ᠡᠯᠪᠡᠭ ᠬᠠᠭᠠᠨ

ᠡᠯᠪᠠᠭ᠌ ᠬᠠᠭᠠᠨ 1361 ᠡᠤᠨ ᠳᠤ ᠲᠦᠷᠦᠪᠠ᠂ ᠵᠤᠷᠢᠠᠠᠳᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠳᠡᠭᠦᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ 1393 ᠡᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠤ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠴᠤᠯᠠ ᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠦᠯᠡᠰᠦᠭ᠍ᠴᠢ ᠭᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠡᠯᠪᠠᠭ᠌ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠯ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠡᠡᠷᠪᠠᠨ ᠶ‍ᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤ ᠶᠤᠮ᠃

ᠡᠯᠪᠠᠭ᠌ ᠨᠢᠭᠦᠯᠡᠰᠦᠭ᠍ᠴᠢ ᠨᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠯᠵᠤ᠂ ᠲ᠋ᠤᠯᠤᠭᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠪᠣᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠥᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠷ ᠭᠡᠯᠡᠪᠠᠯ 1399 ᠡᠤᠨ ᠳᠤ ᠡᠡᠪᠠᠯᠡᠷ᠎ᠡ ᠭᠠᠷᠤᠭᠠᠤᠨ ᠴᠠᠰᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠴᠢᠰᠤ ᠳᠤᠰᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠢ ᠥᠵᠡᠵᠤ᠂ ᠥᠢᠷᠡᠳ ᠤᠨ ᠳᠠᠶᠤ ᠲᠦᠰᠢᠮᠠᠯ ᠬᠤᠤᠠᠠᠠᠢ ᠡᠴᠠ ᠠᠰᠠᠭᠤᠪᠡ᠃

《ᠴᠠᠰᠤ ᠮᠠᠳᠤ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠴᠢᠷᠠᠢ ᠲᠡᠶ᠂ ᠴᠢᠰᠤ ᠮᠠᠳᠤ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠴᠠᠷ ᠲᠡᠶ ᠡᠮ᠎ᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠦᠦ︖》 ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠳᠤ᠂ ᠬᠤᠤᠠᠠᠠᠢ ᠡᠴᠠ ᠄ 《ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠳᠠᠨ ᠤ ᠳᠡᠭᠦᠤ ᠬᠠᠷᠠᠠᠤᠴᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠳᠤᠨ ᠥᠯᠵᠡᠢ᠌ᠳᠤ ᠭᠤᠸ᠎ᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠥᠩᠭᠡ ᠵᠢᠰᠤ ᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠠ ᠥᠯᠡᠮᠵᠢ ᠪᠤᠢ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠥᠴᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃

ᠡᠯᠪᠠᠭ᠌ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠪᠠᠭᠤᠵᠤ᠂ ᠬᠤᠤᠠᠠᠠᠢ ᠶᠢ ᠳᠦᠷᠭᠡᠨ ᠤᠴᠢᠵᠤ ᠥᠯᠵᠡᠢ᠌ᠳᠤ ᠭᠤᠸ᠎ᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠢ ᠶᠢ ᠠᠪᠴᠤ ᠢᠷᠡᠭ᠍ᠳᠤᠨ ᠭᠡᠵᠤ ᠵᠠᠭᠢᠪᠠ᠃ ᠬᠤᠤᠠᠠᠠᠢ ᠳᠠᠶᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠢ ᠭᠦᠯᠢᠶᠡᠵᠤ ᠬᠠᠳᠤᠨ ᠤ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠳᠤ ᠭᠦᠷᠴᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠢ ᠤᠯᠡᠮᠵᠢᠯᠡᠪᠡ᠃ ᠥᠯᠵᠡᠢ᠌ᠳᠤ ᠭᠤᠸ᠎ᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠢ ᠶᠡᠭᠡᠭᠡᠳᠡ ᠠᠭᠤᠷᠯᠡᠵᠤ᠂ ᠬᠤᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠵᠤ ᠭᠦᠭᠡᠭᠡᠨ ᠶᠠᠪᠣᠭᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠬᠤᠤᠠᠠᠠᠢ ᠳᠠᠶᠤ ᠪᠣᠴᠠᠨ ᠢᠷᠡᠵᠤ᠂ ᠡᠯᠪᠠᠭ᠌ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦᠯᠪᠡ᠃ ᠭᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ᠂ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠥᠪᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠤᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠭᠦᠷᠭᠦ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠯᠦᠭᠡ ᠡᠡᠯᠢᠪᠡ ᠶᠢ ᠡᠰᠡ ᠬᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤᠷᠤᠨ ᠳᠡᠭᠦᠤ ᠬᠠᠷᠠᠠᠤᠴᠤᠭ ᠶᠢᠡᠨ ᠡᠡᠯᠡᠵᠤ᠂ ᠲ᠋ᠡᠭᠦᠤ ᠪᠠᠷᠢ ᠥᠯᠵᠡᠢ᠌ᠳᠤ ᠭᠤᠸ᠎ᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠢ ᠶᠢ ᠥᠪᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠳᠤᠨ ᠪᠣᠯᠭᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠢᠯᠠ᠃ ᠲ᠋ᠠᠷᠠ ᠥᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ᠂ ᠥᠯᠵᠡᠢ᠌ᠳᠤ ᠭᠤᠸ᠎ᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠢ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠰᠠᠷᠠᠳᠠᠢ ᠳᠠᠪᠠᠠᠤᠷ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠡᠢ᠃ ᠡᠯᠪᠠᠭ᠌ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠥᠯᠵᠡᠢ᠌ᠳᠤ ᠬᠠᠳᠤᠨ ᠡᠴᠠ ᠵᠢᠷᠮᠤᠰᠤᠨ ᠪᠣᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠰᠢᠯᠳᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠠᠰᠠᠭᠤᠵᠤ᠂ ᠬᠤᠸᠡᠩ ᠳᠠᠢ᠌ᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠦ︖ ᠪᠣᠰᠤ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠦᠦ︖ ᠭᠡᠵᠤ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠡᠡᠰᠡᠭᠤᠭᠰᠡᠨ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠥᠯᠵᠡᠢ᠌ᠳᠤ ᠬᠠᠳᠤᠨ ᠡᠨᠠ ᠲᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠢ ᠳᠠᠯᠢᠮᠳᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠥᠰᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠡᠡᠪᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠯᠦᠭᠡ ᠬᠤᠤᠠᠠᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠵᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠬᠤᠳᠠᠯ ᠭᠡᠯᠡᠪᠡ᠃ ᠡᠯᠪᠠᠭ᠌ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠳᠤᠨ ᠤ ᠥᠭᠡ ᠶᠢ ᠥᠨᠡᠮᠰᠢᠶᠡᠵᠤ ᠬᠤᠤᠠᠠᠠᠢ ᠶᠢ ᠡ᠊ᠨᠳᠡᠭᠦᠷᠡᠨ ᠡᠡᠯᠠᠭᠰᠡᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠤᠨ ᠡᠯᠪᠠᠭ᠌ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠶᠡᠭᠡᠯ᠎ᠡ ᠭᠡᠮᠰᠢᠵᠤ᠂ ᠬᠤᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠪᠠᠭᠦᠨ ᠪᠠᠳᠤᠯᠠ ᠳᠤ ᠰᠠᠮᠤᠷ ᠭᠦᠩᠵᠤ ᠪᠠᠨ ᠥᠭ᠍ᠴᠤ ᠪᠠᠰᠠ ᠴᠸᠩᠰᠢᠶᠠᠩ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠥᠭ᠍ᠴᠤ ᠥᠢᠷᠡᠳ ᠢ ᠵᠠᠭᠢᠷᠤᠭᠤᠯᠠᠠᠤ ᠪᠠᠷ ᠳᠤᠠᠠᠳᠠᠭᠠᠵᠠᠢ᠃

ᠲ᠋ᠤᠢᠷᠪᠠᠨ ᠤᠢ᠌ᠷᠡᠳ ᠢ ᠮᠠᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠥᠭᠡᠴᠢ ᠬᠠᠰᠢᠭ᠎ᠠ (ᠬᠠᠰᠢᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠨᠢ ᠨᠤᠶᠠᠨ ᠤ ᠴᠤᠯᠡ) ᠡᠯᠪᠠᠭ᠌ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠡᠷᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠦᠭ‍ᠭᠦ ᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠥᠭᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠳᠤᠯᠠ ᠪᠠᠰᠠ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠠᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠡᠨ ᠥᠰᠢᠶ᠎ᠡ ᠲᠡᠶ ᠳᠤᠯᠠ ᠥᠭᠡᠴᠢ ᠬᠠᠰᠢᠭ᠎ᠠ᠂ ᠪᠠᠳᠤᠯᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠭᠦᠴᠤ ᠬᠠᠮᠳᠤᠷᠠᠵᠤ ᠡᠯᠪᠠᠭ᠌ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠡᠡᠯᠡᠪᠡ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ 1399 ᠡᠤᠨ ᠳᠤ ᠭᠠᠷᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠡᠯᠪᠠᠭ᠌ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷᠠᠠᠠᠤ ᠥᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠰᠠ‍‌ᠶᠢ ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠶ‍ᠢᠰᠤᠨ ᠨᠠᠰᠤᠳᠠᠢ᠂ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠤ ᠳᠤ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠰᠡᠭᠤᠵᠡᠢ᠃ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠷ ᠭᠡᠯᠡᠪᠠᠯ 1393 - 1399 ᠡᠤᠨ ᠭᠦᠷᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠪᠠ᠃

ᠡᠯᠪᠠᠭ᠌ ᠨᠢᠭᠦᠯᠡᠰᠦᠭ᠍ᠴᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠶᠤᠰᠤ ᠪᠣᠰᠤ ᠡᠡᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠴᠠ ᠥᠢᠷᠡᠳ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠬᠠᠭᠠᠴᠠᠵᠤ᠂ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠵᠠᠳᠠᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠭᠰᠡᠨ ᠪᠢᠯᠠ᠃ ᠲ᠋ᠠᠠᠳᠠᠴᠠ ᠡᠭᠢᠯᠠᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠤᠨ ᠨᠤᠶᠠᠤᠨ ᠤᠨ ᠳᠤᠳᠤᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠢ᠌ᠨ ᠤᠷᠳᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠥᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠨ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠳᠠᠵᠠᠢ᠃

ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 5846
ᠴᠠᠭ᠄ 2005 ᠤᠨ ᠤ 11 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 23