᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠭᠤᠷᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠭᠡᠢ᠌ᠰᠤᠨ ᠳᠡᠨᠦᠭᠦ ᠪᠠᠷ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠡᠢ᠌ᠮᠦᠷᠭᠦ ᠡᠷᠴᠢ ᠵᠤᠷᠢᠭ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠤᠨ ᠠᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠨᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠠᠭᠠᠤᠨ ᠢ ᠲᠦᠪᠳᠠᠯ ᠦᠭᠡᠶ ᠳᠠᠪᠠᠵᠤ ᠠᠮᠢ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠷᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠴᠦᠯ ᠠᠶᠤᠮᠰᠢᠭᠳᠠᠢ ᠰᠠᠷᠢᠳᠠᠭ ᠤᠳ ᠢ ᠠᠷᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠶᠠᠭᠠᠤᠨ᠂ ᠨᠠᠯᠠᠭᠠᠷ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠳᠤᠯᠠᠢ᠌ᠵᠤ ᠨᠠᠪᠴᠢ ᠴᠡᠴᠡᠭ᠌ ᠨᠢ ᠮᠢᠷᠠᠯᠵᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠶ‍ᠢᠷᠳᠢᠠᠴᠤ ᠳᠤ ᠭᠦᠷᠦᠭᠡᠤᠨ ᠣᠴᠢᠬᠤ ᠳᠤ᠂ ᠠᠵᠢᠯ ᠣᠢ᠌ᠯᠠᠰ ᠤᠨ ᠠᠮᠵᠢᠯᠳᠠ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠯ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠮᠦᠰᠢᠶᠠᠳᠤ ᠪᠠᠷ ᠴᠢᠮᠢ᠋ᠢ ᠣᠭᠳᠤᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

ᠪᠢ ᠳᠡᠨᠢᠭᠡᠷ ᠠᠭᠤᠳᠠᠮ ᠮᠠᠩᠬᠠᠨ ᠭᠤᠪᠢ ᠪᠠᠷ ᠴᠢᠨᠤᠭᠢ ᠪᠠᠨ ᠮᠦᠷ ᠢ ᠬᠠᠢ᠌ᠵᠤ ᠶᠡᠪᠦᠯ᠎ᠡ᠃ ᠡᠯᠡᠰᠤᠨ ᠰᠢᠭᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠴᠢᠷᠠᠢ ᠶᠢ ᠵᠢᠮᠵᠢᠭᠢᠨᠠᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠴᠤᠭᠢᠯᠡᠵᠤ᠂ ᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠷ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠡᠷᠭᠢᠭᠦ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠭᠤᠷ᠎ᠠ ᠢᠯᠪᠢᠭ᠍ᠳᠡᠨ ᠪᠠᠯᠡᠷᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠡᠯᠡᠷ ᠪᠠᠯᠠᠷ ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠩᠨᠡᠭᠦ ᠴᠢᠨᠤ ᠪᠠᠷ᠎ᠠ ᠡᠮᠦᠨᠡᠭᠡᠨ ᠪᠦᠷᠳᠡᠯᠵᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠᠴᠤ ᠣᠢ᠌ᠷᠠᠳᠤᠵᠤ ᠣᠴᠢᠬᠤᠯᠠᠷ ᠮᠠᠩᠬᠠᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠯᠠᠰᠤ ᠰᠠᠯᠭᠢ ᠰᠦᠷᠤᠨ ᠱᠤᠤᠭᠢᠨ᠎ᠠ ᠪᠢᠯᠠ᠃ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠳᠤᠷᠠᠯᠠᠯ ᠪᠣᠯ ᠥᠵᠡᠰᠭᠦᠯᠡᠩ ᠴᠡᠴᠡᠭ᠌ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠭᠠᠰᠢᠭᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠣᠷᠭᠤᠵᠤ ᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠬᠤᠪᠣᠷ᠂ ᠠᠯᠮᠤᠷᠠᠳ ᠢ ᠨᠢ ᠳᠡᠭᠦᠵᠤ ᠢᠳᠡᠭᠦ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠠᠷᠠᠴᠢᠯᠠᠵᠤ ᠳᠤᠳᠤᠮᠳᠠᠬᠤ ᠠᠮᠢᠳᠠᠨ ᠴᠥᠭᠡᠨ᠃ ᠲ᠋ᠡᠭᠡᠭᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠢ᠌ᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠵᠢᠮᠢᠰᠦᠯᠡᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠦᠭᠡᠤᠨ᠂ ᠥᠷᠡᠯᠡᠴᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠤᠨ ᠭᠠᠰᠢᠭᠤᠨ ᠵᠢᠮᠢᠰ ᠰᠠᠭᠤᠴᠢᠬᠤ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠯ ᠪᠠᠢ᠌ᠩᠭ᠋ᠤ ᠭᠠᠷᠦᠨ᠎ᠡ᠃ ᠲ᠋ᠡᠭᠡᠭᠦᠯᠡᠷ ᠳᠤᠷᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠊ᠭ᠍᠊ᠬᠢᠷᠳᠦᠵᠤ ᠬᠠᠪᠢᠷᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠶᠠᠷᠤ ᠡᠴᠡ ᠣᠷᠤᠰᠢᠯ ᠦᠭᠡᠶ ᠡᠴᠡ ᠪᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠣᠷᠴᠢᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠵᠤᠯ ᠪᠣᠰᠤ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠭᠠᠰᠢᠭᠤᠨ ᠵᠢᠮᠢᠰ ᠵᠠᠵᠤᠯᠠᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠣᠶᠠᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠯᠪᠣᠰᠤ ᠪᠠᠨ 《ᠷᠢᠯᠤᠳᠠᠨ》 ᠰᠢᠷᠬᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠢᠷᠦᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠡᠮᠨᠡᠭᠦ ᠯᠠ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠌᠃ ᠥᠩᠭᠡᠳᠤ ᠶ‍ᠢᠷᠳᠢᠠᠴᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠶᠠᠷᠤᠨᠢ ᠰᠤᠯᠢᠭᠤ ᠪᠣᠷᠤᠭᠤ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠳᠠᠭ ᠡᠴᠡ ᠪᠣᠯᠵᠤ᠂ ᠢᠨᠠᠭ ᠳᠤᠷᠠᠯᠠᠯ ᠨᠢ ᠢᠮᠠᠭᠳᠠ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠭᠦᠰᠡᠯ ᠢ ᠬᠠᠩᠭ᠋ᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠠᠭ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠦᠭᠡᠤᠨ᠂ ᠵᠤᠵᠠᠭᠠᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯᠭᠡ ᠲᠡᠶ ᠨᠢ ᠭᠡᠵᠢᠶᠡᠳᠡ ᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠢ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠰᠠᠤᠠᠭᠢᠯᠳᠤ ᠭᠦᠪᠠᠭᠦᠨ ᠵᠢᠷᠤᠮᠳᠤ ᠦᠬᠢᠨ ᠤ ᠣᠤᠭᠤᠭᠠᠤᠨ ᠪᠠᠷᠠᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠠᠰᠢᠭᠤᠨ ᠳᠠᠷᠠᠰᠤ ᠶᠢ ᠨᠡᠷᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠡ᠃ ᠲ᠋ᠡᠭᠡᠭᠦ ᠪᠠᠷ ᠦᠨᠢᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠠᠯᠪᠠ ᠪᠠᠷ ᠭᠦᠭᠡᠭᠡᠴᠡᠯᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠦᠭᠡᠶ᠂ ᠦᠨᠡᠠᠴᠢ ᠳᠤᠷᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠭᠡᠰᠡᠭ᠍‍ᠭᠡᠨ ᠳᠤᠷᠠᠤᠠᠬᠠᠯ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠᠴᠤ ᠨᠠᠠᠳᠢᠨ ᠭᠦᠷᠳᠡᠭᠡᠮᠵᠢ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠳᠤ ᠭᠦᠰᠡᠨ ᠭᠤᠷᠢᠳᠠᠭᠠᠤᠨ ᠣᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠡᠷᠭᠢᠮ ᠳᠡᠭᠡᠳᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠪᠣᠯᠬᠤᠷ᠂ ᠠᠮᠠᠷᠬᠠᠨ ᠣᠯᠳᠠᠬᠤ ᠪᠠᠨ ᠭᠢᠮᠠᠭᠠᠳᠠᠨ ᠨᠠᠠᠳᠢᠩᠨᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠠᠯᠳᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠣᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠭᠡᠮᠰᠢᠵᠤ ᠬᠠᠷᠠᠮᠰᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠭᠡᠴᠡᠭᠦᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠡᠭ᠃ ᠲ᠋ᠡᠭᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠶ‍ᠢᠷᠳᠢᠠᠴᠤ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠥᠪᠠᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠰᠤᠩᠭ᠋ᠤᠬᠤ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠢᠰᠢ ᠪᠣᠯᠬᠤᠷ ᠰᠠᠨᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠣᠢ᠌ᠯᠠᠰ ᠶᠢᠡᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠠᠪᠴᠢᠬᠠᠵᠤ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠭᠠᠭᠴᠠᠬᠦ ᠵᠤᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠵᠥᠭ᠌ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠮᠤᠬᠤᠰᠢ ᠦᠭᠡᠶ ᠮᠠᠬᠠᠷᠠᠨ ᠵᠢᠦᠡᠭᠦᠵᠤ ᠯᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠᠯ ᠣᠯᠬᠤ ᠶᠤᠰᠤᠳᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠣᠯᠵᠤ ᠠᠯᠳᠠᠬᠤ ᠶᠤᠰᠤᠳᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠠᠯᠳᠠᠬᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠬ᠎ᠠ᠃ ᠵᠤᠯ ᠵᠠᠪᠰᠢᠶᠠᠨ ᠭᠡᠭ᠍ᠴᠢ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠡᠷᠭᠡ ᠳᠡᠭ᠍ᠰᠢ ᠬᠤᠪᠢᠳᠠᠳᠠᠭ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ᠂ ᠱᠠᠯᠠᠪᠳᠠᠨ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠭᠰᠠᠤᠨ ᠳᠠᠢ᠌ᠷᠤᠯᠳᠤ ᠰᠤᠮᠤᠨ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠬᠤᠷᠳᠤᠨ ᠠᠮᠵᠢᠯᠳᠠ ᠣᠯᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠳᠤ᠂ ᠲ᠋ᠠᠳᠠᠭ ᠶᠠᠳᠠᠭ ᠭᠡᠤᠨ ᠡᠷᠡᠭᠡᠯᠵᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠤᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠵᠠᠪᠰᠢᠶᠠᠨ ᠢ ᠠᠯᠳᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠤᠨ ᠥᠭᠡᠷ ᠳᠡᠷᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠳᠤᠭᠤᠷᠢᠭᠤ ᠵᠠᠮ ᠶᠠᠪᠣᠵᠤ᠂ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠳᠤᠷᠰᠢ ᠵᠠᠮᠨᠠᠭᠠᠤᠨ ᠪᠠᠰᠠ ᠵᠤᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠭᠦᠷᠴᠤ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠡᠡᠵᠢ᠃ ᠲ᠋ᠡᠭᠡᠯ᠎ᠡ ᠴᠤ ᠪᠠᠷᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠥᠳᠡᠭᠦᠷᠢ ᠶᠢ ᠪᠠᠷᠠᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠳᠦᠴᠢ ᠶ‍ᠢᠰᠤᠨ ᠳᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠪᠠᠭᠠᠤᠨ ᠦᠨᠡᠠᠴᠢ ᠰᠠᠤᠠᠭᠢᠯ ᠭᠦᠢᠴᠤᠨᠭᠡᠭ᠍ᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠲᠤ ᠥᠭᠡᠷ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠴᠤ ᠠᠯᠳᠠ ᠬᠤᠪᠢᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠰᠢᠤ ᠳ᠋ᠠ᠃

ᠪᠢ ᠭᠦᠯ ᠦᠭᠡᠶ ᠨᠡᠯᠦᠭᠡᠷ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠳᠡᠭᠡᠭᠦᠷ ᠰᠤᠮᠤᠨ ᠵᠠᠪᠢ ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠯᠢᠵᠤ ᠭᠦᠮᠦᠷᠢᠭᠡᠤᠨ ᠴᠤᠭᠢᠬᠤ ᠠᠪᠣᠷᠭᠤ ᠳᠠᠪᠠᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠣᠷᠤᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠢ᠌ᠪᠠᠯᠵᠠᠨ ᠳᠠᠢ᠌ᠪᠠᠯᠵᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠣᠷᠤᠭᠰᠢ ᠶᠠᠪᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠴᠢᠨᠤ ᠠᠷᠤᠤᠬᠠᠨ ᠥᠩᠭᠡ ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠵᠢᠰᠤ ᠳᠠᠪᠠᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠣᠷᠤᠢ ᠪᠠᠷ ᠴᠤᠬᠤᠯᠵᠠᠬᠤ ᠴᠤ ᠰᠢᠭ᠂ ᠰᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠷ ᠭᠤᠶᠤᠬᠠᠨ ᠴᠤᠭᠴᠠᠰ ᠴᠢᠨᠢ ᠴᠢᠨᠠᠳᠤ ᠡᠷᠭᠢ ᠳᠤ ᠨᠠᠭᠢᠯᠵᠠᠬᠤ ᠴᠤ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠣᠯᠬᠤᠷ ᠰᠠᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠰᠡᠯᠢᠭᠦ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠭᠦᠴᠤ ᠣᠯᠠᠮ ᠴᠢᠩᠭ᠋ᠠᠷᠠᠵᠤ ᠢᠷᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲ᠋ᠠᠪᠠᠯᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠰᠦᠷᠤᠨ ᠣᠩᠭ᠋ᠤᠴᠠ ᠵᠠᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠭᠰᠢ ᠶᠠᠪᠣᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠯ ᠬᠣᠢ᠌ᠰᠢ ᠣᠬᠤᠷᠢᠬᠤ ᠯᠠ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠌᠃ ᠡᠡᠮᠢ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠣᠩᠭ᠋ᠤᠴᠠ ᠭᠦᠷᠪᠠᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ ᠯᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ ᠴᠠᠭ ᠲᠤ ᠭᠦᠴᠤ ᠪᠠᠨ ᠰᠤᠯᠠᠤᠠᠬᠠᠯ ᠦᠭᠡᠶ ᠣᠷᠤᠭᠰᠢ ᠰᠡᠯᠢᠭᠦ ᠡᠴᠡ ᠪᠢᠰᠢ ᠨᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠨ ᠭᠠᠷᠠᠮ ᠳᠤ ᠪᠣᠴᠠᠵᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠣᠴᠢᠷ ᠨᠢ ᠶᠡᠭᠡ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠨᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠨ ᠴᠠᠭ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠴᠤ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠳᠤᠬᠤᠢ ᠳᠠᠪᠠᠯᠭᠠᠨ ᠪᠣᠰᠳᠠᠭ ᠳᠤᠯᠠ ᠰᠠᠯᠭᠢ ᠰᠢᠭᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠰᠬᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠴᠢᠨᠢ ᠨᠡᠢ᠌ᠯᠭᠦ ᠳᠤ ᠭᠦᠷᠦᠨ᠎ᠡ᠃ ᠵᠦᠷᠢᠭᠰᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠳᠡᠷᠳᠡᠭᠡ ᠡᠷᠭᠢ ᠳᠤ ᠭᠦᠷᠦᠶ᠎ᠡ ᠭᠡᠪᠠᠯ ᠵᠠᠪᠠᠯ ᠳᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠯᠠ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠭᠠᠭᠴᠠᠬᠠᠨ ᠰᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠳᠠ ᠲᠡᠶ᠃ ᠭᠦᠷᠦᠰᠦᠳᠤ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠳᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠳᠤ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠳᠦᠷᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠤ ᠬᠤᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠂ ᠡᠷᠭᠡᠪᠰᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠳᠠᠪᠳᠠᠭᠳᠠᠨ ᠨᠡᠢ᠌ᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠰᠢᠭᠤᠷᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠳᠠᠭᠤᠵᠢᠵᠤ ᠢᠷᠠᠪᠠᠯ ᠰᠠ‍‌ᠶᠢ ᠣᠢ᠌ᠯᠠᠰ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠣᠷᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠮᠤᠤᠷ ᠰᠢᠭ ᠣᠠᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠤᠨ ᠰᠢᠵᠢᠷ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠴᠠᠭ ᠮᠦᠴᠡ ᠶᠢ ᠦᠷᠠᠵᠤ ᠬᠠᠶᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠠᠮᠢ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠡᠭᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠢ ᠰᠥᠢᠦᠡᠭᠡᠨ ᠳᠠᠯᠭᠢᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠯ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

ᠪᠢ ᠦᠨᠡᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠯᠡᠷ ᠪᠠᠯᠠᠷ ᠰᠤᠷᠠᠭ ᠶᠢᠡᠷ ᠮᠥᠩᠭᠦᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠨᠢᠰᠭᠡᠯ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ ᠣᠭᠳᠠᠷᠭᠤᠢ ᠳᠤ ᠭᠦᠭᠡᠷᠦᠯ᠎ᠡ᠃ ᠡᠭᠦᠯᠡᠰ ᠤᠨ ᠳᠠᠪᠠᠯᠭᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠤᠤᠭᠤᠷ ᠵᠤᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠦᠪᠦᠩ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠭᠦᠪᠦᠯᠵᠡᠵᠤ ᠭᠦᠭᠡᠮᠳᠡᠭ᠌ ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠪᠠᠭᠡ ᠭᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠨᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠠᠭᠤᠳᠠᠮ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠨᠢᠳᠤ ᠣᠩᠭ᠋ᠤᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠪᠣᠯ ᠣᠷᠴᠢᠯᠠᠩ ᠶᠢᠡᠷ ᠳᠤᠭᠤᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠭᠡᠭᠦᠳᠡᠭ᠌ ᠰᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠢᠬᠤ ᠨᠢ ᠯᠡᠪᠳᠡᠢ᠃ ᠭᠦᠮᠦᠰ 《ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠢᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠠᠩᠭᠢᠯᠤᠮᠠᠯ ᠴᠡᠴᠡᠭ᠌ ᠤᠯᠳᠡᠨ᠎ᠡ》 ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌᠃ ᠬᠠᠮᠢᠭ᠎ᠠ ᠭᠦᠷᠪᠠᠯ ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠪᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠣᠭᠳᠠᠷᠭᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠢ ᠶᠢ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠵᠢᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠭᠡᠮᠵᠢᠭᠦ ᠳᠤ᠂ ᠠᠮᠢ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠠᠶᠠᠯᠠᠯ ᠢ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠪᠦᠳᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠡᠷᠭᠢᠯᠳᠡ ᠪᠠᠷ ᠳᠤᠭᠠᠯᠠᠳᠠᠭ ᠪᠣᠯᠬᠤᠷ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠨᠢ ᠡᠮᠡᠭᠡᠨ ᠭᠢᠮᠤᠰᠤ ᠮᠥᠯᠭᠦᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠣᠳᠠᠭᠠᠨ ᠠᠮᠢᠳᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠤ᠂ ᠠᠮᠢ ᠨᠠᠰᠤ ᠨᠢ ᠣᠷᠴᠢᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠵᠠᠢ᠌ᠴᠠᠨ ᠳᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠳᠣᠢ᠌ᠯ ᠤᠨ ᠵᠢᠵᠢᠭ᠌ ᠪᠣᠳᠠᠷᠬᠠᠢ ᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠡ︕ ᠡᠨᠡᠭᠦ ᠣᠬᠤᠷᠬᠠᠨ ᠮᠦᠴᠡ ᠶᠢ ᠭᠡᠷᠪᠡ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠳᠤᠴᠠ ᠪᠠᠷ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠳᠠᠭ ᠲᠤ ᠭᠦᠷᠪᠠᠯ ᠠᠮᠢ ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠠᠨ ᠳᠣᠢ᠌ᠯ ᠤᠨ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠠᠷ ᠣᠷᠳᠤᠤᠠᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠡᠶ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠳᠤᠷᠰᠢ ᠳᠡᠮᠡᠴᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠵᠤᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠭᠦᠷᠴᠤ ᠭᠦᠰᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠣᠯᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠮᠡᠭᠠᠳ᠃ ᠭᠡᠪᠠᠴᠤ ᠳᠠᠳᠤᠢ ᠬᠠᠷᠠᠮᠰᠠᠮᠠᠷ ᠣᠴᠢᠷ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠣᠴᠢᠷ ᠨᠢ ᠪᠢᠳᠠ ᠭᠡᠢ ᠳᠠᠮᠠᠢ᠌ᠷᠠᠯ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠰᠤᠭᠳᠤᠭᠤᠷᠠᠵᠤ ᠴᠠᠭ ᠮᠦᠴᠡ ᠶᠢ ᠳᠠᠯᠭᠠᠷ ᠨᠥᠭ᠍ᠴᠢᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠭᠦᠰᠡᠯᠡᠩ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠭᠤᠢ ᠪᠠᠨ ᠡᠯᠭᠦᠵᠤ ᠪᠠᠷᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠠᠭᠠᠤᠨ ᠢ ᠰᠢᠪᠳᠤᠯᠤᠨ ᠰᠢᠷᠭᠠᠭᠤ ᠳᠡᠮᠡᠴᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠶ‍ᠦᠮ᠃ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠵᠢᠩᠭᠢᠨᠢ ᠵᠤᠯ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠨᠢ ᠭᠦᠰᠡᠯ ᠭᠦᠢᠴᠡᠭᠦ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠭᠦᠰᠡᠯᠡᠩ ᠶᠢᠡᠨ ᠪᠠᠶᠡᠯᠡᠭᠦᠯᠭᠦ ᠪᠠᠷ ᠵᠤᠪᠠᠵᠤ ᠵᠦᠳᠠᠨ ᠵᠢᠦᠡᠭᠦᠭᠦ ᠶᠠᠪᠣᠴᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠡ᠃

ᠵᠠᠮ᠂ ᠬᠤᠯᠠ ᠡᠴᠡ ᠬᠤᠯᠠ ᠰᠤᠨᠤᠯᠵᠠᠨ᠎ᠠ᠁

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠨᠣ᠋·ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 6728
ᠴᠠᠭ᠄ 2009 ᠤᠨ ᠤ 04 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 29