ᠲᠤᠭᠤᠨᠲᠡᠮᠦᠷ ᠬᠠᠭᠠᠨ

ᠲ᠋ᠤᠭᠤᠠᠳᠠᠮᠤᠷ 1320 ᠡᠤᠨ ᠳᠤ ᠲᠦᠷᠦᠪᠠ᠂ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠬᠤᠳᠤᠠᠠᠳᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠭᠦᠰᠡᠯᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠡᠡᠡᠡᠮᠡᠳ ᠭᠦᠪᠠᠭᠦᠨ ᠮᠦᠨ᠃ 1333 ᠡᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠤ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ᠂ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠴᠤᠯᠠ ᠪᠠᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨᠲᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠭᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠲ᠋ᠡᠷᠡ ᠪᠣᠯ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠬᠠᠭᠠᠠᠳᠤ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠡᠡᠷᠪᠠᠨ ᠳᠠᠪᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠥᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠮᠦᠨ᠃ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠡᠡᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠥᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

ᠲ᠋ᠤᠭᠤᠠᠳᠠᠮᠤᠷ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠤ ᠶᠢ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠯ ᠨᠢ ᠨᠠᠯᠢᠶᠠᠤᠨ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠪᠣᠳᠤᠯᠢᠶᠠᠨ ᠲᠡᠶ ᠶᠠᠪᠣᠴᠠ ᠶᠢ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ᠃ 1328 ᠡᠤᠨ ᠳᠤ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠲᠡᠶ ᠳ᠋ᠢᠩ ᠳ᠋ᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠤ ᠶᠢ ᠪᠣᠯᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠠᠠᠤ ᠳᠠᠮᠠᠴᠠᠯ ᠭᠠᠷᠪᠡ᠃ ᠭᠦᠯᠦᠭ᠌ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠭᠦᠪᠠᠭᠦᠨ ᠲᠦᠪᠳᠠᠮᠤᠷ ᠳᠠᠢ᠌ᠳᠤ ᠬᠤᠳᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠤ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠴᠤᠯᠠ ᠪᠠᠨ ᠵᠠᠶᠠᠭᠠᠳᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠭᠡᠪᠡ᠃ ᠲ᠋ᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠡᠡᠬ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠭᠦᠰᠡᠯᠡ ᠬᠠᠷᠠᠠᠠᠤᠷᠤᠮ ᠤᠨ ᠡᠡᠷᠤ ᠳᠤ ᠮᠦᠨ ᠴᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ᠂ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠴᠤᠯᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠤᠳᠤᠠᠠᠳᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠭᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠵᠡᠶᠠᠭᠠᠳᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠤ ᠶᠢ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠤ ᠡᠭᠢᠨ ᠤ ᠥᠶ᠎ᠡ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠤᠷᠤ ᠪᠠᠨ ᠭᠦᠰᠡᠯᠡ ᠡᠡᠬ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠨᠠᠢ᠌ᠷ ᠳᠠᠯᠪᠢᠵᠤ ᠦᠭ‍ᠭᠦᠨ᠎ᠡ ᠭᠡᠵᠤ ᠢᠯᠡᠷᠭᠡᠢ᠌ᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ 1329 ᠡᠤᠨ ᠳᠤ ᠵᠠᠶᠠᠭᠠᠳᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠥᠪᠠᠷ ᠤᠨ ᠢᠯᠡᠷᠭᠡᠢ᠌ᠯᠡᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠪᠠᠶᠡᠯᠡᠭᠦᠯᠭᠦ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠤ ᠨᠠᠢ᠌ᠰᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠥᠢᠷᠡᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠡᠬ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠤᠬᠳᠦᠵᠤ ᠤᠴᠢᠪᠡ᠃ ᠭᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ᠂ ᠭᠡᠳᠤᠨ ᠡᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠡᠬ᠎ᠠ ᠭᠦᠰᠡᠯᠡ ᠨᠢ ᠭᠡᠨᠡᠳᠲᠡ ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷᠠᠪᠠ᠃

ᠭᠦᠰᠡᠯᠡ ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠵᠠᠶᠠᠭᠠᠳᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠲᠦᠪᠳᠠᠮᠤᠷ ᠳᠠᠭᠢᠵᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠬᠤᠳᠤᠠᠠᠳᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠵᠠᠶᠠᠭᠠᠳᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠠᠳᠤᠭᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠤ ᠪᠣᠯᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠠᠠᠤ ᠳᠠᠮᠠᠴᠠᠯ ᠥᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠭᠡᠷ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠡᠢ᠃ ᠡᠨᠡᠭᠦ ᠳᠠᠮᠠᠴᠠᠯ ᠨᠢ ᠤᠯᠡᠮ ᠰᠢᠷᠦᠭᠦᠰᠴᠤ᠂ ᠬᠤᠳᠤᠭᠳᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠳᠤᠨ ᠪᠠᠪᠣᠱᠠ ᠬᠤᠤᠷᠯᠠᠠᠠᠳᠠᠨ ᠥᠭᠦᠵᠤ᠂ ᠭᠦᠪᠠᠭᠦᠨ ᠳᠤᠭᠤᠠᠳᠠᠮᠤᠷ (ᠬᠤᠵᠢᠮ ᠤᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨᠲᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠮᠦᠨ) ᠨᠢ ᠳᠤᠰᠢᠶᠠᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠤᠷᠢᠳ ᠬᠤᠵᠢᠳ ᠰᠤᠯᠤᠩᠭ᠋ᠤᠰ᠂ ᠭᠤᠸᠠᠩᠰᠢ ᠳᠤ ᠴᠥᠯᠡᠭ᠍ᠳᠡᠨ ᠰᠠᠭᠤᠪᠠ᠃

1332 ᠡᠤᠨ ᠳᠤ ᠵᠠᠶᠠᠭᠠᠳᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷᠠᠵᠤ᠂ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠳᠤᠨ ᠪᠣᠳᠠᠰᠢᠷᠢ ᠨᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠭᠡᠷᠢᠶᠡᠰᠯᠡᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠬᠤᠳᠤᠠᠠᠳᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠭᠦᠰᠡᠯᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠭᠦᠪᠠᠭᠦᠨ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠨ ᠨᠠᠰᠤᠳᠠᠢ ᠷᠢᠠᠴᠢᠨᠪᠠᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠤ ᠶᠢ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠴᠤᠯᠠ ᠶᠢ ᠨᠢᠩᠽᠦᠩ ᠭᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠷᠢᠡᠴᠢᠡᠪᠠᠯ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠣᠢ᠌ᠠᠠᠠᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠭᠠᠤᠨ ᠡᠪᠠᠤᠠᠴᠢᠯᠠᠵᠤ ᠥᠭᠦᠪᠡ᠃ ᠷᠢᠡᠴᠢᠡᠪᠠᠯ ᠥᠭᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠳᠠᠰᠢᠷᠢ ᠬᠠᠳᠤᠨ ᠬᠤᠳᠤᠠᠠᠳᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠡᠡᠡᠡᠡᠮᠡᠳ ᠭᠦᠪᠠᠭᠦᠨ ᠳᠤᠭᠤᠠᠳᠠᠮᠤᠷ ᠶᠢᠡᠷ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠤ ᠶᠢ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠡᠨᠠ ᠨᠢ ᠳᠠᠷᠤᠢ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨᠲᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠮᠦᠨ ᠪᠢᠯᠠ᠃ ᠪᠣᠳᠠᠰᠢᠷᠢ ᠬᠠᠳᠤᠨ ᠳᠤᠭᠤᠠᠳᠠᠮᠤᠷ ᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠠᠠᠤ ᠥᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ᠂ ᠲ᠋ᠤᠭᠤᠠᠳᠠᠮᠤᠷ ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷᠠᠪᠠᠯ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠤ ᠶᠢ ᠪᠣᠳᠠᠰᠢᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠪᠠᠭᠦᠨ ᠶᠡᠠᠳᠡᠭᠦᠰ ᠲᠤ ᠤᠯᠡᠮᠵᠢᠯᠡᠨ ᠦᠭ‍ᠭᠦ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠳᠡᠢ ᠭᠡᠵᠤ ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ ᠳᠤᠭᠢᠷᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠭᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ᠂ ᠲ᠋ᠦᠭᠤᠡᠳᠡᠮᠦᠷ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠳᠠᠷᠠ ᠭᠦ ᠭᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠵᠥᠷᠢᠴᠡᠭᠡᠤᠨ ᠵᠠᠶᠠᠭᠠᠳᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠ᠂ ᠪᠣᠳᠠᠰᠢᠷᠢ ᠬᠠᠳᠤᠨ ᠤ ᠶᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠳᠤᠰ ᠳᠤᠰ ᠳᠤᠭᠠᠴᠢᠨ᠂ ᠵᠠᠶᠠᠭᠠᠳᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠬᠠᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠪᠤᠳᠡᠰᠢᠷᠢ ᠬᠠᠳᠤᠨ ᠢ ᠳ᠋ᠦᠩ ᠡᠡᠨ ᠵᠸᠤ ᠳᠤ ᠨᠡᠭᠦᠯᠭᠡᠨ᠂ ᠶᠡᠨᠳᠡᠭᠦᠰ ᠢ ᠰᠤᠯᠤᠩᠭ᠋ᠤᠰ ᠲᠤ ᠰᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠪᠠ᠃ ᠳᠤᠭᠤᠠᠳᠠᠮᠤᠷ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠯ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤᠯᠦᠰ ᠳᠦᠭ᠍ᠰᠢᠭᠦᠷᠢᠳᠡᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠭᠰᠡᠨ ᠥᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠮᠦᠨ ᠶᠤᠮ᠃ 1367 ᠡᠤᠨ ᠳᠤ ᠳᠠᠷᠢᠶᠠᠴᠢᠨ ᠤ ᠪᠣᠰᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠷᠦᠭᠦᠤ ᠵᠤ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠵᠠᠩ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠤᠪᠠ᠃ 1368 ᠡᠤᠨ ᠤ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ᠂ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠴᠤᠯᠠ ᠶᠢ ᠮᠢᠩ ᠭᠡᠮᠡᠨ ᠨᠡᠷᠡᠢ᠌ᠳᠦᠭᠡᠤᠨ᠂ ᠡᡁᠥᠩ ᠡᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠡᠤᠨ ᠭᠡᠮᠡᠨ ᠴᠤᠯᠠᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠶ‍ᠢᠩ ᠳᠢᠶᠡᠨ (ᠤᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠠᠵᠢᠩ) ᠵᠢᠠᠷ ᠨᠠᠢ᠌ᠰᠯᠠᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠪᠣᠯᠭᠠᠪᠠ᠃ 1368 ᠡᠤᠨ ᠤ ᠳᠤᠯᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ᠂ ᠮᠢᠩ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠳᠢᠶᠠᠠᠵᠢᠨ ᠳᠤ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠭᠦᠷᠴᠤ ᠢᠷᠡᠪᠡ᠃

ᠲ᠋ᠤᠭᠤᠠᠳᠠᠮᠤᠷ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠮᠢᠩ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠡᠴᠠ ᠡᠡᠶᠤᠨ ᠰᠥᠷᠳᠡᠭᠡᠤᠨ 1368 ᠡᠤᠨ ᠤ ᠳᠤᠯᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ᠂ ᠲ᠋ᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠬᠠᠳᠤᠨ ᠳᠠᠳᠠᠪᠣᠷᠢ᠂ ᠲ᠋ᠠᠢ᠌ᠽᠢ ᠪᠠ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠬᠰᠡᠭᠠᠳᠡᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠲ᠋ᠡᠢ᠌ᠳᠤ (ᠤᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠡᠵᠢᠩ) ᠡᠴᠡ ᠳᠡᠭᠡᠳᠤ ᠨᠡᠢ᠌ᠰᠯᠡᠯ (ᠤᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠯᠤᠨ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠣᠢ᠌ᠳᠠᠢ᠂ ᠰᠢᠯᠤᠭᠤᠨ ᠭᠦᠭᠡ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠵᠡᠭᠦᠨᠳᠡᠢ ᠱᠠᠩᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠣᠢ᠌ᠳᠤ ᠡᠷᠭᠢ ᠳᠤ ᠪᠣᠢ) ᠳ᠋ᠤ ᠤᠬᠤᠷᠢᠨ ᠶᠡᠪᠦᠪᠡ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠳᠡᠦᠭᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠤᠮᠡᠷᠡᠳᠤ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤᠯᠦᠰ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌᠃ ᠲ᠋ᠦᠰ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠨᠢ᠋ᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠳᠠᠢ᠌ᠳᠤ ᠬᠤᠳᠠ ᠮᠢᠩ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠲᠤ ᠡᠵᠡᠯᠡᠭ᠍ᠳᠡᠪᠡ᠃ ᠳᠡᠭᠡᠳᠤ ᠨᠠᠢ᠌ᠰᠯᠠᠯ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠤᠬᠤᠷᠢᠨ ᠢᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠳᠤᠭᠤᠠᠳᠠᠮᠤᠷ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠥᠪᠠᠷ ᠤᠨ ᠥᠯᠡᠳᠡᠭ᠍ᠳᠡᠯ ᠭᠦᠴᠤ ᠪᠠᠨ ᠳᠦᠰᠢᠭᠯᠡᠵᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠢ ᠳᠠᠭᠢᠨ ᠡᠵᠡᠷᠭᠡᠨ ᠡᠡᠪᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠭᠦᠴᠤ ᠮᠠᠳᠠᠨ ᠤᠷᠦᠯᠳᠦᠵᠡᠢ᠃

ᠲ᠋ᠤᠠᠠᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠥᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ᠂ ᠤᠮᠡᠷᠡᠳᠤ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤᠯᠦᠰ ᠭᠡᠳᠤᠨ ᠡᠡᠷᠪᠠᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠠᠢ᠃ ᠵᠢᠱᠢᠶᠠᠯᠠᠪᠠᠯ᠂ ᠯᠢᠶᠤᠤᠲᠦᠩ ᠤᠷᠤᠨ ᠳᠤ ᠴᠸᠩᠰᠢᠶᠠᠩ ᠨᠠᠭᠠᠴᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠵᠢᠯᠤᠭᠤᠳᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ᠌ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠪᠦᠭᠡᠤᠨ ᠱᠠᠠᠰᠢ᠂ ᠭᠠᠠᠰᠤ ᠳᠤ ᠭᠦᠭᠡᠳᠡᠮᠦᠷ ᠤᠨ ᠳᠠᠢ᠌ᠴᠢᠯᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠡᠡᠷᠪᠠᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠴᠢᠭᠢᠷᠠᠭ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠢ ᠮᠦᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠷᠢᠰᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠭᠠᠷ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠡ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠠ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠯᠢᠶᠠᠩ ᠸᠠᠩ ᠤᠨ ᠵᠠᠭᠢᠷᠤᠯ ᠳᠤᠤᠷᠠᠭᠢ ᠶᠦᠨᠨᠠᠨ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠡᠡᠷᠪᠠᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌᠂ ᠲ᠋ᠦᠭᠤᠡᠳᠡᠮᠦᠷ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠳᠠᠢ᠌ᠨ ᠤ ᠡᠡᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠴᠠᠭ ᠢᠮᠠᠭᠳᠡ ᠪᠠᠯᠡᠭᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠠᠢ᠃

1368 ᠡᠤᠨ ᠤ ᠡᠪᠣᠯ᠂ ᠲ᠋ᠤᠭᠤᠠᠳᠠᠮᠤᠷ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠳᠠᠢ᠌ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤ ᠭᠦᠭᠡᠳᠡᠮᠦᠷ ᠢ ᠵᠠᠷᠯᠢᠠᠠᠳᠠᠨ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠳᠤ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠠᠢ᠌ᠴᠢᠯᠠᠨ ᠮᠤᠷᠳᠠᠵᠤ ᠳᠠᠢ᠌ᠳᠤ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢ ᠡᠭᠡᠭᠦᠯᠤᠨ ᠠᠪᠳᠦᠭᠠᠢ ᠭᠡᠪᠡ᠃ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠶᠢᠡᠷ ᠳᠠᠢ᠌ᠳᠤ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢ ᠪᠣᠴᠠᠭᠠᠨ ᠡᠡᠪᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠮᠤᠷᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠭᠦᠭᠡᠳᠡᠮᠦᠷ᠂ ᠵᠡᠮ ᠵᠠᠭᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠮᠢᠩ ᠤᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠲᠤ ᠢᠯᠠᠭᠳᠡᠨ ᠭᠠᠠᠰᠤ ᠵᠥᠭ᠌ ᠳᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠶᠠᠪᠣᠪᠠ᠃

1369 ᠡᠤᠨ ᠳᠤ ᠳᠤᠭᠤᠠᠳᠠᠮᠤᠷ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠴᠸᠩᠰᠢᠶᠠᠩ ᠡᠰᠤ ᠶᠢ ᠳᠤᠮᠢᠯᠠᠨ ᠲᠦᠩᠵᠸᠤ ᠶᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠪᠠᠰᠠ ᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ ᠮᠢᠩ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠤᠷᠤᠭᠰᠢ ᠳᠠᠪᠰᠢᠵᠤ ᠳᠡᠭᠡᠳᠤ ᠨᠠᠢ᠌ᠰᠯᠠᠯ ᠢ ᠰᠥᠷᠳᠡᠭᠦᠯᠪᠡ᠃ ᠲ᠋ᠦᠭᠤᠡᠳᠡᠮᠦᠷ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠡᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠰᠤ ᠳᠡᠭᠡᠳᠤ ᠨᠠᠢ᠌ᠰᠯᠠᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠤᠷᠭᠢᠵᠤ ᠪᠠᠷᠰ ᠬᠤᠳᠡ (ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠭᠡᠰᠢᠭ᠍ᠳᠡᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠡᠷᠭᠢ ᠳᠤ ᠪᠣᠢ) ᠳ᠋ᠤ ᠤᠬᠤᠷᠢᠨ ᠶᠠᠪᠣᠪᠠ᠃

1370 ᠡᠤᠨ ᠳᠤ ᠮᠢᠩ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠳᠤᠭᠤᠠᠳᠠᠮᠤᠷ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ ᠪᠦᠭᠦᠢ ᠪᠠᠷᠰ ᠬᠤᠳᠠ ᠤᠷᠤᠭᠤ ᠳᠤᠪᠳᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠲ᠋ᠤᠰ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠳᠦᠷᠪᠠᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠳᠤᠭᠤᠠᠳᠠᠮᠤᠷ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷᠠᠪᠠ᠃ ᠲ᠋ᠤᠠᠠᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠥᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠳᠠᠷᠠ ᠰᠠ‍‌ᠶᠢ ᠳᠠᠪᠢᠨ ᠨᠠᠰᠤᠳᠠᠢ ᠪᠢᠯᠠ᠃ ᠲ᠋ᠤᠭᠤᠠᠳᠠᠮᠤᠷ ᠬᠠᠭᠠᠨ 1333 - 1370 ᠭᠦᠷᠳᠡᠯ᠎ᠡ 37 ᠡᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠵᠠᠢ᠃ ᠲ᠋ᠤᠭᠤᠠᠳᠠᠮᠤᠷ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠲᠦᠷᠦ ᠪᠠᠷᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠳᠡᠦᠭᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭᠦ ᠶᠢ ᠴᠢᠠᠠᠤᠯᠠᠴᠢᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠥᠨᠡᠨ ᠮᠠᠭᠠᠤᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠳᠤᠳ ᠳᠠᠳᠠᠪᠣᠷᠢ ᠭᠠᠪᠢᠶᠠᠳᠤ ᠲᠦᠰᠢᠮᠠᠤᠨ ᠤᠨ ᠰᠤᠯᠠ ᠨᠠᠮᠳᠠᠷ 《ᡁᠢ ᠵᠸᠩ ᠤᠨ ᠳᠦᠷᠢᠮ ᠳᠤᠠᠠᠳᠠᠭᠠᠯ》 ᠂ ᠰᠥᠩ᠂ ᠯᠢᠶ‍ᠦᠤ᠂ ᠡᠡᠯᠳᠡᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠳᠡᠦᠭᠡ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠥᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭᠦᠯᠵᠡᠢ᠃

ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 8851
ᠴᠠᠭ᠄ 2005 ᠤᠨ ᠤ 11 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 23