ᠭᠦᠶᠦᠭ ᠬᠠᠭᠠᠨ

ᠭᠦᠶ‍ᠦᠭ᠌ 1206 ᠡᠤᠨ ᠳᠤ ᠳᠦᠷᠭᠡᠨ᠎ᠡ ᠬᠠᠳᠤᠨ ᠡᠴᠡ ᠳᠦᠷᠦᠵᠡᠢ᠃ ᠥᠭᠡᠳᠡᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠡᠡᠡᠡᠡᠮᠡᠳ ᠭᠦᠪᠠᠭᠦᠨ ᠮᠦᠨ᠃ 1241 ᠡᠤᠨ ᠳᠤ ᠥᠭᠡᠳᠡᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷᠠᠠᠠᠤ ᠥᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ᠂ ᠭᠦᠶ‍ᠦᠭ᠌ ᠬᠠᠩᠭ᠋ᠠᠷᠢ ᠤᠯᠦᠰ ᠲᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠳᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠡᠡᠵᠢ᠃ 1242 ᠡᠤᠨ ᠳᠤ᠂ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠳᠤ ᠬᠠᠯᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ ᠶᠢ ᠤᠯᠵᠤ ᠰᠤᠨᠤᠰᠤᠭᠠᠳ 1243 ᠡᠤᠨ ᠤ ᠬᠠᠪᠣᠷ᠂ ᠪᠠᠳᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠨᠤᠶᠠᠤᠨ ᠲᠡᠶ ᠤᠷᠦᠰ ᠤᠨ ᠸᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠮᠦᠷᠠᠨ ᠤ ᠭᠦᠪᠠᠭᠡ ᠳᠤ ᠰᠠᠯᠵᠤ ᠵᠡᠭᠦᠡᠰᠢ ᠪᠣᠴᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠢᠯᠠ᠃

1246 ᠡᠤᠨ ᠤ ᠬᠠᠪᠤᠷ᠂ ᠭᠦᠶ‍ᠦᠭ᠌ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠡᠷᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠭ᠍ᠳᠡᠪᠡ᠃ ᠲ᠋ᠡᠷᠡ ᠪᠣᠯ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

ᠭᠦᠶ‍ᠦᠭ᠌ ᠬᠠᠷᠠᠠᠠᠠᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠳᠠᠢ᠌ᠴᠢᠯᠠᠨ ᠳᠠᠢ᠌ᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠢ ᠵᠢᠯᠤᠭᠤᠤᠠᠴᠤ ᠡᠭᠢᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃

1233 ᠡᠤᠨ ᠳᠤ᠂ ᠭᠦᠶ‍ᠦᠭ᠌᠂ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠶᠢᠡᠷ ᠶᠡᠭᠡ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠳᠠᠢ᠌ᠴᠢᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠯᠢᠶᠤᠤᠲᠦᠩ ᠤᠨ ᠵᠦᠷᠴᠢᠨ ᠥᠡᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠤ ᠸᠠᠩ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠹᠦ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠸᠠᠨ ᠨᠤ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠪᠠᠯᠭᠠᠨ ᠢ ᠳᠠᠷᠤᠩᠭ᠋ᠣᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠪᠠᠷ ᠮᠤᠷᠳᠡᠪᠡ᠃ ᠭᠦᠶ‍ᠦᠭ᠌ ᠤᠨ ᠵᠢᠯᠤᠭᠤᠳᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠵᠢᠯ ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠶᠡᠭᠡᠪᠠᠷ ᠰᠢᠷᠦᠭᠦᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠳᠦᠵᠤ᠂ ᠡᠴᠦᠰ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠤᠷᠪᠠᠡᠡᠴᠢᠳ ᠢ ᠢᠯᠠᠭᠠᠳ ᠹᠤ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠸᠠᠨ ᠨᠤ ᠶᠢ ᠪᠠᠷᠢᠪᠴᠢᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠯᠢᠶᠤᠤᠲᠦᠩ ᠢ ᠳᠦᠪᠰᠢᠦᠡᠭᠡᠨ 1234 ᠡᠤᠨ ᠤ ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠴᠠᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠢᠯᠠ᠃

1235 ᠡᠤᠨ ᠳᠤ᠂ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠨᠢ ᠥᠭᠡᠳᠡᠢ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠᠰᠢ ᠳᠠᠢ᠌ᠯᠠᠠᠠᠤ ᠪᠠᠷ ᠳᠤᠠᠠᠳᠠᠭᠠᠯ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠭᠦᠶ‍ᠦᠭ᠌ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠢ ᠵᠢᠯᠤᠭᠤᠤᠠᠴᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠᠰᠢ ᠮᠤᠷᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ 1236 ᠡᠤᠨ ᠤ ᠬᠠᠪᠤᠷ᠂ ᠭᠦᠶ‍ᠦᠭ᠌ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠢᠵᠢᠯ ᠮᠥᠷᠡᠨ ᠤ (ᠤᠳᠦᠭᠢ ᠸᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠮᠦᠷᠠᠨ) ᠰᠠᠪᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠳᠠᠭᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠢᠯᠢ ᠭᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠲᠤ ᠭᠦᠷᠴᠤ ᠪᠠᠳᠤ ᠨᠡᠷ ᠤᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠲᠡᠶ ᠨᠠᠢ᠌ᠯᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠲ᠋ᠤᠰ ᠵᠢᠯ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠪᠣᠯᠭᠠᠷ ᠤᠯᠦᠰ ᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠳᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠭᠢᠪᠴᠠᠭ ᠳᠠᠰᠢ ᠤᠷᠦᠡᠡᠰᠢᠯᠡᠡᠡᠰᠡᠨ ᠪᠢᠯᠠ᠃ 1237 ᠡᠤᠨ ᠳᠤ᠂ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠭᠢᠪᠴᠠᠭ ᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠨ ᠡᠡᠪᠴᠤ᠂ ᠺᠠᠰᠫᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠩᠭᠢᠰ ᠡᠴᠡ ᠺᠠᠤᠺᠠᠰ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤ ᠭᠦᠷᠳᠡᠯᠡᠭᠢ ᠥᠷᠭᠡᠨ ᠠᠭᠤᠳᠠᠮ ᠤᠷᠤᠨ ᠢ ᠴᠦᠮ ᠡᠵᠡᠯᠡᠨ ᠡᠡᠪᠦᠪᠡ᠃ ᠡ᠊ᠨᠳᠡᠴᠡ ᠤᠷᠦᠰ ᠤᠯᠦᠰ ᠲᠤ ᠴᠦᠮᠦᠷᠠᠨ ᠤᠷᠦᠡᠡᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃

1238 ᠡᠤᠨ ᠤ ᠡᠪᠦᠯ᠂ ᠭᠦᠶ‍ᠦᠭ᠌ ᠤᠨ ᠵᠠᠭᠢᠷᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠤᠷᠦᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠳᠤ ᠡᠡᠰᠤ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠨᠠᠢ᠌ᠰᠯᠠᠯ ᠮᠠᠭᠠᠰ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢ ᠪᠦᠰᠡᠯᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠳᠦᠪᠡ᠃ ᠡᠨᠡ ᠥᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ᠂ ᠪᠠᠳᠤ᠂ ᠮᠥᠩᠭᠡ ᠨᠡᠷ ᠤᠨ ᠵᠠᠭᠢᠷᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠭᠦᠷᠴᠤ ᠡᠢᠷᠡᠭᠡᠤᠨ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠭᠦᠴᠦᠯᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠳᠤᠵᠤ ᠳᠤᠰ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠨ ᠡᠡᠪᠦᠪᠡ᠃ ᠮᠠᠭᠠᠰ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠨ ᠡᠡᠪᠦᠡᠡᠰᠡᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠪᠠᠳᠤ ᠳᠦᠷᠦᠭᠦᠤ ᠲᠡᠶ ᠤᠯᠡᠨ ᠨᠤᠶᠠᠤᠨ ᠢᠯᠡᠯᠳᠡ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠯᠭᠡᠯᠡᠭᠦ ᠪᠠᠷ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠷᠢᠮ ᠳᠠᠯᠪᠢᠵᠤ ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠯᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠡ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠠᠢ᠌ᠷ ᠲᠤ ᠭᠦᠶ‍ᠦᠭ᠌᠂ ᠪᠦᠷᠢ (ᠴᠠᠭᠠᠳᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠮᠪᠦᠯ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ) ᠨᠠᠷ ᠡᠡᠷᠢᠭᠢᠨ ᠳᠤ ᠰᠤᠠᠠᠳᠤᠭᠠᠤᠨ ᠪᠠᠳᠤ (ᠵᠦᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠭᠦᠤ᠂ ᠡᠡᠡᠡᠡᠮᠡᠳ ᠭᠦᠪᠠᠭᠦᠨ ᠤᠨ ᠡᠡᠶᠡᠨ ᠳᠠᠢ᠌ᠨ ᠳᠤ ᠮᠤᠷᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠦᠭᠦ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠭᠡᠢ᠌ᠯᠡᠨ ᠵᠠᠭᠢᠷᠤᠠᠠᠴᠢ ᠮᠦᠨ) ᠲ᠋ᠠᠢ ᠭᠡᠷᠡᠯᠳᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠠᠳᠤ ᠪᠦᠭᠦ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠭᠡᠢ᠌ᠯᠡᠨ ᠵᠠᠭᠢᠷᠤᠠᠠᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ ᠭᠡᠳᠤᠨ ᠡᠡᠶᠡᠭ᠎ᠠ ᠰᠠᠷᠠᠠᠤᠳ ᠳᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠨ ᠤᠤᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠡᠢ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠪᠦᠷᠢ᠂ ᠭᠦᠶ‍ᠦᠭ᠌ ᠨᠡᠷ ᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠥᠭᠡᠢ᠌ᠴᠡᠭᠡᠤᠨ᠂ ᠪᠠᠳᠤ ᠶᠢ ᠳᠤᠷᠤᠮᠵᠢᠯᠠᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠦᠷᠢ ᠄ 《ᠪᠠᠳᠤ ᠪᠢᠳᠠᠨ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯ᠎ᠠ᠂ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠭᠠᠤᠨ ᠳᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠨ ᠤᠤᠭᠤᠡᠡᠤ ᠪᠢᠯᠠ︖ ᠲ᠋ᠠᠷᠠ ᠰᠠᠴᠠᠭᠤᠷᠠᠠᠠᠠᠠᠤ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠰᠠᠠᠠᠠᠯᠳᠤ ᠡᠮᠡᠭᠡᠨ ᠢ ᠥᠰᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠳᠡᠪᠳᠡᠵᠤ᠂ ᠥᠯᠮᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠭᠢᠰᠭᠢᠴᠢᠭᠦ ᠶᠤᠮᠰᠠᠨ︕》 ᠭᠡᠵᠤ ᠳᠤᠷᠤᠮᠵᠢᠯᠠᠨ ᠭᠡᠯᠡᠪᠡ᠃ ᠭᠦᠶ‍ᠦᠭ᠌ ᠄ 《ᠪᠢᠳᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ᠂ ᠲ᠋ᠠᠷᠠ ᠨᠤᠮᠤ ᠰᠤᠮᠤ ᠡᠡᠡᠡᠰᠡᠡᠡᠰᠡᠨ ᠡᠭᠡᠨᠡᠷ ᠤᠨ ᠡᠭᠡᠮ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠪᠣᠷᠤᠤᠠᠠᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠵᠤᠳᠤᠠᠠᠤ ᠶᠤᠮᠰᠠᠨ︕》 ᠭᠡᠪᠡ᠃ ᠪᠠᠳᠤ ᠡᠨᠡᠭᠦ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯ ᠢ ᠥᠭᠡᠳᠡᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦᠯᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠳᠤ᠂ ᠥᠭᠡᠳᠡᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠭᠦᠶ‍ᠦᠭ᠌᠂ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢ ᠳᠠᠢ᠌ᠨ ᠤ ᠳᠠᠯᠠᠪᠣᠷ ᠡᠴᠡ ᠳᠡᠷᠭᠡᠳᠡ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠨ ᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠵᠤ ᠴᠢᠩᠭ᠋᠎ᠠ ᠪᠣᠷᠤᠭᠤᠰᠢᠶᠠᠨ ᠳᠤᠩᠭ᠋ᠦᠦᠡᠪᠡ᠃ ᠡᠳᠡᠨᠦᠰ ᠢ ᠭᠡᠷᠭᠢᠨ ᠰᠢ᠌ᠦᠡᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠭᠦ ᠳᠤᠠᠠᠠᠢ ᠨᠤᠶᠠᠤᠨ ᠲᠦᠰᠢᠮᠠᠤᠨ ᠤᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠭᠦᠶ‍ᠦᠭ᠌ ᠢ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠᠰᠢ ᠶᠠᠪᠣᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠪᠠᠳᠤ ᠲᠡᠶ ᠤᠷᠦᠰ᠂ ᠪᠤᠯᠭᠠᠷᠢᠶ᠎ᠡ᠂ ᠬᠠᠩᠭ᠋ᠡᠷᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠤᠯᠦᠰ ᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢ ᠴᠠᠭᠠᠳᠡᠢ (ᠥᠭᠡᠳᠡᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠡᠡᠬ᠎ᠠ) ᠵᠢᠨ ᠳᠡᠷᠭᠡᠳᠡ ᠶᠠᠪᠣᠭᠤᠯᠪᠠ᠃

ᠡᠸᠥᠷᠦᠫᠡ ᠳᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠳᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠭᠦᠶ‍ᠦᠭ᠌᠂ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠳᠤ ᠬᠠᠯᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠶᠢ ᠰᠤᠨᠤᠰᠤᠭᠠᠤᠨ᠂ 1243 ᠡᠤᠨ ᠤ ᠬᠠᠪᠣᠷ ᠵᠡᠭᠦᠡᠰᠢ ᠪᠣᠴᠠᠵᠤ 1246 ᠡᠤᠨ ᠤ ᠬᠠᠪᠣᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠭᠦᠷᠴᠤ ᠢᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠢᠯᠠ᠃

ᠥᠭᠡᠳᠡᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠢ᠌ᠨ᠎ᠡ᠂ ᠲ᠋ᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠬᠠᠳᠤᠨ ᠳᠦᠷᠭᠡᠨ᠎ᠡ (ᠭᠦᠶ‍ᠦᠭ᠌ ᠤᠨ ᠳᠦᠷᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠡᠭᠡ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ) ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠲᠦᠷ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢ ᠵᠠᠰᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠡ᠃ ᠭᠦᠶ‍ᠦᠭ᠌ ᠧᠦ᠋ᠷᠦᠫᠡ ᠡᠴᠡ ᠭᠦᠷᠴᠤ ᠢᠷᠡᠮᠡᠭ᠍ᠴᠡ ᠳᠦᠷᠡᠭᠡᠨ᠎ᠡ ᠬᠠᠳᠤᠨ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠡᠡᠯᠳᠡᠨ ᠤᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠨᠤᠶᠠᠤᠨ ᠢ ᠳᠠᠯᠠᠨ ᠳᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠬᠤᠷᠠᠯᠳᠠᠢ ᠬᠤᠷᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠭᠦᠶ‍ᠦᠭ᠌ ᠢ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠰᠤᠩᠭ᠋ᠤᠪᠠ᠃

ᠭᠦᠶ‍ᠦᠭ᠌ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠳᠤᠰ ᠵᠢᠯ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠧᠦ᠋ᠷᠦᠫᠡ ᠶᠢᠨ ᠷᠤᠮ ᠤᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠳᠤᠮᠢᠯᠠᠨ ᠶᠠᠪᠣᠭᠤᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠫᠯᠠᠨ ᠺᠠᠷᠫᠢᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠡᠯᠴᠢᠨ ᠢ ᠭᠦᠯᠢᠶᠡᠨ ᠡᠡᠪᠴᠤ ᠠᠭᠤᠯᠵᠡᠪᠡ᠃

ᠫᠯᠠᠨ ᠺᠠᠷᠫᠢᠨ ᠥᠪᠠᠷ ᠊ᠤᠨ 《ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠳᠤ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠳᠡᠮᠳᠡᠭ᠍ᠯᠡᠯ》 ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠨᠤᠮ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠭᠦᠶ‍ᠦᠭ᠌ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠳᠦᠷᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯ ᠢ ᠳᠡᠮᠳᠡᠭ᠍ᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠨᠢ ᠄ 《ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷ ᠨᠢ ᠪᠠᠷᠤᠭ ᠳᠦᠴᠢ ᠡᠴᠡ ᠳᠦᠴᠢᠨ ᠳᠠᠪᠣᠳᠠᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠪᠣᠶᠤ ᠡᠰᠡᠭᠦᠯ᠎ᠡ ᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠡᠡᠷᠡᠢ ᠵᠢᠭᠠᠠᠠᠠᠨ ᠡᠡᠬ᠎ᠠ ᠴᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠤ ᠮᠡᠳᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠲ᠋ᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠪᠢᠯᠳᠠᠷ ᠨᠢ ᠳᠠᠢ᠌ᠮᠤ ᠴᠤ ᠥᠡᠳᠦᠷ ᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠬᠤᠯᠠ ᠶᠢ ᠪᠣᠳᠤᠯᠭᠢᠯᠠᠳᠠᠭ ᠬᠤᠷᠴᠠ ᠰᠠᠮᠪᠠᠭᠠᠯᠢᠭ ᠡᠷ᠎ᠡ ᠮᠥᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭᠤ ᠰᠢᠷᠦᠭᠦᠨ ᠵᠠᠩ ᠲᠡᠶ᠂ ᠭᠡᠷᠰᠡᠤ ᠪᠣᠯᠭᠤᠮᠵᠢᠭᠤᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠶ‍ᠦᠮ᠃ ᠲ᠋ᠡᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠴᠠᠭ ᠢᠮᠠᠭᠳᠠ ᠪᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠴᠢ ᠡᡁᠷᠢᠰᠲ᠋ᠦᠰ ᠤᠨ ᠱᠠᠰᠢᠠᠳᠠᠨ ᠤ ᠭᠡᠯᠡᠭᠦ ᠪᠠᠷ ᠪᠣᠯ ᠡᠨᠡ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠭᠦᠩᠭᠡᠨ ᠬᠠᠭᠤᠮᠠᠭᠠᠢ ᠮᠦᠰᠢᠶᠠᠵᠤ ᠱᠤᠠᠠᠯᠠᠠᠠᠤ ᠪᠣᠶᠤ ᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠳᠠᠪᠠ ᠪᠠᠷ ᠶᠠᠪᠣᠵᠤ ᠰᠠᠭᠤᠠᠠᠤ ᠶᠢ ᠭᠡᠨ ᠴᠤ ᠶᠠᠷᠤ ᠤᠯᠵᠤ ᠥᠵᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠤᠳᠡᠭ᠎ᠠ ᠥᠭᠡᠢ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ》 ᠭᠡᠵᠡᠢ᠃

ᠫᠯᠠᠨ ᠺᠠᠷᠫᠢᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠢ ᠤᠯᠦᠰ ᠳᠤᠨᠢ ᠪᠣᠴᠠᠭᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠭᠤᠯᠠᠠᠤ ᠥᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ᠂ ᠭᠦᠶ‍ᠦᠭ᠌ ᠬᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠷᠤᠮ ᠤᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤ ᠵᠠᠭᠢᠳᠠᠯ ᠢᠯᠡᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠠᠢ᠃ ᠲ᠋ᠠᠷᠠ ᠵᠠᠭᠢᠳᠠᠯ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠥᠭᠦᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠨᠢ ᠄ 《ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠄ ᠴᠢ ᠪᠢᠳᠠᠨ ᠳᠤ ᠵᠠᠭᠢᠳᠠᠯ ᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠵᠤ ᠡᡁᠷᠢᠰᠲ᠋ᠦᠰ ᠤᠨ ᠰᠠᠠᠸᠠᠷᠳᠠᠨ ᠪᠣᠯᠳᠤᠭᠠᠢ ᠭᠡᠵᠤ ᠭᠤᠶᠤᠴᠢᠯᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ ᠴᠢᠨᠤ ᠡᠨᠡ ᠭᠤᠶᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠪᠢ ᠤᠢ᠌ᠯᠭᠠᠵᠤ ᠶᠠᠳᠠᠨᠠᠮ᠃ ᠴᠢᠨᠤ ᠵᠠᠭᠢᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠪᠠᠰᠠ (ᠲ᠋ᠠ ᠨᠡᠷ ᠬᠠᠩᠭ᠋ᠠᠷᠢᠴᠤᠳ ᠪᠠ ᠡᡁᠷᠢᠰᠲ᠋ᠦᠰ ᠤᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠮᠥᠷᠭᠦᠯᠳᠡᠳ ᠤᠨ ᠪᠣᠰᠤᠳ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠳᠡᠪᠢᠰᠭᠡᠷ ᠢ ᠳᠤᠪᠳᠤᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠯ ᠨᠢ ᠮᠢᠨᠤ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠶᠡᠭᠡᠳᠡ ᠰᠤᠴᠢᠭᠠᠪᠠ᠃ ᠳᠠᠳᠠᠨ ᠳᠤ ᠴᠤᠠᠠᠤᠮ ᠶᠠᠮᠪᠠᠷ ᠶᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠣᠢ︖ ) ᠭᠡᠭᠦ ᠮᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠥᠭᠡᠰ ᠢ ᠪᠢᠴᠢᠵᠡᠢ᠃ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠥᠭᠡᠰ ᠢ ᠴᠤ ᠪᠢᠳᠠ ᠤᠢ᠌ᠯᠭᠠᠵᠤ ᠶᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠ ᠥᠭᠡᠳᠡᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠴᠦᠮ ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠢ ᠤᠯᠡᠮᠵᠢᠯᠡᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭ᠍ᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯ᠎ᠠ᠂ ᠴᠢ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠢ ᠥᠯᠤ ᠢᠳᠡᠭᠡᠭᠦ ᠡᠡᠵᠢ᠃ ᠴᠢᠨᠤ ᠵᠠᠭᠢᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠳᠤᠷᠠᠳᠴᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠡᠳᠡᠭᠡᠤᠨ ᠪᠣᠯ ᠴᠦᠮ ᠤᠷᠪᠠᠨ ᠳᠡᠷᠰᠯᠡᠭᠦ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠤᠭᠢᠶᠡᠵᠤ᠂ ᠥᠪᠠᠷ ᠤᠨ ᠭᠢᠷᠢ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠨ ᠭᠡᠳᠦᠷᠭᠡᠢ ᠠᠭᠠᠰᠢᠯᠡᠨ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠡᠯᠴᠢᠳ ᠢ ᠡᠡᠯᠡᠡᠡᠰᠡᠨ ᠶ‍ᠦᠮ᠃ ᠡᠢ᠌ᠮᠤ ᠰᠢᠯᠳᠠᠭᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠤᠯᠦᠰ ᠢ ᠮᠥᠩᠭᠡ ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠴᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠢᠳᠠ ᠮᠥᠭᠦᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠲ᠋ᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠳᠠᠭᠤᠷ ᠭᠡᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠥᠪᠠᠷ ᠤᠨ ᠭᠦᠴᠤᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠡᠨᠡ ᠶᠡᠭᠡ ᠳᠠᠢ᠌ᠯᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠭᠦᠢᠴᠤᠨᠭᠡᠨ ᠴᠢᠳᠠᠠᠠᠤ ᠡᠡᠵᠢ᠃ (ᠪᠢ ᠪᠣᠯ ᠡᡁᠷᠢᠰᠲ᠋ᠦᠰ ᠤᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠢ ᠰᠢᠳᠦᠭ᠍ᠴᠢ ᠪᠦᠭᠡᠤᠨ ᠰᠠᠭᠢᠭᠤᠯᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠵᠠᠯᠪᠠᠷᠢᠠᠠᠴᠢ ᠶᠤᠮ᠂ ᠪᠢ ᠪᠣᠰᠤᠳ ᠢ ᠭᠢᠨᠠᠨ ᠰᠢᠭᠦᠵᠤ ᠳᠤᠤᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠠᠠᠴᠢ ᠶ‍ᠦᠮ) ᠭᠡᠵᠤ ᠴᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠭᠡᠯᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠰᠠᠭᠢᠭᠤᠯᠰᠤᠨ᠂ ᠭᠡᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠢ ᠡᠡᠪᠦᠷᠡᠵᠤ᠂ ᠭᠡᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠢ ᠰᠤᠶᠤᠷᠠᠠᠠᠠᠠᠤ ᠶᠢ ᠭᠡᠷᠭᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦ ᠡᠡᠵᠢ᠃ ᠡᠢ᠌ᠮᠤ ᠥᠭᠡ ᠶᠢ ᠭᠡᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠴᠢ ᠥᠨᠡᠨ ᠤᠴᠢᠷ ᠢ ᠮᠠᠳᠠᠪᠠᠰᠤ ᠵᠤᠭᠢᠠᠠᠤ ᠶᠤᠮ᠃ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠤᠷᠭᠤᠡᠡᠤ ᠵᠥᠭ᠌ ᠡᠴᠡ ᠨᠠᠷᠠ ᠰᠢᠩᠭᠡᠭᠦ ᠵᠥᠭ᠌ ᠭᠦᠷᠳᠡᠯᠡᠭᠢ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠤᠯᠦᠰ ᠢ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠳᠤᠠᠠᠳᠠᠭᠠᠠᠠᠤ ᠭᠦᠴᠤᠨ ᠢ ᠮᠥᠩᠭᠡ ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠡᠴᠡ ᠪᠢᠳᠠᠨ ᠳᠤ ᠦᠭ‍ᠭᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠲ᠋ᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠢ ᠭᠡᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠠᠠᠤ ᠥᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠨᠠᠮ︖ (ᠪᠢᠳᠠ ᠪᠣᠯ ᠳᠠᠨ ᠳᠤ ᠳᠠᠭᠠᠷ᠎ᠠ ᠤᠷᠦᠡᠡᠰᠡᠳ ᠪᠦᠭᠡᠤᠨ ᠥᠨᠡᠡᠴᠢ ᠰᠢᠳᠤᠷᠭᠤ ᠶᠢ ᠭᠦᠢᠴᠡᠦᠭᠡᠭ᠍ᠴᠢᠳ) ᠭᠡᠵᠤ ᠴᠢ ᠴᠢᠩ ᠰᠠᠤᠠᠭᠢᠯ ᠤᠨ ᠡᠭᠦᠳᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠭᠡᠯᠡᠪᠠᠯ ᠵᠤᠭᠢᠠᠠᠤ ᠶᠤᠮ᠃ ᠴᠢ ᠥᠪᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠳᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠨ ᠂ ᠡᠡᠯᠢᠪᠡ ᠡᡁᠷᠢᠰᠲ᠋ᠦᠰ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠳᠠᠠᠠᠤᠨ ᠤ ᠡᠵᠡᠳ ᠬᠠᠤᠨ ᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠴᠤ ᠥᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠯ ᠥᠭᠡᠢ ᠮᠢᠨᠤ ᠲᠦᠷᠦ ᠳᠤ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠢᠷᠡᠵᠤ ᠥᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠪᠠᠯ ᠵᠤᠭᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠮᠦᠨ ᠡᠨᠡ ᠶᠤᠰᠤᠨ ᠢ ᠭᠦᠢᠴᠡᠦᠭᠡᠭᠦ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠳᠡᠢ᠃ ᠲ᠋ᠡᠭᠡᠪᠠᠯ ᠪᠢᠳᠠ ᠴᠢᠨᠤ ᠳᠠᠭᠠᠷ᠎ᠠ ᠢᠷᠡᠭᠦ ᠶᠢ ᠶᠤᠰᠤᠴᠢᠯᠠᠨ ᠭᠦᠯᠢᠶᠡᠵᠤ ᠡᠡᠪᠡᠡᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠴᠢ ᠭᠡᠷᠪᠡ ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠢ ᠵᠦᠷᠢᠴᠠᠵᠤ᠂ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠵᠢᠭᠠᠪᠣᠷᠢ ᠶᠢ ᠡᠰᠡ ᠳᠠᠭᠠᠪᠠᠯ ᠪᠢᠳᠠ ᠴᠢᠮᠢ᠋ᠢ ᠳᠠᠢ᠌ᠰᠤᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠥᠵᠡᠵᠤ ᠤᠰᠠᠳᠬᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠴᠢᠮ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭ᠍ᠳᠡᠭᠦ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠵᠣᠢ᠌ᠯ ᠪᠣᠯ ᠡᠨᠡ ᠶ‍ᠦᠮ᠃ ᠡᠨᠡ ᠶᠤᠰᠤᠭᠠᠷ ᠥᠯᠤ ᠭᠦᠢᠴᠡᠦᠭᠡᠪᠠᠯ ᠴᠢᠨᠤ ᠬᠤᠪᠢ ᠵᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠠᠭᠤ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤ ᠶᠢ ᠭᠡᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦ ᠡᠡᠵᠢ᠃ ᠭᠠᠡᠡᠴᠡᠭᠦ ᠳᠡᠭᠡᠳᠤ ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠳᠤᠯᠢᠳᠠᠠᠠᠤ ᠪᠣᠢ ᠊ᠶ᠎ᠠ》 ᠭᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠭᠦᠶ‍ᠦᠭ᠌ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠡᠨᠡᠭᠦ ᠵᠠᠭᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠭᠡᠯᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠫᠧᠷᠰ ᠭᠡᠯᠡᠨ᠎ᠡ ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠫᠧᠷᠰ ᠭᠡᠯᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠳᠠᠭᠢᠨ ᠯᠠᠲ᠋ᠢᠨ ᠭᠡᠯᠡᠨ ᠳᠤ ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠦᠭᠠᠳ ᠫᠯᠠᠨ ᠺᠠᠷᠫᠢᠨ ᠨᠡᠷ ᠲᠤ ᠳᠤᠰᠢᠶᠠᠨ ᠦᠭ‍ᠭᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ ᠪᠢᠯᠠ᠃

ᠭᠦᠶ‍ᠦᠭ᠌ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠷᠤ ᠶᠢ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢ ᠳᠦᠪᠰᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠤᠨ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠭᠢᠭᠡᠤᠨ ᠥᠭᠡᠳᠡᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠢ ᠳᠠᠭᠢᠨ ᠰᠡᠷᠭᠦᠭᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠲ᠋ᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠡᠭᠡ ᠳᠦᠷᠭᠡᠨ᠎ᠡ ᠬᠠᠳᠤᠨ ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ ᠡᠤᠨ ᠲᠦᠷᠦ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠵᠠᠯᠢᠠᠠᠠᠢ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠤᠨ ᠮᠡᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠭᠠᠳ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢ ᠰᠠᠮᠠᠭᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠢᠯᠠ᠃

ᠳᠦᠷᠭᠡᠨ᠎ᠡ ᠬᠠᠳᠤᠨ ᠲᠦᠷ ᠲᠦᠷᠦ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠥᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ᠂ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠢ ᠪᠣᠯᠢᠶᠠᠠᠠᠤ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠷᠠᠠᠠᠤᠷᠤᠮ ᠥᠭᠡᠳᠡ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠍ᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠤᠳᠴᠢᠭᠢᠨ (ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠳᠬᠤᠨ ᠳᠡᠭᠦᠤ᠂ ᠭᠦᠶ‍ᠦᠭ᠌ ᠲᠤ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠪᠦᠭᠡ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤ ᠤᠴᠢᠷ ᠡᠴᠡ ᠭᠦᠶ‍ᠦᠭ᠌ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠠᠭᠤᠴᠢᠯᠡᠵᠤ᠂ ᠲ᠋ᠦᠦᠷᠡᠭᠢ ᠲᠦᠰᠢᠮᠠᠤᠨ ᠢ ᠨᠢ ᠥᠭᠦᠭᠦ ᠶᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠰᠢᠦᠡᠭᠡᠪᠡ᠃

ᠳᠦᠷᠡᠭᠡᠨ᠎ᠡ ᠬᠠᠳᠤᠨ ᠲᠦᠷ ᠲᠦᠷᠦ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠥᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠴᠠᠭᠠᠳᠠᠢ ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷᠠᠵᠤ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠤᠮᠪᠦᠯ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠢ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠡᠡᠵᠢ᠃ ᠭᠦᠶ‍ᠦᠭ᠌ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠡᠷᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠭ᠍ᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠥᠯᠡᠭᠦ ᠶᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠶ‍ᠢᠰᠦᠮᠥᠩᠭᠡ (ᠴᠡᠭᠠᠳᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠭᠦᠪᠠᠭᠦᠨ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠂ ᠡᠡᠡᠡᠡᠮᠡᠳ ᠭᠦᠪᠠᠭᠦᠨ ᠨᠢ ᠮᠤᠭᠠᠳᠤᠭᠠᠨ ᠨᠠᠯᠢᠶᠠᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡ ᠳᠠᠢ᠌ᠯᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠥᠷᠡᠭ᠍ᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠢᠯᠠ᠃ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠥᠯᠡᠭᠦ ᠪᠣᠯ ᠮᠤᠭᠠᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠭᠦᠪᠠᠭᠦᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ)  ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠢ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠪᠠ᠃

ᠭᠦᠶ‍ᠦᠭ᠌ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠠᠠᠠᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠴᠢᠭᠢᠷᠠᠭ ᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠡᠡᠷᠢᠭᠢ ᠳᠠᠷᠠᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠭᠡᠳᠦᠷᠭᠡᠢ ᠤᠷᠦᠵᠤ ᠭᠠᠷ ᠭᠦᠯ ᠰᠠᠯᠭᠠᠨᠠᠠᠠᠤ ᠰᠠ ᠡᠪᠠᠦᠡᠴᠢᠨ ᠳᠤ ᠨᠡᠷᠪᠠᠭ᠍ᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃

1248 ᠡᠤᠨ ᠤ ᠡᠭᠢ ᠪᠠᠷ ᠥᠪᠠᠷ ᠤᠨ ᠥᠮᠴᠢᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠡᠮᠢᠯ ᠭᠤᠤᠯ ᠤᠷᠴᠢᠮ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠰᠤᠪᠢᠯᠠᠠᠠᠤ ᠪᠠᠷ ᠮᠤᠷᠳᠠᠵᠤ᠂ ᠲ᠋ᠤᠰ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠳᠦᠷᠪᠠᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠬᠤᠮᠰᠢᠭᠢᠷ (ᠰᠢᠠᠵᠢᠶᠠᠩ ᠤᠨ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠡᠭᠢᠨ ᠳᠤ ᠪᠣᠢ) ᠲ᠋ᠤ ᠭᠦᠷᠴᠤ ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠳᠤ ᠬᠠᠯᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠢᠯᠠ᠃ ᠳᠠᠷᠠ ᠥᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠳᠠᠷᠠ ᠰᠠᠶ‍ᠢ ᠳᠦᠴᠢᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠨᠠᠰᠤᠳᠠᠢ᠂ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠳᠤ 1246 ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ 1248 ᠡᠤᠨ ᠭᠦᠷᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠰᠠᠭᠤᠪᠠ᠃

ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 9316
ᠴᠠᠭ᠄ 2005 ᠤᠨ ᠤ 11 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 23