ᠲᠡᠭᠦᠰᠲᠡᠮᠦᠷ ᠬᠠᠭᠠᠨ

ᠲ᠋ᠡᠭᠦᠰᠳᠡᠮᠦᠷ 1342 ᠡᠤᠨ ᠳᠤ ᠳᠦᠷᠦᠪᠡ᠂ ᠪᠢᠯᠢᠭ᠍ᠳᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠡᠶ‍ᠦᠰᠢᠷᠡᠳᠡᠷᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠦᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠡᠬ᠎ᠠ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠭᠡᠷᠢᠶᠡᠰᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠶᠢᠡᠷ 1378 ᠡᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠤ ᠶᠢ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠴᠤᠯᠠ ᠪᠠᠨ ᠤᠰᠡᠡᠡᠯ ᠭᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠲ᠋ᠡᠭᠦᠰᠳᠡᠮᠦᠷ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠯ ᠬᠠᠭᠠᠠᠳᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠡᠡᠷᠪᠠᠨ ᠳᠤᠯᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠮᠦᠨ ᠶᠤᠮ᠃

ᠮᠢᠩ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠵᠤ ᠵᠤᠸᠠᠨ ᠵᠠᠩ ᠳᠦᠷᠦᠭᠦᠳᠡᠢ ᠥᠴᠦᠭᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠪᠦᠯᠦᠭ᠌ ᠨᠤᠶᠠᠷᠠᠠᠠᠠᠠᠴᠢ ᠡᠡᠩᠭᠢ ᠤᠮᠡᠷᠡᠳᠤ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤᠯᠦᠰ ᠢ ᠮᠥᠭᠦᠭᠡᠭᠦ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠳᠠᠭᠤ ᠰᠢᠷᠦᠭᠦᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠳᠠᠢ᠌ᠨ ᠤ ᠡᠡᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠢᠳᠬᠠᠨ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠵᠤ ᠡᠡᠪᠬᠤ ᠴᠢᠭᠯᠡᠯᠳᠡ ᠶᠢ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠵᠤ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠵᠠᠩ ᠤᠮᠡᠷᠡᠳᠤ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠪᠢᠯᠢᠭ᠍ᠳᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ ᠶᠢ ᠤᠯᠵᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠤᠨ ᠳᠤᠰᠠᠠᠠᠠᠢ᠌ᠯᠠᠨ ᠡᠯᠴᠢ ᠳᠤᠮᠢᠯᠠᠨ ᠤᠴᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠢᠯᠢᠭ᠍ᠳᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠪᠠᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠪᠠ᠃ ᠡᠨᠠ ᠨᠢ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠍ᠯᠡᠵᠤ ᠵᠡᠪᠰᠡᠭ᠌ ᠭᠦᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦ ᠥᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠳᠡᠭᠦᠰᠳᠡᠮᠦᠷ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠵᠤ ᠡᠡᠪᠬᠤ ᠵᠡᠷᠯᠢᠭ᠌ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠭᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠪᠢᠯᠢᠭ᠍ᠳᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠳᠡᠭᠦᠤ ᠤᠰᠡᠡᠡᠯ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠳᠡᠭᠦᠰᠳᠡᠮᠦᠷ ᠪᠠᠭᠤᠵᠤ ᠦᠭ‍ᠭᠦ ᠥᠭᠡᠢ ᠮᠥᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠥᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠨ ᠭᠡᠳᠡᠷᠭᠦ ᠳᠠᠭᠠᠷᠢᠯᠳᠠ ᠭᠢᠵᠡᠢ᠃ ᠲ᠋ᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠳᠤᠤᠷᠠᠭᠢ ᠴᠸᠩᠰᠢᠶᠠᠩ ᠯᠤᠷᠦᠢ᠂ ᠭᠦᠸᠧ ᠭᠦᠩ ᠳᠤᠭᠤᠭᠠᠴᠢ᠂ ᠹᠢᠩᠵᠠᠩ ᠥᠯᠵᠡᠢ᠌ᠪᠦᠬ᠎ᠠ᠂ ᠲ᠋ᠡᠢ᠌ᠸᠧᠢ ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠪᠣᠬ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠱᠤ ᠮᠢ ᡁᠢ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠡᠡᠵᠤ ᠨᠡᠷ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠳᠠᠢ᠌ᠴᠢᠯᠠᠨ ᠴᠠᠭ ᠥᠷᠭᠦᠯᠵᠢ ᠮᠢᠩ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠭᠢᠯᠢ ᠳᠠᠭᠠᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠢ ᠳᠠᠭᠠᠷᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠡ᠃ ᠭᠡᠪᠠᠴᠤ ᠳᠠᠢ᠌ᠨ ᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠡᠷᠭᠢᠯᠳᠡ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ ᠳᠡᠢ᠌ᠯᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠥᠭᠡᠢ ᠶ‍ᠦᠮ᠃ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠷ ᠭᠡᠯᠡᠪᠠᠯ ᠢᠯᠠᠭᠳᠡᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯ ᠡᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠮᠤᠯᠳᠤᠷᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠥᠭᠡᠢ ᠪᠢᠯᠠ᠃ ᠮᠢᠩ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠡᠴᠠ ᠨᠠᠩ ᠶᠡᠭᠡ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠠᠷ ᠳᠤᠪᠳᠤᠯᠤᠯᠳᠠ ᠭᠢᠪᠡ᠃ ᠲ᠋ᠡᠭᠦᠰᠳᠡᠮᠦᠷ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠵᠠᠩᠵᠤᠨ ᠤ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠨᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠥᠭᠦᠵᠤ᠂ ᠵᠡᠷᠢᠮ ᠨᠢ ᠤᠯᠵᠡᠯᠠᠭᠳᠡᠵᠤ᠂ ᠵᠡᠷᠢᠮ ᠨᠢ ᠪᠠᠭᠤᠵᠤ ᠦᠭ‍ᠭᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ ᠨᠠᠩ ᠢᠯᠡᠩᠭ᠋ᠦᠶ᠎ᠡ᠂ ᠯᠢᠶᠤᠤᠲᠦᠩ ᠤᠨ ᠨᠠᠭᠠᠴᠤ ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠨ ᠮᠢᠩ ᠤᠯᠦᠰ ᠲᠤ ᠪᠠᠭᠤᠵᠤ ᠥᠭ᠍ᠪᠡ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠤᠯᠡᠮ ᠡᠴᠠ ᠤᠰᠡᠡᠡᠯ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠳᠡᠭᠦᠰᠳᠡᠮᠦᠷ ᠤᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠭᠦᠴᠤᠨ ᠨᠢ ᠶᠡᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠢᠯᠠ᠃

1380 ᠡᠤᠨ ᠤ ᠡᠪᠣᠯ ᠡᠴᠠ 1381 ᠡᠤᠨ ᠤ ᠬᠠᠪᠤᠷ᠂ ᠲ᠋ᠡᠭᠦᠰᠳᠡᠮᠦᠷ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠳᠠᠢ᠌ᠴᠢᠯᠠᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠴᠦᠮᠦᠷᠠᠨ ᠤᠷᠦᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠮᠢᠩ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠡᠡᠷᠪᠠᠨ ᠳᠠᠪᠤᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠢ ᠳᠤᠰᠴᠤ ᠴᠤᠭᠢᠪᠠ᠃ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠪᠣᠢ᠌ᠷ ᠨᠠᠭᠤᠷ (ᠲ᠋ᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠦᠰ ᠪᠠ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠭᠢᠯᠢ ᠳᠤ ᠪᠣᠢ) ᠲ᠋ᠤ ᠬᠠᠷᠭᠤᠵᠤ ᠳᠣᠢ᠌ᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠷᠦᠭᠦᠨ ᠳᠠᠢ᠌ᠨ ᠭᠢᠭᠡᠤᠨ ᠳᠡᠭᠦᠰᠳᠡᠮᠦᠷ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠶᠡᠭᠡᠳᠡ ᠳᠡᠢ᠌ᠯᠦᠭ᠍ᠳᠡᠵᠤ᠂ ᠲ᠋ᠡᠭᠦᠰᠳᠡᠮᠦᠷ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠭᠡᠳᠤᠨ ᠡᠡᠷᠪᠠᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠢ᠌ᠨ ᠤ ᠳᠠᠯᠠᠪᠣᠷ ᠡᠴᠠ ᠰᠢᠪᠳᠤᠯᠤᠨ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠳᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠶᠠᠪᠣᠪᠠ᠃ ᠡᠨᠠ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠤᠮᠡᠷᠡᠳᠤ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠦᠰᠳᠡᠮᠦᠷ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠲᠤᠩ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠭᠢᠷᠠᠯ ᠢ ᠡᠡᠮᠰᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠳ᠋ ᠭᠦᠪᠠᠭᠦᠨ ᠳ᠋ᠢᠪᠣᠨᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠨ ᠲᠦᠮᠡ ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠪᠠ ᠡᠡᠷᠪᠠᠨ ᠲᠦᠮᠡ ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠪᠣᠳᠠ ᠪᠣᠭ ᠮᠠᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠮᠢᠩ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠲᠤ ᠤᠯᠵᠡᠯᠠᠭᠳᠡᠪᠡ᠃

ᠲ᠋ᠡᠭᠦᠰᠳᠡᠮᠦᠷ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠰᠠᠭᠠᠷ ᠳᠤᠤᠯᠠ ᠭᠤᠤᠯ ᠭᠦᠷᠦᠭᠡᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠣᠰᠤᠳ ᠠᠢ᠌ᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠡᠡᠡᠡᠡᠯᠡᠡᠡᠴᠢ ᠡᠰᠦᠳᠡᠷ ᠲᠤ ᠡᠡᠯᠠᠭᠳᠡᠵᠤ᠂ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠭᠦᠪᠠᠭᠦᠨ ᠳᠢᠶᠠᠠᠪᠣᠨᠤ ᠴᠤ ᠡᠡᠯᠠᠭᠳᠡᠪᠡ᠃ ᠲ᠋ᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠥᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠳᠡᠭᠦᠰᠳᠡᠮᠦᠷ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠ‍‌ᠶᠢ ᠳᠦᠴᠢᠨ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠨ ᠨᠠᠰᠤᠳᠠᠢ᠂ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ (1379 - 1388) ᠳ᠋ᠤ ᠨᠢ᠋ᠮᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠰᠠᠭᠤᠪᠠ᠃

ᠲ᠋ᠡᠭᠦᠰᠳᠡᠮᠦᠷ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠲᠦᠰᠢᠮᠠᠯ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠡᠡᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠡᠨ ᠡᠴᠠ ᠬᠤᠢ᠌ᠰᠢ᠂ ᠤᠮᠡᠷᠡᠳᠤ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠣᠳᠠᠳᠤ ᠡᠷᠭᠡ ᠪᠠ ᠡᠷᠭᠡ ᠰᠦᠷ ᠨᠢ ᠶᠡᠭᠡᠪᠠᠷ ᠪᠠᠭᠤᠷᠡᠵᠤ᠂ ᠡᠷᠭᠡᠳᠤ ᠲᠦᠰᠢᠮᠠᠤᠨ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠮᠠᠨᠤᠤᠯ ᠪᠣᠯᠭᠠᠠᠠᠤ ᠪᠣᠶᠤ ᠬᠤᠤᠷᠯᠠᠨ ᠡᠡᠯᠡᠬᠤ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠯ ᠥᠷᠭᠦᠯᠵᠢ ᠭᠠᠷᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠢᠯᠠ᠃

ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 5863
ᠴᠠᠭ᠄ 2005 ᠤᠨ ᠤ 11 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 23