ᠮᠡᠷᠭᠦᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ

ᠮᠡᠷᠭᠦᠰ 1446 ᠡᠤᠨ ᠳᠤ ᠲᠦᠷᠦᠵᠤ᠂ 1454 ᠡᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠤ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠤᠪᠠ᠃ ᠳᠠᠷᠠ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠨ ᠨᠠᠰᠤᠳᠠᠢ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠡᠭᠡ ᠨᠢ ᠥᠭᠡᠭ᠌ (ᠡᠡᠪᠳᠡᠷ᠎ᠡ ᠮᠠᠳᠤ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠵᠣᠢ᠌ᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠪᠠ) ᠲ᠋ᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠭᠢᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠭ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤᠷ ᠥᠭᠡᠭ᠍ᠳᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ (ᠮᠢᠩ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠸᠠᠩ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌) ᠭᠡᠪᠡ᠃ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪᠢᠯᠠ᠃

ᠮᠡᠷᠭᠦᠰ ᠪᠣᠯ ᠳᠤᠳᠠᠪᠣᠬ᠎ᠠ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠦᠪᠠᠭᠦᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲ᠋ᠤᠳᠠᠪᠣᠬ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠡᠭᠡ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠭᠦᠪᠠᠭᠦᠨ ᠪᠤᠢ᠂ ᠡᠡᠡᠡᠡᠮᠡᠳ ᠭᠦᠪᠠᠭᠦᠨ ᠨᠢ ᠮᠤᠯᠤᠨ ᠳᠠᠢ᠌ᠵᠢ᠂ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠦᠪᠠᠭᠦᠨ ᠨᠢ ᠳᠠᠷᠤᠢ ᠮᠡᠷᠭᠦᠰ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠠᠴᠢᠨ ᠤ ᠪᠣᠯᠤᠢ ᠨᠤᠶᠠᠨ ᠮᠡᠷᠭᠦᠰ ᠢ ᠶᠡᠭᠡ ᠤᠷᠤ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠵᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠷᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶ‍ᠦᠮ᠃ ᠲ᠋ᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠢᠩᠭᠢᠵᠤ ᠭᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠨᠢ ᠪᠣᠰᠤᠳ ᠹᠧᠥᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠨᠤᠶᠠᠤᠨ ᠲᠡᠶ ᠡᠷᠭᠡ ᠠᠰᠢᠭ ᠪᠣᠯᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠠᠠᠤ ᠪᠠᠭᠠᠵᠢ ᠪᠠ ᠥᠷᠡᠭ᠍ᠳᠡᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠪᠣᠯᠭᠠᠠᠠᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠯᠦᠭᠡ ᠪᠢᠯᠠ᠃

ᠮᠡᠷᠭᠦᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠤ ᠶᠢ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠤ ᠳᠡᠷᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠲ᠋ᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠡᠭᠡ ᠰᠠᠮᠤᠷ ᠳᠡᠢ᠌ᠭᠡᠤ ᠪᠦᠭᠦ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠢ ᠶᠡᠷᠦᠩᠭᠡᠢ᠌ᠯᠡᠨ ᠵᠢᠯᠤᠭᠤᠤᠠᠴᠤ᠂ ᠪᠢᠴᠢᠠᠠᠠᠨ ᠮᠡᠷᠭᠦᠰ ᠢ ᠥᠭᠡᠭ᠍ᠳᠤ ᠳᠡᠷᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠵᠤ ᠥᠢᠷᠡᠳ ᠢ ᠳᠤᠪᠳᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠲ᠋ᠤᠠᠠᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠥᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ᠂ ᠥᠢᠷᠡᠳ ᠤᠨ ᠡᠰᠡᠨ ᠳᠠᠢ᠌ᠱᠢ ᠠᠯᠠᠭᠳᠡᠵᠤ᠂ ᠥᠢᠷᠠᠳᠴᠦᠳ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠠᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠨᠢᠠᠠᠳᠠᠷᠠᠯ ᠥᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯ ᠳᠤᠤᠷ᠎ᠠ᠂ ᠰᠠᠮᠤᠷ ᠳᠡᠢ᠌ᠭᠡᠤ ᠪᠠ ᠪᠣᠯᠤᠢ ᠳᠠᠢ᠌ᠱᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠡᠳᠤ ᠴᠤᠭᠢᠯᠳᠠ ᠳᠤ ᠤᠴᠡᠷᠡᠪᠡ᠃ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠮᠤᠷ ᠳᠡᠢ᠌ᠭᠡᠤ ᠳᠦᠷᠦᠭᠦᠳᠡᠢ ᠹᠸᠤᠳᠠᠯᠴᠤᠳ ᠥᠢᠷᠡᠳ ᠢ ᠪᠤᠳᠡ ᠨᠢᠷᠭᠡᠵᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠤᠯᠵᠡ ᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠠᠪᠴᠤ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠡᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠢᠯᠠ᠃

ᠮᠡᠷᠭᠦᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠤ ᠳᠦᠷᠪᠠᠳᠦᠭᠡᠷ ᠡᠤᠨ (1457) ᠳ᠋ᠤ᠂ ᠪᠤᠯᠦᠢ ᠳᠠᠢ᠌ᠱᠢ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠡᠡᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢ ᠭᠦᠭ᠍ᠵᠢᠭᠦᠯᠭᠦ ᠡᠭᠦᠳᠡᠨ ᠡᠴᠠ ᠮᠢᠩ ᠤᠯᠦᠰ ᠲᠡᠶ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠣᠭᠤᠮᠳᠠ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠨ ᠡᠡᠷᠡᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠭᠢᠭᠦ ᠶᠢ ᠵᠤᠷᠢᠵᠤ᠂ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠡᠴᠠ ᠡᠯᠴᠢ ᠳᠤᠮᠢᠯᠠᠨ ᠮᠢᠩ ᠤᠯᠦᠰ ᠲᠤ ᠤᠴᠢᠭᠤᠯᠪᠡ᠃ ᠭᠡᠪᠠᠴᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠡᠯᠴᠢ ᠶᠢ ᠮᠢᠩ ᠤᠯᠦᠰ ᠥᠢᠰᠢᠶᠠᠭᠰᠡᠨ ᠥᠭᠡᠢ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠤᠯᠡᠮ ᠡᠴᠠ ᠪᠣᠯᠤᠢ ᠳᠠᠢ᠌ᠱᠢ ᠶᠡᠭᠡ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠳᠠᠢ᠌ᠴᠢᠯᠠᠨ ᠮᠢᠩ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠱᠠᠠᠰᠢ᠂ ᠱᠠᠨ ᠰᠢ᠂ ᠭᠠᠠᠰᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢ ᠳᠤᠪᠳᠤᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠷᠢᠯᠳᠠ ᠳᠣᠢ᠌ᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭᠤ ᠰᠢᠷᠦᠭᠦᠨ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤᠷ ᠮᠢᠩ ᠤᠯᠦᠰ ᠡᠡᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠰᠤ ᠭᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠭᠡᠷ ᠭᠢᠵᠤ ᠨᠥᠭᠦᠷᠰᠡᠭ᠌ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠤᠨ ᠡᠡᠷᠡᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠭᠢᠭᠦ ᠶᠢ ᠵᠥᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠢᠯᠠ᠃

ᠮᠡᠷᠭᠦᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠤ ᠳᠤᠯᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠡᠤᠨ ᠳ᠋ᠤ (1460) ᠪᠣᠯᠤᠢ ᠳᠠᠢ᠌ᠱᠢ ᠶᠡᠭᠡ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠳᠠᠢ᠌ᠴᠢᠯᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠵᠠᠮ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠵᠤ ᠮᠢᠩ ᠤᠯᠦᠰ ᠢ ᠳᠠᠢ᠌ᠯᠠᠪᠠ᠃ ᠲ᠋ᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠯ (1461) ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠡᡁᠸᠰᠢ ᠶᠢ ᠳᠤᠪᠳᠤᠯᠵᠤ ᠮᠢᠩ ᠤᠯᠦᠰ ᠢ ᠳᠠᠢ᠌ᠯᠠᠪᠠ᠃ 1462 ᠡᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠢ ᠳᠠᠢ᠌ᠱᠢ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠳᠠᠢ᠌ᠴᠢᠯᠠᠨ ᠵᠡᠭᠦᠡᠰᠢ ᠮᠤᠷᠳᠠᠵᠤ ᠤᠷᠢᠶᠡᠩᠡᠡᠡᠢ ᠤᠷᠤᠨ ᠢ ᠳᠠᠭᠠᠷᠢᠨ ᠳᠤᠪᠳᠤᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃

1465 ᠡᠤᠨ ᠳᠤ᠂ ᠮᠡᠷᠭᠦᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠢ ᠳᠠᠢ᠌ᠱᠢ ᠲᠡᠶ ᠡᠶ᠎ᠠ ᠡᠪᠳᠡᠷᠡᠵᠤ᠂ ᠪᠤᠯᠦᠢ ᠳᠠᠢ᠌ᠱᠢ ᠭᠦᠴᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠡᠷᠳᠤᠨ ᠡᠵᠡᠷᠭᠡᠵᠤ᠂ ᠥᠭᠡᠭ᠍ᠳᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠮᠡᠷᠭᠦᠰ ᠢ ᠬᠤᠤᠷᠯᠠᠨ ᠡᠡᠯᠠᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠡ᠃ ᠮᠡᠷᠭᠦᠰ 1454 - 1465 ᠡᠤᠨ ᠭᠦᠷᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠤ ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ᠂ ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠨᠠᠰᠤ ᠲᠡᠶ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠠᠯᠠᠭᠳᠡᠪᠡ᠃ ᠲ᠋ᠡᠷᠡ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠤ ᠳᠤ ᠡᠡᠷᠪᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠢᠯ ᠰᠠᠭᠤᠵᠠᠢ᠃

ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 5744
ᠴᠠᠭ᠄ 2005 ᠤᠨ ᠤ 11 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 23