ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠂ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠤᠬᠢᠴᠠᠯ
ᠲᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠂ ᠦᠭᠡ ᠬᠡᠯᠡ ᠦᠨᠡᠲᠦ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ

ᠡᠯᠢᠭᠡᠰᠡᠭ᠌ ᠳᠤᠬᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠠᠩᠭᠢ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠵᠤᠨ ᠤ ᠨᠠᠷᠠ᠂ ᠡᠭ᠍ᠳᠡᠭᠦᠦᠳᠡᠢ ᠭᠦᠦᠡᠭᠡᠯ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠪᠠᠳᠠᠭ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠶ‍ᠢᠰᠤ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠢᠳᠡᠨ᠃


᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠭᠢᠳᠠᠤᠨ ᠤᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠤᠨ ᠤᠨ ᠥᠭᠡᠰ ᠡᠴᠡ


《ᠭᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠭᠡᠯᠡᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠢ》 ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠶᠢᠡᠷ ᠪᠢ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠭᠡᠯᠡ ᠠᠮᠠ ᠶᠡᠭᠡ ᠪᠢᠳᠠᠭᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠤ᠂ ᠨᠢᠭᠡ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠭᠡᠯᠡᠨ᠎ᠡ ᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠭᠡᠷ ᠴᠢᠷᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠣᠯᠠᠢ᠌ᠯᠭᠠᠨ ᠢᠠᠴᠠᠭ ᠠᠯᠳᠠᠵᠤ᠂ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠭᠦᠯᠦᠰᠤ ᠭᠠᠷᠳᠠᠭ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠳᠡᠭᠡᠴᠢᠭᠡᠤᠨ ᠠᠮᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠨ ᠠᠯᠪᠠ ᠪᠠᠷ ᠭᠡᠳᠤᠨ ᠥᠭᠡ ᠰᠢᠬᠠᠭᠠᠤᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠪᠠᠴᠤ ᠳᠠᠷᠠ ᠨᠢ 《ᠬᠠᠰ ᠤᠨ ᠫᠢᠯᠠ ᠳᠤ ᠰᠤᠪᠣᠤᠨ ᠤᠨ ᠮᠥᠭᠦᠯᠢᠭ᠌ ᠣᠨᠠᠭᠠᠬᠤ》 ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠴᠢᠭᠢᠨ ᠳᠤ ᠠᠶᠠᠳᠠᠢ ᠰᠠᠤᠠᠭᠢᠯ ᠳᠤᠯᠠᠭᠠᠴᠠᠭᠤᠯᠴᠢᠬᠠᠮᠠᠷ ᠮᠡᠷᠭᠡᠨ ᠥᠭᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯ ᠪᠠᠰᠠᠴᠤ ᠭᠠᠢ᠌ᠭᠤᠢ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠳᠠᠩᠳᠠ ᠯᠠ ᠭᠡᠮ ᠲᠡᠶ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠰᠤᠷᠪᠢ ᠶᠢ ᠮᠠᠯᠳᠠᠬᠤ ᠪᠣᠶᠤ ᠭᠡᠳᠡᠭᠡ ᠲᠡᠶ ᠣᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠤᠭᠤ ᠶᠢ ᠴᠢᠴᠢᠯᠡᠭᠦ ᠥᠭᠡ ᠶᠠᠷᠢᠵᠤ ᠪᠣᠰᠤᠳ ᠤᠨ ᠡᠭ᠍ᠳᠡᠭᠦᠴᠡᠯ ᠢ ᠭᠦᠷᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠮᠠᠭᠤ ᠵᠠᠩ ᠲᠡᠶ ᠶᠢ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠮᠡᠳᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠡᠵᠢ ᠮᠢᠨᠢ 《ᠰᠥᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠢᠷᠬ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠠᠨᠠᠭᠠᠵᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠂ ᠰᠥᠷᠭᠡᠤ ᠥᠭᠡ ᠶᠢ ᠪᠣᠴᠠᠭᠠᠵᠤ ᠳᠡᠢ᠌ᠯᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠳᠠᠭ ᠪᠦᠭᠡᠤᠨ᠂ 《ᠥᠭᠡ ᠭᠡᠯᠡᠭᠦ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠭᠤᠷᠪᠠᠠᠳᠠ ᠪᠣᠳᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠤᠨ ᠶᠠᠷᠢ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠢᠮᠠᠭᠳᠠ ᠰᠠᠨᠠᠭᠤᠯᠳᠠᠭ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃ ᠰᠡᠭᠦᠯᠡᠷ ᠨᠢ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠷ ᠭᠦᠭᠡᠭᠡᠵᠤ ᠨᠡᠢ᠌ᠭᠡᠮ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠬᠣᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠂ ᠪᠣᠯᠭᠤᠮᠵᠢ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠡᠨᠡᠨ ᠴᠦᠯᠢᠰ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠠᠢ᠌ᠯᠠᠳᠤᠭᠠᠤᠨ ᠶᠠᠷᠰᠢᠭ ᠳᠠᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠠ‍‌ᠶᠢ ᠡᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ ᠢ ᠪᠣᠳᠤᠵᠤ ᠣᠯᠤᠭᠠᠤᠨ ᠥᠭᠦᠨ ᠭᠡᠮᠰᠢᠳᠡᠭ᠌ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠠᠢ᠃ ᠭᠡᠷᠪᠡ ᠡᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠳᠤ ᠴᠡᠭᠡᠵᠢᠯᠡᠵᠤ᠂ ᠭᠡᠯᠡᠭᠦ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠭᠤᠷᠪᠠᠠᠳᠠ ᠪᠣᠳᠤᠵᠤ ᠠᠮᠵᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠬᠤᠯ᠎ᠠ ᠶᠠᠭᠤᠨᠠᠢ ᠡᠨᠡ ᠠᠯᠬᠤᠮ ᠳᠤ ᠭᠦᠷᠭᠦ ᠪᠢᠯᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠵᠢᠮᠡᠯᠡᠭᠦ ᠦᠶᠡᠰ᠂ ᠡᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠥᠭᠡ ᠪᠦᠷᠢ ᠨᠢ ᠡᠩ ᠤᠨ ᠶᠠᠩᠰᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠡᠴᠡ ᠰᠢᠷᠭᠠᠭᠠᠵᠤ ᠠᠪᠣᠭᠰᠠᠨ ᠣᠭᠢ ᠳᠠᠯᠠᠰ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠣᠬᠠᠮᠰᠠᠷᠠᠵᠤ ᠪᠢᠯᠠ᠃ ᠳᠡᠭᠡᠭᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ 《ᠪᠢ》 ᠭᠡᠮᠡᠨ ᠰᠠᠭᠰᠠᠭᠤᠷᠠᠳᠠᠭ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠨᠠᠰᠤᠳᠠᠢ᠌ᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ ᠢ ᠦᠯᠦ ᠳᠤᠭᠤᠮᠰᠤᠷᠯᠠᠨ ᠡᠭ᠍ᠳᠡᠭᠦᠴᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯ᠂ ᠭᠡᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠨᠡᠢ᠌ᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭᠤ ᠬᠠᠨᠠᠨ ᠳᠤ ᠮᠥᠷᠭᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠤ ᠬᠣᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ 《ᠬᠠᠮᠠᠷ ᠳᠤᠨᠢ ᠣᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠣᠷᠤᠭᠠᠤᠨ》 ᠰᠠ‍‌ᠶᠢ 《ᠠᠬᠠᠮᠠᠤᠨ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠦᠨᠡᠳᠠᠢ》 ᠭᠡᠭ᠍ᠴᠢ ᠶᠢ ᠳᠠᠨᠢᠵᠤ ᠵᠢᠩᠭᠢᠨᠢ ᠥᠷᠳᠡᠭ᠌ ᠢ ᠨᠢ ᠣᠢ᠌ᠯᠠᠭᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠴᠠᠴᠠᠨ ᠥᠭᠡ ᠳᠠᠰᠤᠷᠬᠠᠢ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ ᠨᠢ ᠭᠠᠭᠴᠠᠬᠠᠨ ᠪᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ ᠴᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠬᠤᠪᠢ ᠵᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠡᠵᠡᠮᠳᠡᠴᠢᠭᠦ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ᠂ ᠨᠡᠢ᠌ᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠭᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯᠳᠡ ᠶᠢ ᠴᠤ ᠨᠥᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ᠃

ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷᠳᠤ ᠵᠢᠷᠤᠭᠴᠢᠨ ᠡᠤ ᠴᠠᠩ ᠱᠥᠸᠧ ᠭᠡᠳᠥᠢᠪᠠᠷ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠍ᠳᠡᠨ ᠤ ᠰᠤᠷᠪᠣᠯᠵᠢᠳᠤ ᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠢ ᠳᠤ ᠲᠦᠷᠦᠵᠤ ᠥᠰᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠰᠤᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠳᠤᠩ ᠮᠠᠭᠤ᠂ ᠶᠠᠮᠠᠷᠴᠤ ᠣᠷ᠎ᠠ ᠠᠪᠢᠶᠠᠰ ᠦᠭᠡᠶ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠨᠢ ᠳᠤᠩ ᠵᠤᠪᠠᠵᠤ᠂ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠳᠠᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠠᠢ᠌ᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠤᠨ ᠶᠠᠭᠤᠮᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠠᠵᠠᠭᠠᠢ ᠮᠤᠰᠢᠭᠠᠢ ᠣᠩᠭᠢᠴᠠᠭᠠᠤᠨ ᠬᠠᠶᠠᠬᠤ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠥᠭᠡᠢ᠌ᠴᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠ᠃ ᠰᠠᠢ᠌ᠯᠤᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠪᠣᠯᠭᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠣᠳᠤᠬᠤ ᠳᠤ᠂ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠣᠷᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠯ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠳᠤᠯᠠ᠂ ᠡᠭᠡ ᠲᠡᠶ ᠨᠢ ᠵᠥᠪᠯᠡᠭᠡᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠵᠢᠷᠤᠭᠴᠢᠨ ᠳᠤ ᠱᠠᠪᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠭᠦᠷᠭᠡᠵᠤ ᠣᠴᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠶᠡᠭᠡ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ 《ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠵᠢᠷᠤᠵᠤ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠪᠠᠤ︖》 ᠭᠡᠵᠤ ᠠᠰᠠᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤ᠂ ᠪᠢᠴᠢᠬᠠᠨ ᠡᠤ ᠴᠠᠩ ᠱᠥᠸᠧ ᠴᠢᠷᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠣᠯᠠᠢ᠌ᠯᠭᠠᠨ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠰᠡᠭ᠍ᠰᠦᠷᠡᠪᠡ᠃ ᠶᠡᠭᠡ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠠᠷᠠᠠᠳᠠ ᠥᠭ᠍ᠴᠤ᠂ ᠨᠢᠭᠡ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠮᠤᠳᠤ ᠵᠢᠷᠤᠭᠠᠤᠨ ᠠᠯᠢ︕ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠳᠤ᠂ ᠳᠠᠷᠠ ᠮᠤᠳᠤᠨ ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠷᠤᠬᠤ ᠭᠡᠵᠤ ᠢᠳᠠᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠤᠨ ᠬᠠᠷᠠᠠᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠬᠤᠭᠤ ᠳᠠᠷᠤᠭᠠᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠭᠢᠭᠦ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠣᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠰᠢᠷᠪᠠᠭᠡᠳᠦᠵᠡᠢ᠃ ᠶᠡᠭᠡ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠳᠠᠢ᠌ᠪᠣᠭᠤᠬᠠᠨ ᠢᠨᠢᠶᠡᠮᠰᠦᠭᠯᠡᠵᠤ :

《ᠡᠨᠡ ᠭᠦᠤ ᠣᠳᠤ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠵᠢᠷᠤᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ ᠴᠤ᠂ ᠪᠢᠷ ᠵᠠᠷᠤᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠢᠳᠡᠯᠢᠭ᠌ ᠢ ᠥᠵᠡᠭᠦᠯ᠎ᠡ ᠬᠤᠵᠢᠮ ᠯᠠᠪᠳᠠᠢ ᠨᠠᠳᠠ ᠡᠴᠡ ᠳᠠᠪᠠᠬᠤ ᠵᠢᠷᠤᠭᠴᠢᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ》 ᠭᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠪᠠᠳᠠᠭ ᠥᠭᠡ ᠨᠢ ᠡᠤ ᠴᠠᠩ ᠱᠥᠸᠧ ᠶᠢ ᠨᠣᠢ᠌ᠷ ᠬᠤᠯᠵᠢᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠬᠠᠮᠢᠭᠠᠰᠢ ᠶᠠᠪᠣᠵᠤ ᠶᠠᠭᠤ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠭᠦ ᠪᠠᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠬᠠᠨ ᠭᠦᠤ᠂ ᠡᠭᠦᠯᠡᠨ ᠤ ᠵᠠᠪᠰᠠᠷ ᠶᠢᠡᠷ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠶᠠᠨ ᠤ ᠳᠤᠶᠠᠭᠠᠳᠤ ᠣᠷᠭᠢᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠣᠯᠵᠤ ᠬᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃ ᠢᠩᠭᠢᠭᠡᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠠᠳᠠᠭ ᠵᠤᠷᠢᠭᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠥᠭᠡ ᠨᠢ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷᠳᠤ ᠵᠢᠷᠤᠭᠴᠢᠨ ᠢ ᠪᠣᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ 《ᠥᠭᠡᠷ ᠶᠢᠡᠷ ᠳᠤᠰᠠᠯᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠥᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠳᠤᠰᠠᠯᠠ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠡᠨᠡ ᠶᠤᠰᠤ ᠶᠢ ᠭᠡᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠨᠢᠭᠡ ᠥᠭᠡᠷ ᠶᠠᠭᠤ ᠯᠠ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠪᠢᠯᠠ᠂ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠠᠳᠠᠭ ᠵᠤᠷᠢᠭᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠥᠭᠡ ᠨᠢ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠳᠤᠷᠰᠢ ᠵᠠᠷᠤᠭᠠᠤᠨ ᠭᠦᠷᠭᠦ ᠵᠤᠷᠢᠭ ᠭᠦᠴᠤᠨ ᠤ ᠡᠭᠢ ᠪᠣᠯᠠᠭ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠲᠡᠶ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦ ᠪᠠᠷ᠂ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠬᠤᠷᠤ ᠶᠢ ᠭᠦᠳᠡᠯᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠳᠠᠵᠢᠭᠠᠨᠠᠯ ᠨᠢ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠳᠤᠷᠰᠢ ᠮᠠᠷᠳᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠬᠤᠷᠤᠰᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦ ᠶᠢ ᠳᠠᠷᠢᠳᠠᠭ ᠳᠤᠯᠠ᠂ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠠᠠᠳᠠ ᠨᠠᠢ᠌ᠵᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠰᠠᠤᠠᠭᠢᠯ ᠢ ᠰᠡᠪᠳᠦᠭᠡᠭᠦ ᠡᠴᠡ ᠪᠣᠯᠭᠤᠮᠵᠢᠯᠠᠵᠤ 《ᠬᠠᠭᠠᠴᠠᠰᠢ ᠦᠭᠡᠶ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠠᠠᠳᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠮᠠᠷᠳᠠᠭᠳᠠᠰᠢ ᠦᠭᠡᠶ ᠮᠠᠭᠤ ᠥᠭᠡ ᠪᠣᠤ ᠭᠡᠯᠡ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠭᠡᠦᠭᠡᠤᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠳᠠᠭ ᠪᠦᠭᠡᠤᠨ᠂ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠷᠬ᠎ᠠ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠳᠤ ᠥᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠢᠷᠬ᠎ᠠ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠦᠭᠡᠶ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠨᠠᠳᠤ ᠣᠴᠢᠷ ᠢ ᠪᠣᠳᠠᠳᠤ ᠣᠴᠢᠷ ᠶᠢᠡᠷ ᠵᠢᠱᠢᠶᠠᠯᠠᠨ ᠴᠠᠭ ᠥᠷᠭᠦᠯᠵᠢ ᠶᠠᠷᠢᠵᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃

ᠠᠷᠤᠤᠬᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠪᠠᠳᠠᠭ ᠨᠢ ᠠᠷᠠᠤᠨ ᠢᠷᠭᠡᠤᠨ ᠲᠤ ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠬᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ᠂ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠳᠤᠰᠢᠶᠠᠯᠳᠠᠨ ᠣᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠳᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭ᠍ᠴᠢ ᠳᠤ ᠴᠤ ᠭᠦᠷᠳᠡᠭᠡᠯ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠺᠤᠷᠢᠶᠠ ᠣᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠳᠤᠮᠤ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠣᠢ᠌ᠯᠠᠯ ᠨᠢ ᠶᠡᠷᠦᠩᠭᠡᠢ᠌ᠯᠡᠭ᠍ᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠳ᠋ᠠ ᠵᠦᠩ ᠤᠨ ᠨᠤᠫᠧᠯ ᠤᠨ ᠡᠩᠭᠡ ᠳᠠᠢ᠌ᠪᠣᠩ ᠤᠨ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠳᠤᠰᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠢ ᠪᠠᠯᠭᠡᠯᠡᠭᠦ ᠪᠠᠯᠡᠭ᠌ ᠭᠦᠷᠭᠡᠭᠦ ᠪᠠᠷ ᠳᠤᠭᠳᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠭᠡᠪᠠᠴᠤ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠪᠠᠯᠡᠭ᠌ ᠭᠦᠷᠭᠡᠪᠠᠯ ᠵᠤᠭᠢᠬᠤ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠮᠠᠷᠭᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠣᠳᠠᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠰᠢ᠌ᠤᠠᠪᠣᠷᠢ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠡᠨᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠪᠣᠰᠴᠤ ᠵᠤᠭᠰᠤᠭᠠᠤᠨ 《ᠠᠯᠮᠠᠰ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠣᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ ᠴᠤ ᠠᠰᠢᠭᠳᠠᠢ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠠᠳᠠᠭ ᠢ ᠭᠦᠷᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ》 ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤ ᠣᠯᠠᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠰᠢᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠰᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ ᠳᠡᠭᠡᠭᠡᠤᠨ 《ᠠᠰᠢᠭᠳᠠᠢ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ》 ᠣᠯᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠺᠠᠮᠪᠣᠷᠢᠵ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠦᠨᠠᠮᠤ ᠳᠡᠭᠡᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳᠤ ᠳᠠᠭᠠᠯᠭᠠᠵᠤ ᠥᠭ᠍ᠴᠡᠢ᠃

ᠨᠦᠨᠠᠮᠤ ᠳᠡᠭᠡᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠢᠨ ᠡᠨᠡ ᠰᠠᠳᠤᠪ ᠢ ᠳᠠᠭᠠᠭᠠᠵᠤ ᠠᠪᠣᠭᠠᠤᠨ᠂ ᠣᠷᠢᠳᠠᠪᠠᠷ ᠠᠷᠠᠤᠠᠴᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠦᠷᠢᠮ ᠤᠨ ᠡᠪᠦᠭᠡ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠠᠮᠸᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠩᠬᠠᠳᠤᠭᠴᠢ ᠶᠡᠷᠦᠩᠭᠡᠢ᠌ᠯᠡᠭ᠍ᠴᠢ ᠸᠠᠰᠢᠩᠲ᠋ᠤᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠤᠠᠴᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦ ᠶᠢ ᠬᠠᠢ᠌ᠵᠤ ᠢᠷᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠰᠥᠪᠠᠭ᠍ᠴᠢᠯᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠤᠨ ᠠᠯᠮᠤᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠮᠤᠳᠤᠨ ᠤ ᠳᠡᠷᠭᠡᠳᠡ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠥᠯᠢᠭᠡᠷ ᠡᠴᠡ ᠡᠰᠢᠳᠡᠢ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠣᠯᠵᠤ ᠮᠠᠳᠠᠪᠠ᠃

1764 ᠣᠨ ᠤ ᠬᠠᠪᠣᠷ᠂ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠦᠷᠪᠡᠳᠠᠢ ᠸᠠᠰᠢᠩᠲ᠋ᠤᠨ ᠠᠷᠤ ᠭᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠠᠯᠮᠤᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠮᠤᠳᠤ ᠵᠠᠢ᠌ᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠨᠢ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠠᠯᠮᠤᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠮᠤᠳᠤ ᠶᠢ ᠨᠠᠷᠠ ᠳᠤᠰᠴᠤ ᠣᠰᠤ ᠭᠦᠶ‍ᠦᠭᠦ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠵᠠᠢ᠌ᠯᠠᠨ ᠪᠣᠷᠳᠤᠭᠤᠷ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠣᠬᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠵᠢᠭᠠᠵᠤ ᠦᠭ‍ᠭᠦᠭᠡᠤᠨ᠄

《ᠴᠢ ᠭᠡᠷᠪᠡ ᠪᠣᠰᠤᠳ ᠢ ᠬᠠᠪᠰᠤᠷᠤᠨ ᠣᠯᠬᠤ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠢ ᠨᠢ ᠣᠯᠤᠭᠠᠤᠨ ᠥᠭ᠍ᠪᠠᠯ᠂ ᠴᠢ ᠥᠪᠠᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠴᠤ ᠣᠯᠬᠤ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠣᠯᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠨ᠎ᠠ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠵᠠᠢ᠃

ᠨᠦᠨᠠᠮᠤ ᠳᠡᠭᠡᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠢᠨ ᠤ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠳ᠋ᠦ᠋ᠩ ᠳᠤ᠂ ᠸᠠᠰᠢᠩᠲ᠋ᠤᠨ ᠤ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠢᠨᠢ ᠡᠨᠡ ᠪᠠᠳᠠᠭ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ ᠨᠢ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠶ‍ᠢᠷᠳᠢᠠᠴᠤ ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠡᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠭᠳᠠᠴᠠ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠳᠠᠯᠪᠢᠵᠤ᠂ ᠠᠷᠠᠤᠠᠴᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠢᠨᠢ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠯ ᠳᠤ ᠰᠢ᠌ᠦᠡᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠭ᠍ᠴᠢ ᠣᠢ᠌ᠯᠠᠳᠤᠯ ᠥᠵᠡᠭᠦᠯᠵᠡᠢ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠳ᠋ᠦ᠋ᠩᠨᠠᠯᠳᠠ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ ᠳᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠺᠤᠷᠢᠶᠠ ᠣᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠤᠠᠴᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠦᠷᠢᠮ ᠬᠠᠷᠠᠬᠠᠨ ᠳᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠷᠵᠢᠭᠡᠳᠦᠢ ᠠᠬᠤᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯ ᠳᠤ᠂ ᠭᠦᠭ᠍ᠵᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠣᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠳᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠤ ᠳᠤᠷᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠵᠤ ᠠᠷᠠᠤᠠᠴᠢᠯᠠᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠲᠦᠷᠦ ᠪᠠᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠡᠨᠡ ᠪᠠᠳᠠᠭ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ ᠨᠢ ᠣᠠᠴᠠ ᠳᠤᠭᠢᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤᠯᠠ᠂ ᠡᠨᠡ ᠪᠠᠳᠠᠭ ᠥᠭᠡ ᠶᠢ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠳ᠋ᠤᠯᠯᠠᠷ ᠶᠢᠡᠷ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠵᠤ ᠠᠪᠣᠭᠠᠤᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠭᠡᠢ᠌ᠯᠡᠭ᠍ᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠳ᠋ᠠ ᠵᠦᠩ ᠳᠤ ᠪᠠᠯᠭᠡᠯᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠢᠩᠭᠢᠭᠡᠤᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠳ᠋ᠤᠯᠯᠠᠷ ᠭᠦᠷᠭᠦ ᠡᠨᠡ ᠪᠠᠳᠠᠭ ᠥᠭᠡ ᠨᠢ ᠺᠤᠷᠢᠶᠠ ᠣᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠤᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠤ ᠠᠮᠠᠨ ᠣᠩᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠤᠭᠠᠤᠨ᠂ ᠣᠯᠤᠰ ᠠᠷᠠᠤᠨ ᠤᠨ ᠪᠣᠳᠠᠳᠤ ᠭᠦᠴᠤᠨ ᠤ ᠪᠣᠵᠠᠭᠠᠢ᠌ᠷᠠᠯ ᠳᠤ ᠢᠳᠠᠪᠭᠢᠳᠠᠢ ᠣᠢ᠌ᠯᠠᠳᠤᠯ ᠥᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠨᠠᠠᠳᠢᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃

ᠦᠨᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠸᠠᠰᠢᠩᠲ᠋ᠤᠨ ᠤ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠢᠨᠢ ᠡᠨᠡ ᠪᠠᠳᠠᠭ ᠥᠭᠡ ᠨᠢ ᠳᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠡᠭᠦᠳᠦᠯᠳᠡ ᠪᠢᠰᠢ ᠪᠦᠭᠡᠤᠨ᠂ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠣᠯᠤᠰ ᠲᠤ ᠰᠤᠬᠤᠷ ᠵᠤᠭᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠭᠦᠷᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ ᠠᠵᠢ᠃ ᠣᠴᠢᠷ ᠨᠢ ᠡᠨᠡ ᠥᠭᠡ ᠨᠢ ᠠᠯᠢ ᠡᠷᠳᠡ 《ᠮᠡᠷᠭᠡᠤᠨ ᠤᠨ ᠥᠭᠡᠰ ᠤᠨ ᠰᠤᠩᠭ᠋ᠤᠮᠠᠯ》 ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠭᠠᠤᠨ᠂ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠣᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠮᠢᠩᠭ᠋ᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠭᠢ ᠭᠡᠦᠭᠡᠤᠨ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ 《ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠳᠤᠷ ᠳᠤᠰᠠᠯᠠᠪᠠᠰᠤ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠳᠤᠷ ᠳᠤᠰᠠ ᠢᠷᠠᠮᠤᠢ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠢᠯᠡᠷᠭᠡᠢ ᠪᠢᠴᠢᠵᠤ ᠪᠣᠢ ᠪᠦᠭᠡᠤᠨ᠂ ᠣᠩᠭ᠋ᠤᠷᠬᠠᠢ ᠰᠢᠳᠤᠳᠤ ᠳᠡᠭ᠍ᠵᠢᠨ ᠵᠢᠭᠠᠯ ᠤᠳ ᠭᠦᠷᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠳᠤᠷᠴᠢᠭᠢᠨᠠᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠣᠩᠰᠢᠨ ᠳᠠᠢ᠌ᠯᠪᠣᠷᠢᠯᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠡᠪᠠᠴᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠣᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠣᠯᠤᠰ ᠶᠢᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠶ ᠨᠢ ᠳᠤᠩ ᠬᠠᠷᠠᠮᠰᠠᠯᠳᠠᠢ ᠪᠢᠯᠠ᠃

ᠴᠤᠬᠤᠮ ᠢ ᠭᠡᠯᠡᠪᠠᠯ᠂ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠳ᠋ᠤᠯᠯᠠᠷ ᠭᠡᠭ᠍ᠴᠢ ᠳᠠᠳᠣᠢ᠌ᠯᠠ ᠶᠡᠭᠡ ᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠢᠰᠢ᠃ ᠳᠦᠭ᠌ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠤ ᠣᠶᠤᠨ ᠢ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠭ᠍ᠳᠡᠭᠦᠯᠵᠤ᠂ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯᠭᠢᠳᠠᠨ ᠤ ᠭᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯ ᠳᠠᠪᠰᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠠᠭᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠᠭᠤᠤ ᠡᠷᠭᠢᠮ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ ᠢ ᠪᠣᠯ ᠭᠡᠳᠥᠢᠴᠢᠨᠡᠨ ᠵᠤᠭᠤᠰ ᠶᠢᠡᠷ ᠴᠤ ᠥᠨᠡᠯᠡᠭᠦ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠶᠤᠮ᠃

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠨᠣ᠋·ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 6973
ᠴᠠᠭ᠄ 2009 ᠤᠨ ᠤ 04 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 29