ᠲᠠᠷᠠᠢ᠌ᠰᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ

ᠲ᠋ᠠᠷᠠᠢ᠌ᠰᠤᠨ ᠭᠦᠳᠡᠩ 1520 ᠡᠤᠨ ᠳᠤ ᠮᠠᠠᠳᠤᠯᠠᠵᠤ᠂ 1548 ᠡᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠤ ᠰᠠᠭᠤᠪᠠ᠃ ᠪᠣᠳᠢ ᠠᠯᠠᠭ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠡᠡᠡᠡᠡᠮᠡᠳ ᠭᠦᠪᠠᠭᠦᠨ ᠮᠦᠨ᠂ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠮᠦᠨ ᠪᠢᠯᠠ᠃

ᠲ᠋ᠠᠷᠠᠢ᠌ᠰᠤᠨ ᠭᠦᠳᠡᠩ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠬᠠᠭᠠᠨ (ᠪᠣᠳᠢ ᠠᠯᠠᠭ ᠬᠠᠭᠠᠨ) ᠊ᠤ ᠥᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ᠂ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠤ ᠲᠦᠮᠡᠤᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠮᠠᠰᠢ ᠭᠦᠴᠦᠷᠭᠡᠭ᠌ ᠪᠣᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠲᠦᠮᠠᠤᠨ ᠤᠨ ᠡᠡᠯᠳᠡᠨ ᠰᠤᠳᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠯ ᠳᠠᠷᠠᠢ᠌ᠰᠤᠨ ᠭᠦᠳᠡᠩ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠡᠡᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠣᠳᠢ ᠠᠯᠠᠭ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠡᠭᠦᠯᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠥᠶ᠎ᠡ᠂ ᠡᠡᠯᠳᠡᠨ ᠰᠤᠳᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠥᠩᠭᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠵᠤ ᠥᠨᠡᠨ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠵᠥᠷᠢᠴᠡᠵᠤ᠂ ᠡᠡᠮᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠵᠥᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠵᠤ᠂ ᠡᠡᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠳᠡᠷᠰᠡᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠢᠯᠡᠩᠭ᠋ᠦᠶ᠎ᠡ ᠪᠣᠳᠢ ᠠᠯᠠᠭ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷᠠᠵᠤ ᠳᠠᠷᠠᠢ᠌ᠰᠤᠨ ᠭᠦᠳᠡᠩ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠤ ᠰᠠᠭᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠤ ᠳᠡᠷᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠡᠡᠯᠳᠡᠨ ᠰᠤᠳᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠥᠪᠠᠷ ᠤᠨ ᠭᠦᠴᠦᠷᠭᠡᠭ᠌ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠡᠷᠳᠦᠵᠤ ᠡᠡᠡᠡᠡᠮᠡᠳ ᠥᠶ᠎ᠡ (ᠲ᠋ᠡᠷᠡᠢ᠌ᠰᠤᠨ ᠭᠦᠳᠡᠩ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠥᠶᠡᠯᠡᠳ ᠡᠡᠴᠢ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ) ᠵᠢᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠷᠢ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠴᠠ ᠶᠡᠭᠡᠷᠭᠡᠤ ᠪᠠᠷ ᠠᠭᠠᠰᠢᠯᠡᠵᠤ᠂ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ ᠳᠠᠭᠢᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠮᠡᠯ ᠵᠠᠭᠢᠷᠤᠯ ᠢ ᠰᠤᠨᠤᠰᠠᠠᠤ ᠥᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃ ᠨᠠᠩ ᠭᠦᠡᠳᠤ ᠰᠥᠷᠡᠭᠡᠢ ᠨᠢ ᠳᠠᠷᠠᠢ᠌ᠰᠤᠨ ᠭᠦᠳᠡᠩ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠤ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠢ ᠵᠤᠭᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠵᠤ ᠮᠢᠩ ᠤᠯᠦᠰ ᠢ ᠳᠤᠪᠳᠤᠯᠠᠠᠤ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠶᠢ ᠮᠢᠩ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠨᠡᠪᠳᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠤᠨ ᠥᠭ᠍ᠪᠡ᠃ ᠡᠭᠦᠪᠠᠷ ᠪᠠᠷᠠᠠᠠᠤ ᠥᠭᠡᠢ ᠳᠠᠷᠠ ᠪᠠᠰᠠ ᠮᠢᠩ ᠤᠯᠦᠰ ᠲᠡᠶ ᠭᠦᠴᠤ ᠬᠠᠮᠳᠤᠷᠠᠨ ᠳᠠᠷᠠᠢ᠌ᠰᠤᠨ ᠭᠦᠳᠡᠩ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠬᠠᠪᠴᠢᠨ ᠴᠤᠭᠢᠠᠠᠤ ᠪᠠᠷ ᠢᠯᠡᠷᠭᠡᠢ᠌ᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃

ᠡᠡᠯᠳᠡᠨ ᠰᠤᠳᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠭᠦᠴᠦᠷᠭᠡᠭ᠌ ᠶᠡᠭᠡ ᠭᠦᠴᠤ ᠨᠢ ᠳᠠᠷᠠᠢ᠌ᠰᠤᠨ ᠭᠦᠳᠡᠩ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠰᠥᠷᠳᠡᠭᠦᠯᠵᠤ᠂ ᠲ᠋ᠡᠷᠡᠢ᠌ᠰᠤᠨ ᠭᠦᠳᠡᠩ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠰᠢᠠᠠᠠᠮᠳᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠨᠡᠭᠦᠯᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠢᠯᠠ᠃ 1547 ᠡᠤᠨ ᠤ ᠥᠶᠡᠰ ᠶᠢᠡᠷ ᠳᠠᠷᠠᠢ᠌ᠰᠤᠨ ᠭᠦᠳᠡᠩ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠴᠠᠠᠠᠠᠷ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠤ ᠠᠷᠪᠠᠭᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠳᠠᠷᠠᠰᠤ ᠡᠴᠠ ᠵᠡᠭᠦᠡᠰᠢ ᠨᠡᠭᠦᠵᠤ᠂ ᠤᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠮᠦᠷᠠᠨ ᠤ ᠰᠠᠪᠠ ᠳᠠᠭᠠᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠳᠤ ᠢᠷᠡᠵᠤ ᠮᠠᠯ ᠮᠠᠯᠵᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠪᠠ᠃

ᠲ᠋ᠠᠷᠠᠢ᠌ᠰᠤᠨ ᠭᠦᠳᠡᠩ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠵᠡᠭᠦᠡᠰᠢ ᠨᠡᠭᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠭᠦᠯᠡᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠷᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠤᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠢᠮ ᠠᠢ᠌ᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠤᠷᠴᠢᠮ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠃

ᠭᠦᠳᠡᠩ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠭᠡᠮᠡᠨ

ᠬᠤᠳᠠᠯᠠ ᠳ᠋ᠠ ᠡᠡᠯᠳᠡᠷᠰᠢᠭᠠᠳ᠂ ᠲ᠋ᠡ᠊ᠨᠳᠡᠴᠡ

ᠬᠠᠰ ᠶᠡᠭᠡ ᠲᠦᠷᠦ ᠪᠠᠨ ᠳᠦᠪᠰᠢᠦᠡᠭᠡᠨ

ᠭᠦᠷ ᠶᠡᠭᠡ ᠤᠯᠦᠰ ᠶᠢᠡᠨ ᠡᠩᠭᠡᠵᠢᠭᠦᠯᠤᠨ ᠠᠳᠡᠯ᠎ᠡ (ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠪᠴᠢ ᠤᠳᠦᠭᠢ ᠭᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠳᠠᠪᠳᠠᠷ ᠡᠴᠠ ᠡᠰᠢ ᠳᠠᠳᠠᠪᠠ) ᠂ ᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠠ ᠥᠵᠡᠭᠦᠯᠡᠷ ᠳᠠᠷᠠᠢ᠌ᠰᠤᠨ ᠭᠦᠳᠡᠩ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠨᠤᠶᠠᠷᠠᠠᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ᠂ ᠴᠠᠠᠠᠠᠷ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠡᠡᠮᠦᠷ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠡᠡᠵᠤ ᠡᠡᠮᠢᠳᠦᠷᠠᠭᠰᠡᠨ ᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠪᠠ᠃

ᠳᠠᠷᠠᠢ᠌ᠰᠤᠨ ᠭᠦᠳᠡᠩ ᠬᠠᠭᠠᠨ 1548 - 1557 ᠡᠤᠨ ᠭᠦᠷᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠨᠠᠢ᠌ᠳᠠ ᠡᠡᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠤ ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ᠂ 1557 ᠡᠤᠨ ᠳᠤ ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠨᠢ᠋ᠮᠠᠳᠠᠢ ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷᠠᠪᠠ᠃

ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 5482
ᠴᠠᠭ᠄ 2005 ᠤᠨ ᠤ 11 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 23