ᠬᠦᠰᠡᠯᠡ ᠬᠠᠭᠠᠨ

ᠭᠦᠰᠡᠯᠡ 1300 ᠡᠤᠨ ᠳᠤ ᠲᠦᠷᠦᠵᠤ᠂ 1329 ᠡᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠳᠤ ᠰᠡᠭᠤᠪᠡ᠃ ᠭᠦᠰᠡᠯᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠴᠤᠯᠠ ᠨᠢ ᠬᠤᠳᠤᠠᠠᠳᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠭᠡᠵᠤ᠂ ᠭᠢᠳᠡᠳ ᠴᠤᠯᠠ ᠨᠢ ᠮᠢᠩᠽᠦᠩ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌᠃ ᠲ᠋ᠡᠷᠡ ᠪᠣᠯ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠬᠠᠭᠠᠤᠨ ᠤᠨ ᠡᠡᠷᠪᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

ᠭᠦᠰᠡᠯᠡ ᠪᠣᠯ ᠭᠦᠯᠦᠭ᠌ ᠬᠠᠭᠠᠨ (ᠭᠢᠳᠠᠤᠨ ᠴᠤᠯᠠ ᠨᠢ ᠥᠽᠥᠩ) ᠬᠠᠢ᠌ᠰᠡᠩ ᠤᠨ ᠡᠡᠡᠡᠡᠮᠡᠳ ᠭᠦᠪᠠᠭᠦᠨ ᠮᠦᠨ᠃ 1307 ᠡᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠢ᠌ᠰᠠᠩ ᠥᠪᠠᠷ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠦᠤ ᠡᠡᠶ‍ᠦᠷᠪᠠᠷᠪᠠᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠠᠮ ᠥᠭᠡᠢ ᠳᠡᠮᠵᠢᠯᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠤ ᠶᠢ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠠᠢ᠌ᠰᠠᠩ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠥᠪᠠᠷ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠦᠤ ᠡᠡᠶ‍ᠦᠷᠪᠠᠷᠪᠠᠳᠡ ᠶᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠤ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠠᠠᠤ ᠳᠠᠢ᠌ᠽᠢ ᠡᠷᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠪᠡ᠃ ᠬᠠᠢ᠌ᠰᠡᠩ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠰᠠ ᠳᠡᠭᠦᠤ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠨ ᠭᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠭᠡᠷ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠵᠤ ᠄ ᠡᠡᠬ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠡᠴᠤᠰᠯᠠᠪᠠᠯ ᠳᠡᠭᠦᠤ ᠨᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠠᠠᠤ ᠪᠣᠶᠤ ᠡᠡᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠡᠴᠢ ᠨᠡᠷ ᠨᠢ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠡᠢ᠃

1311 ᠡᠤᠨ ᠳᠤ ᠭᠦᠯᠦᠭ᠌ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠰᠠᠩ ᠤᠨ ᠭᠦᠪᠠᠭᠦᠨ ᠭᠦᠰᠡᠯᠡ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠤ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠠᠠᠤ ᠶ‍ᠦᠰᠦᠳᠡᠢ᠂ ᠭᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ᠂ ᠡᠡᠶ‍ᠦᠷᠪᠠᠷᠪᠠᠳᠡ ᠭᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠭᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠵᠥᠷᠢᠴᠡᠭᠡᠤᠨ᠂ ᠲ᠋ᠡᠷᠡ ᠥᠪᠠᠷ ᠤᠨ ᠭᠦᠪᠠᠭᠦᠨ ᠰᠤᠤᠠᠪᠠᠯᠠ ᠶᠢ ᠳᠠᠢ᠌ᠽᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠭᠦᠰᠡᠯᠡ ᠶᠢ ᠶᠦᠨᠨᠠᠨ ᠢ ᠰᠠᠭᠢᠭᠤᠯᠠᠠᠤ ᠪᠠᠷ ᠶᠡᠪᠦᠭᠤᠯᠪᠡ᠃ ᠭᠦᠰᠡᠯᠡ ᠡᠡᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠲᠤᠩ ᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠥᠭᠡᠢ᠌ᠴᠡᠭᠡᠤᠨ᠂ ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠢ ᠨᠢ ᠵᠦᠷᠢᠴᠠᠵᠤ ᠡᠡᠯᠳᠡᠢ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠥᠭᠡᠳᠡ ᠵᠢᠭᠤᠳᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠢᠯᠠ᠃

1328 ᠡᠤᠨ ᠤ ᠳᠤᠯᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠡᠰᠡ᠊ᠨᠳᠡᠮᠦᠷ ᠬᠠᠭᠠᠨ (ᠭᠢᠳᠠᠤᠨ ᠴᠤᠯᠠ ᠨᠢ ᠲᠡᠶ ᠳ᠋ᠢᠩ ᠳ᠋ᠢ) ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠤ ᠪᠣᠯᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠠᠠᠤ ᠳᠠᠮᠠᠴᠠᠯ ᠪᠠᠰᠠ ᠵᠠᠯᠭᠠᠯᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠭᠠᠷᠪᠡ᠃ ᠡᠰᠡᠨᠳᠡᠮᠦᠷ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠭᠦᠪᠠᠭᠦᠨ ᠡᠡᠰᠦᠭᠢᠸ᠎ᠡ ᠳᠡᠭᠡᠳᠤ ᠨᠠᠢ᠌ᠰᠯᠠᠯ ᠳᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠤ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠬᠠᠢ᠌ᠰᠠᠩ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠭᠦᠪᠠᠭᠦᠨ ᠳᠦᠪᠳᠡᠮᠦᠷ (ᠭᠦᠰᠡᠯᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠦᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ) ᠲ᠋ᠠᠢ᠌ᠳᠤ ᠬᠤᠳᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠳᠤ ᠰᠡᠭᠤᠵᠡᠢ᠃ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠦᠷᠦ ᠳᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠡᠵᠠᠨ ᠭᠡᠷᠭᠢᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡᠴᠡᠨ ᠤᠷᠦᠰᠢᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠠᠠᠤ ᠡᠡᠵᠢ᠃ ᠳᠦᠪᠳᠡᠮᠦᠷ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠳᠤᠮᠢᠯᠠᠨ ᠶᠠᠪᠣᠭᠤᠯᠵᠤ ᠱᠠᠩᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠳᠤᠨ ᠢᠯᠡᠭᠠᠳ᠂ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠰ ᠳᠠᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠠᠪᠴᠤ᠂ ᠡᠡᠰᠦᠭᠢᠸ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠡᠴᠠ ᠨᠢ ᠭᠦᠭᠡᠭᠡᠨ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠢᠯᠠ᠃

ᠲᠦᠪᠳᠠᠮᠤᠷ ᠳᠠᠢ᠌ᠳᠤ ᠬᠤᠳᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠤᠠᠠᠤ ᠥᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠤ ᠶᠢ ᠥᠪᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠡᠬ᠎ᠠ ᠭᠦᠰᠡᠯᠡ ᠳᠤ ᠨᠠᠢ᠌ᠷ ᠳᠠᠯᠪᠢᠠᠠᠤ ᠪᠠᠷ ᠢᠯᠡᠷᠭᠡᠢ᠌ᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲ᠋ᠠᠷᠠ ᠱᠠᠩᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠢᠯᠠᠭᠰᠡᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠲ᠋ᠤᠰᠠᠠᠠᠢ ᠡᠯᠴᠢ ᠳᠤᠮᠢᠯᠠᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠷᠤᠨ ᠡᠴᠠ ᠡᠡᠬ᠎ᠠ ᠭᠦᠰᠡᠯᠡ ᠪᠠᠨ ᠤᠷᠢᠵᠡᠢ᠃ ᠭᠦᠰᠡᠯᠡ ᠳᠠᠢ᠌ᠳᠤ ᠬᠤᠳᠠᠨ ᠳᠤ ᠢᠷᠡᠭᠦ ᠵᠠᠮ ᠵᠠᠭᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ 1329 ᠡᠤᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠬᠠᠷᠠᠠᠠᠤᠷᠤᠮ ᠬᠤᠳᠠᠨ ᠤ ᠡᠡᠷᠤ ᠳᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠪᠠ᠃ ᠲ᠋ᠠᠷᠠ ᠥᠪᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠡᠭᠦᠤ ᠲᠦᠪᠳᠠᠮᠤᠷ ᠢ ᠳᠠᠢ᠌ᠽᠢ ᠡᠷᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠲ᠋ᠦᠰ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠨᠢ᠋ᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠳᠡᠭᠦᠤ ᠲᠦᠪᠳᠠᠮᠤᠷ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠭᠦᠰᠡᠯᠡ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠤᠬᠳᠤᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠱᠠᠩᠳᠤ ᠨᠠᠢ᠌ᠰᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠥᠢᠷᠡᠯᠴᠡᠭᠢ ᠤᠩᠭ᠋ᠦᠴᠡᠳᠤ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠭᠦᠷᠪᠡ᠂ ᠭᠡᠳᠤᠨ ᠡᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠦᠰᠡᠯᠡ ᠭᠡᠨᠡᠳᠲᠡ ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠲ᠋ᠤᠠᠠᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠥᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠳᠠᠷᠠ ᠰᠠ‍‌ᠶᠢ ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠨᠠᠰᠤᠳᠠᠢ᠂ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠤᠨ ᠳ᠋ᠤ ( 1329 ᠡᠤᠨ ᠤ 1 - 8 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ) ᠨᠢ᠋ᠮᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠰᠠᠭᠤᠪᠠ᠃

ᠭᠦᠰᠡᠯᠡ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠭᠡᠨᠡᠳᠲᠡ ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠯ ᠢ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠭᠦᠪᠠᠭᠦᠨ ᠲᠤᠭᠤᠨᠳᠠᠮᠤᠷ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠤᠨ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠲᠦᠪᠳᠠᠮᠤᠷ ᠥᠩᠭᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠤ ᠶᠢ ᠨᠠᠢ᠌ᠷ ᠳᠡᠯᠪᠢᠵᠤ᠂ ᠥᠨᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠬᠤᠤᠷᠯᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠢ ᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ᠃

ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 5449
ᠴᠠᠭ᠄ 2005 ᠤᠨ ᠤ 11 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 23