ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠂ ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡ ᠪᠤᠯ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠮᠦᠨ
ᠲᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠂ ᠣᠠᠴᠠ ᠣᠪᠢᠳᠠᠰᠣᠳᠣ ᠰᠥᠷᠬᠡᠤ ᠰᠡᠳᠬᠢᠬᠥᠢᠬᠦᠮᠥᠰ᠂ ᠲᠡᠯᠠᠬᠡᠢ ᠲᠡᠬᠡᠷᠡᠬᠢ ᠶᠠᠷᠰᠢᠭ ᠲᠦᠪᠡᠭ᠍ᠳᠡᠢ ᠠᠰᠠᠭᠣᠳᠠᠯ ᠢ ᠰᠢᠢᠳᠪᠥᠷᠢᠯᠡᠬᠥ ᠳᠤ ᠬᠣᠷᠴᠠᠯᠢᠭ ᠲᠠᠷᠢᠬᠢ᠂ ᠯᠣᠬᠢᠭᠴᠢ ᠰᠡᠳᠬᠢᠬᠥᠢ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠣᠷᠠᠨ ᠣᠬᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠲᠥᠰᠢᠭ᠍ᠯᠠᠳᠡᠭ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠨᠣᠮ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠲᠡᠬᠡᠷ᠎ᠡ ᠡᠴᠡ ᠬᠠᠭᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠪᠢᠰᠢ ᠡ᠃


᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠠᠢ᠌ᠨᠰᠲ᠋ᠸᠨᠬᠦᠮᠥᠨ ᠤ ᠶᠢᠷᠳᠢᠨᠴᠣ ᠳᠤ ᠬᠡᠵᠢᠶᠡᠳᠡ ᠠᠮᠠᠷᠬᠠᠨ ᠶᠠᠭᠣᠮ᠎ᠠ ᠬᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠣ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠢᠯᠠᠩᠭ᠋ᠣᠶ᠎ᠠ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠥ ᠣᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠡᠬᠥᠳᠥᠯᠳᠡ ᠰᠦᠪᠡᠭ᠍ᠴᠢᠯᠡᠯ ᠨᠢ ᠨᠠᠩ ᠴᠤ ᠡᠢ᠌ᠮᠣ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ᠃ ᠭᠠᠭᠴᠡᠬᠥ ᠬᠠᠯᠠᠰᠢᠷᠠᠯ ᠦᠭᠡᠶ ᠵᠤᠷᠢᠭ ᠴᠦᠬᠥᠷᠡᠰᠢ ᠦᠭᠡᠶ ᠰᠥᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠡᠷᠬᠡ ᠰᠠᠭᠠᠳ ᠢ ᠢᠯᠠᠨ ᠲᠠᠪᠠᠵᠣ᠂ ᠠᠮᠢᠳᠣᠷᠠᠯ ᠡᠴᠡ ᠲᠣᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠦᠴᠢᠷᠳᠡᠢ ᠰᠠᠳᠣᠪ ᠢ ᠪᠦᠷ ᠲᠠᠢ᠌ᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠬᠣᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠰᠠ‍‌ᠶᠢ ᠵᠤᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠯᠳᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠦᠷᠴᠦ ᠴᠢᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠰᠣᠷᠴᠣ ᠰᠣᠳᠣᠯᠬᠣ ᠶᠠᠪᠣᠴᠠ ᠳᠤ ᠲᠦᠪᠡᠭ᠍ᠳᠡᠢ ᠠᠰᠠᠭᠣᠳᠠᠯ ᠲᠦᠬᠡᠷᠢᠭ᠍ᠳᠡᠬᠥᠯᠬᠥ ᠰᠠᠳᠣᠪ ᠵᠦᠩᠳᠡᠬᠡᠨ ᠲᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠢ᠌ᠮᠣ ᠦᠶᠡᠰ ᠪᠢᠳᠠ ᠲᠠᠷᠢᠬᠢ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠬᠦᠳᠡᠯᠬᠡᠵᠦ ᠣᠯᠠᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠵᠠᠳᠠᠯᠵᠣ ᠰᠢᠨᠵᠢᠬᠥ ᠪᠣᠶᠣ ᠲᠠᠷᠰ ᠣᠠᠳᠣᠤ ᠰᠠᠳᠬᠢᠮᠵᠢ — ᠰᠥᠷᠬᠡᠤ ᠰᠡᠳᠬᠢᠬᠥᠢ ᠪᠠᠷ ᠠᠰᠠᠭᠣᠳᠠᠯ ᠢ ᠣᠷᠪᠠᠭᠣᠯᠣᠭᠠᠳ ᠰᠣᠳᠣᠯᠪᠠᠯ ᠠᠮᠠᠷᠬᠠᠨ ᠰᠢᠢᠳᠪᠣᠷᠢᠯᠠᠵᠣ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠮᠣᠨᠠᠬᠢ ᠵᠠᠮ ᠲᠡᠬᠡᠷ᠎ᠡ ᠴᠢᠨᠢ ᠠᠰᠬ᠎ᠠ ᠬᠠᠳᠠ ᠲᠠᠭᠠᠷᠢᠯᠳᠣᠬᠣ ᠦᠶᠡᠰ ᠵᠠᠪᠠᠯ ᠱᠠᠳᠣ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠠᠪᠠᠷᠢᠵᠣ ᠭᠠᠷᠬᠣ ᠪᠣᠶᠣ ᠨᠦᠬᠡᠯᠡᠵᠦ ᠴᠣᠭᠣᠯᠣᠭᠠᠳ ᠰᠢᠷᠭᠣᠵᠣ ᠭᠠᠷᠣᠨ᠎ᠠ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠮᠡᠳᠬᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠢᠵᠠ᠃ ᠲᠡᠬᠡᠬᠥ ᠳᠤ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠠᠪᠬᠣ ᠬᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠵᠤᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠲᠥᠷᠬᠡᠨ ᠬᠦᠷᠬᠥ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠦ᠋ᠩ ᠲᠣᠯᠠ᠂ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠪᠠᠯ ᠰᠠ‍‌ᠶᠢ ᠠᠮᠠᠷᠬᠠᠨ ᠪᠦᠬᠡᠥᠨ ᠲᠥᠷᠬᠡᠨ ᠵᠤᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠦᠷᠬᠥ ᠶᠢ ᠪᠣᠳᠣᠯᠬᠢᠯᠠᠵᠣ ᠵᠢᠭᠠᠬᠠᠨ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠴᠢᠬᠠᠬᠣ ᠳᠤ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠳᠠᠭ ᠶᠣᠮ︖ ᠬᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠬᠦᠮᠥᠨ ᠭᠠᠭᠴᠠᠬᠠᠨ ᠪᠣᠳᠣᠯ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠣᠶᠠᠭᠳᠠᠭᠠᠳ 《ᠨᠦᠬᠡᠯᠡᠵᠦ》 ᠭᠠᠷᠬᠣ ᠪᠠᠷ ᠮᠣᠵᠢᠭᠣᠳᠯᠠᠵᠣ 《ᠬᠠᠳᠠ》 ᠴᠣᠭᠣᠯᠬᠣ ᠪᠠᠷ ᠨᠠᠰᠣ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠷᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃ ᠲᠠᠮᠠᠴᠠᠯ ᠤᠨ ᠶᠠᠪᠣᠴᠠ ᠨᠢ ᠬᠢᠷᠢ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠣᠶᠠᠷᠠᠭᠣᠨ ᠵᠢᠪᠬᠣᠯᠠᠩᠳᠠᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ ᠴᠤ᠂ ᠭᠠᠭᠴᠡᠬᠥ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠦ᠋ᠩ ᠢ ᠯᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭ᠍ᠰᠠᠳᠡᠭ ᠡᠨᠠ ᠥᠩᠬᠡᠲᠦ ᠶᠢᠷᠳᠢᠨᠴᠣ ᠳᠤ ᠡᠨᠠ ᠨᠢ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠦᠨᠡᠯᠡᠯᠳᠡ ᠣᠯᠬᠣ ᠦᠭᠡᠶ ᠬᠡᠳᠡᠷᠬᠥ ᠪᠠᠨ 《ᠡᠷᠬᠢᠬᠥᠤ ᠮᠣᠨᠣᠭ》 ᠬᠡᠵᠦ ᠲᠣᠭᠣᠬᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠬᠣ ᠳᠣ ᠬᠦᠷᠳᠡᠭ᠃ ᠢᠩᠬᠢᠬᠥᠯᠡᠷ ᠠᠮᠢᠳᠣᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠶᠠᠯᠠᠯ ᠳᠤ ᠠᠰᠯᠠᠬᠣ ᠬᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠳ ᠮᠣᠬᠣᠷ ᠭᠣᠳᠣᠮᠵᠢᠨ ᠳᠤ ᠬᠣᠷᠢᠭᠳᠠᠬᠣ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠯ ᠵᠦᠩᠳᠡᠬᠡᠨ ᠲᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠣᠬᠣ ᠪᠦᠬᠡᠥᠨ᠂ ᠨᠡᠢ᠌ᠬᠡᠮ ᠤᠨ ᠡᠬᠡᠳᠡᠷᠠᠬᠡᠨ ᠳᠤ ᠯᠣᠬᠢᠭᠴᠢ ᠰᠡᠳᠬᠢᠬᠥᠢ ᠪᠠᠷ ᠵᠦᠪ ᠵᠦᠢᠴᠢᠯᠡᠯᠳᠡ ᠬᠢᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠬᠣ ᠦᠭᠡᠶ ᠡᠴᠠ ᠪᠣᠯᠣᠭᠠᠳ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠬᠣᠵᠢᠮ ᠢᠷᠡᠬᠡᠳᠥᠢ ᠪᠠᠨ ᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠯ ᠣᠷᠣᠭᠣ ᠬᠦᠳᠥᠯᠬᠥ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠬᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠡᠬᠥᠨ ᠤ ᠵᠠᠩᠬᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠲᠠᠷᠢᠬᠢ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠵᠣ ᠣᠷᠠᠨ ᠠᠮᠢᠳᠣᠯᠢᠭ ᠬᠡᠷᠩᠯᠠᠬᠥ ᠳᠤ ᠪᠣᠢ᠃

《ᠪᠠᠯᠭᠠᠠᠰᠠᠩ ᠤᠨ ᠦᠯᠢᠬᠡᠷ》 ᠲᠤ᠂ ᠵᠠᠯᠢᠬᠠᠢ ᠨᠣᠶᠠᠨ ᠰᠡᠣᠬᠡᠨ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠣᠭᠠᠳ᠂ ᠰᠡᠣᠬᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠭᠣᠯᠭᠠᠬᠣ ᠮᠠᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠳᠤ᠂ ᠪᠠᠯᠭᠠᠠᠰᠠᠩ ᠰᠥᠷᠬᠡᠤ ᠰᠡᠳᠬᠢᠬᠥᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠡᠷᠩᠯᠠᠵᠦ 《ᠰᠡᠣᠬᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠭᠣᠭᠰᠠᠨ ᠬᠦᠮᠥᠨ ᠢ ᠰᠡᠣᠬᠡᠨ ᠳᠤ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠣ ᠴᠢᠳᠠᠨ᠎ᠠ》 ᠬᠡᠥᠨ ᠵᠠᠯᠢᠬᠠᠢ ᠨᠣᠶᠠᠨ ᠢ ᠬᠠᠭᠣᠷᠴᠣ ᠪᠠᠭᠣᠯᠭᠠᠭᠠᠳ ᠮᠠᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠡᠢ᠌ᠯᠥᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠠᠢ᠃

《ᠰᠥᠷᠬᠡᠤ ᠰᠡᠳᠬᠢᠬᠥᠢ》 ᠨᠢ ᠬᠦᠮᠥᠨ ᠢ ᠬᠠᠪᠰᠣᠷᠴᠣ ᠠᠯᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠬᠦᠴᠢᠷ ᠲᠦᠪᠡᠭ᠍ᠳᠡᠢ ᠠᠰᠠᠭᠣᠳᠠᠯ ᠢ ᠰᠢᠢᠳᠪᠣᠷᠢᠯᠠᠵᠣ ᠦᠭ‍ᠬᠦ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠷᠠᠬᠣ ᠦᠭᠡᠶ᠂ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠥ ᠣᠬᠠᠭᠠᠳᠠᠳ ᠲᠤ ᠲᠣᠰᠠᠯᠠᠵᠣ ᠮᠠᠰᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠡᠬᠥᠳᠥᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠮ ᠢ ᠨᠡᠬᠡᠬᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠥ ᠣᠬᠠᠭᠠᠠᠳᠠᠳ᠂ ᠬᠦᠴᠦ ᠵᠠᠷᠣᠴᠠᠭᠣᠯᠵᠣ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠳ ᠪᠠᠶᠠᠰ ᠶᠢᠠᠷ ᠰᠣᠷᠢᠠᠵᠢᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠢ ᠣᠭᠳᠣᠯᠠᠭᠣᠯᠪᠠᠯ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠡᠬᠥᠰᠬᠡᠬᠥ ᠶᠢ ᠢᠯᠡᠷᠠᠬᠥᠯᠥᠭᠰᠡᠨ ᠰᠠᠭᠣᠷᠢᠨ ᠲᠡᠬᠡᠷ᠎ᠡ᠂ ᠰᠥᠷᠬᠡᠤ ᠰᠡᠳᠬᠢᠬᠥᠢ ᠶᠢ ᠬᠡᠷᠩᠯᠠᠵᠦ ᠰᠣᠷᠢᠠᠵᠢᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠲᠣᠳᠣᠷᠠᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠰ ᠲ᠋ᠤ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠬᠠᠩᠭ᠋ᠠᠪᠠᠯ ᠬᠦᠴᠦ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠣ ᠠᠵᠢᠯ ᠬᠢᠵᠣ ᠴᠢᠳᠠᠬᠣ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠬᠦᠳᠡᠯᠬᠡᠬᠥᠷ ᠢ ᠡᠬᠥᠳᠥᠨ ᠪᠦᠲᠦᠬᠡᠵᠡᠢ᠃

1881ᠡᠣᠨ ᠤ 7 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ᠂ ᠡᠡᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠷᠣᠩᠬᠡᠢ᠌ᠯᠡᠭ᠍ᠴᠢ ᠵᠠᠢ᠌ᠮᠣᠰ᠂ ᠺᠠᠫᠧᠷᠲ᠋ ᠲᠡᠷᠬᠡᠨ ᠦᠷᠳᠡᠬᠡᠨ ᠳᠤ ᠬᠣᠣᠷᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠣ ᠬᠦᠠᠲᠦ ᠰᠢᠷᠠᠭᠳᠣᠭᠠᠳ ᠡᠮᠨᠡᠯᠬᠡ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠪᠠ᠃ ᠨᠢᠠᠠᠳᠠ ᠪᠢᠳᠡᠬᠥᠮᠵᠢᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠲᠥᠷᠬᠡᠨ ᠠᠪᠣᠷᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠰᠣᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠯᠠᠭᠣᠨ ᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠲᠦᠴᠢᠨ ᠊ᠭ᠍᠊ᠷᠡᠳᠦ᠋ᠰ ᠬᠡᠳᠥᠷᠠᠵᠦ᠂ ᠮᠠᠰᠠ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠬᠢᠵᠣ ᠶᠡᠷᠣᠩᠬᠡᠢ᠌ᠯᠡᠭ᠍ᠴᠢ ᠶᠢ ᠠᠪᠣᠷᠠᠬᠣ ᠳᠤ ᠵᠠᠪᠠᠯ ᠬᠡᠷ ᠤᠨ ᠲᠣᠯᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠪᠠᠭᠣᠷᠠᠭᠣᠯᠬᠣ ᠬᠡᠷᠡᠭ᠍ᠳᠡᠢ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠶᠡᠰ ᠬᠦᠷᠥᠬᠡᠬᠥᠷ᠂ ᠠᠭᠠᠷ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠭᠣᠯᠣᠭᠴᠢ ᠮᠠᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠯ ᠢ ᠡᠬᠥᠳᠥᠨ ᠪᠦᠲᠦᠬᠡᠳᠥᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ ᠶᠢᠡᠷ᠂ ᠲᠥᠷᠬᠡᠨ ᠠᠪᠣᠷᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠰᠣᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠯᠠᠭᠣᠨ ᠢ ᠪᠠᠭᠣᠷᠠᠭᠣᠯᠬᠣ ᠶᠠᠮᠠᠷᠴᠣ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠬᠦᠮᠥᠨ ᠣᠮᠠᠷᠠᠳᠣ ᠮᠥᠰᠥᠨ ᠲᠠᠯᠠᠢ ᠡᠴᠡ ᠮᠥᠰᠤ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠬᠣ ᠲᠣᠷᠠᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠣ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠦᠬᠥᠴᠡᠯ ᠲᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠬᠠᠮᠣᠭ ᠬᠣᠷᠳᠣᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠭᠣᠷᠪᠠᠨ ᠡᠳᠣᠷ ᠤᠨ ᠴᠠᠭ ᠬᠡᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠬᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠰᠢᠷᠬᠠᠳᠠᠨ ᠯᠠᠪᠳᠠᠢ ᠡᠢ᠌ᠮᠣ ᠣᠷᠳᠣ ᠬᠣᠭᠣᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠬᠥ ᠪᠣᠯᠣᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠣ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠶᠡᠷᠣᠩᠬᠡᠢ᠌ᠯᠡᠭ᠍ᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠢ ᠶᠢ ᠠᠪᠣᠷᠠᠬᠣ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠯᠣᠬᠡ ᠴᠠᠭ ᠮᠦᠴᠡ ᠲᠡᠶ ᠣᠷᠣᠯᠳᠣᠨ ᠲᠥᠷᠬᠡᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠠᠪᠬᠣ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠᠳᠠᠢ ᠪᠣᠯᠵᠣ᠂ ᠡᠨᠡᠬᠥ ᠬᠦᠠᠲᠦ ᠡᠬᠥᠷᠬᠡ ᠶᠢ ᠠᠭᠣᠷᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠧᠭᠨᠢᠭ᠍ᠴᠢ ᠰᠢᠲ᠋ᠣ᠋ ᠠᠪᠣᠭᠠᠢ ᠳᠤ ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠯᠭᠠᠵᠣ ᠦᠭᠴᠡᠢ᠃

ᠬᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠰᠢᠲ᠋ᠣ᠋ ᠭᠣᠧᠠᠢ ᠵᠦᠪᠬᠡᠨ ᠠᠭᠣᠷᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠦᠬᠡᠨ ᠲᠣᠳᠣᠷᠠᠬᠢ ᠭᠠᠰ ᠬᠡᠢ ᠶᠢ ᠰᠢᠩᠬᠡᠷᠡᠬᠥᠯᠥᠨ ᠭᠠᠳᠠᠭᠰᠢᠯᠠᠭᠣᠯᠬᠣ ᠯᠨ ᠣᠬᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠰᠣᠳᠣᠯᠵᠣ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠬᠡᠷ ᠤᠨ ᠲᠣᠯᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠪᠠᠭᠣᠷᠠᠭᠣᠯᠬᠣ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠶᠠᠭ ᠪᠣᠳᠣᠵᠣ ᠦᠵᠡᠬᠡ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠠᠢ᠃ ᠰᠢᠲ᠋ᠣ᠋ ᠭᠣᠧᠠᠢ ᠳᠤ ᠦᠴᠥᠬᠡᠨ ᠲᠠᠳᠣᠢ ᠴᠤ ᠲᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠵᠠᠬᠣ ᠵᠠᠪ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠲᠠᠷᠠᠪᠠᠷ 《ᠰᠠᠠᠳᠣᠷᠬᠣ ᠶᠢᠨ ᠦᠶᠡᠰ ᠰᠠᠮᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠥᠷᠥᠭᠳᠡᠨ᠎ᠡ》 ᠬᠡᠭ᠍ᠴᠢ ᠪᠠᠷ᠂ ᠠᠭᠠᠷ ᠢ ᠲᠠᠷᠣᠰᠢᠭᠣᠯᠬᠣ ᠳᠤ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠢᠯᠴᠢ ᠭᠠᠷᠭᠠᠳᠠᠭ ᠪᠣᠯ᠂ ᠲᠠᠷᠣᠰᠢᠭᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠠᠭᠠᠷ ᠶᠢᠡᠷ ᠢᠯᠴᠢ ᠶᠢ ᠪᠠᠭᠣᠷᠠᠭᠣᠯᠵᠣ ᠪᠣᠯᠬᠣ ᠦᠭᠡᠶ ᠨᠢ ᠶᠠᠭᠣ ᠪᠣᠢ︖ ᠬᠡᠵᠦ ᠲᠣᠩᠭ᠋ᠣᠷᠠᠭᠣᠯᠣᠨ ᠰᠠᠳᠬᠢᠵᠣ ᠲᠣᠷᠰᠢᠨ ᠦᠵᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠳᠤ ᠲᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠦᠲᠦᠵᠦ᠂ ᠲᠡᠯᠠᠬᠡᠢ ᠲᠡᠬᠡᠷᠡᠬᠢ ᠠᠩᠬᠠᠳᠣᠭᠴᠢ ᠬᠦᠷᠥᠬᠡᠬᠥᠷ ᠢ ᠡᠬᠥᠳᠥᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃

ᠲᠡᠯᠠᠬᠡᠢ ᠶᠢ ᠲᠥᠷᠬᠢᠬᠥᠯᠵᠦ ᠲᠠᠶᠠᠩ ᠢ ᠲᠣᠩᠰᠣᠯᠭᠠᠨ ᠵᠠᠭᠣᠨ ᠤ ᠬᠦᠰᠢᠶ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠪᠣᠰᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠡᠬᠥᠳᠥᠯᠳᠡ ᠨᠢ ᠡᠠᠪ ᠠᠮᠠᠷᠬᠠᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠪᠣᠰᠣᠳ ᠤᠨ ᠪᠦᠲᠦᠬᠡᠯ ᠢ ᠣᠷᠪᠠᠭᠣᠯᠣᠭᠠᠳ ᠬᠡᠷᠩᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠠᠮᠵᠢᠯᠳᠠ ᠣᠯᠣᠯ᠎ᠠ᠃ ᠢᠩᠬᠢᠬᠥᠯᠡᠷ ᠰᠥᠷᠬᠡᠤ ᠰᠡᠳᠬᠢᠬᠥᠢ ᠨᠢ ᠬᠦᠮᠥᠨ ᠢ ᠨᠢᠬᠡ ᠯᠠ ᠠᠯᠬᠤᠮ ᠶᠢᠡᠷ ᠠᠮᠵᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠬᠢᠯ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠬᠡᠴᠢᠭᠡᠳᠡᠭ ᠷᠢᠳᠢ ᠰᠢᠳᠢ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠣ ᠯᠠ ᠳ᠋ᠠ᠃ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠣᠷᠣᠩᠨᠠᠵᠣ ᠪᠦᠬᠥᠢ ᠡᠨᠠ ᠶᠢᠷᠳᠢᠨᠴᠣ ᠨᠢ ᠲᠠᠷᠢᠬᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠦᠳᠡᠯᠬᠡᠳᠡᠭ ᠬᠦᠮᠥᠨ ᠳᠤ ᠠᠪᠴᠣ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡᠯ ᠪᠠᠶᠠᠷᠳᠣ ᠵᠦᠴᠥᠬᠡ ᠵᠢ ᠯᠠ ᠲᠣᠭᠯᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠣ ᠳᠤ᠂ ᠲᠠᠷᠢᠬᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠦᠳᠡᠯᠬᠡᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠬᠣ ᠦᠭᠡᠶ ᠬᠦᠮᠥᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠲᠠᠩᠳᠠ ᠯᠠ ᠭᠣᠨᠢᠭᠳᠣ ᠵᠦᠴᠥᠬᠡ ᠣᠳᠣᠷᠢᠳᠣᠭᠠᠵᠣ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠶᠣᠮ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ ᠦᠵᠡᠬᠡᠴᠢ︕ ᠵᠦᠪᠬᠡᠨ ᠲᠠᠷᠢᠬᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠦᠳᠡᠯᠬᠡᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠬᠣ ᠬᠦᠮᠥᠨ ᠪᠣᠯ ᠰᠠ‍‌ᠶᠢ ᠠᠪᠣᠷᠭᠣ ᠬᠦᠴᠥᠨ ᠲᠡᠶ᠂ ᠲᠣᠮᠣ ᠬᠦᠰᠢᠬᠥᠷᠬᠡ ᠦᠭ᠍ᠪᠡᠯ ᠲᠡᠯᠠᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠮᠪᠥᠷᠴᠡᠭ ᠢ ᠴᠤ ᠤᠯᠢᠨ ᠬᠠᠶᠠᠵᠣ ᠴᠢᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠨᠣ᠋·ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 7302
ᠴᠠᠭ᠄ 2009 ᠤᠨ ᠤ 04 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 29