ᠨᠢᠭᠡᠨᠲᠡ ᠰᠤᠩᠭ᠋ᠤᠭᠰᠠᠨ
ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠬᠢᠨ ᠤ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠢ
ᠬᠠᠢ᠌ᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠳ᠋ᠦᠩ᠄ [ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ 163 ]
 1. [ ᠰᠢᠯᠦᠭ ] ᠠᠨᠢᠶ᠎ᠠ ᠰᠠᠨᠠᠬᠤ ᠨᠠᠰᠤ

  ᠪᠠ᠊·ᠢᠯᠠᠯᠳᠠ2010-03-28

 2. [ ᠰᠢᠯᠦᠭ ] ᠠᠴᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ

  ᠪᠣᠷᠵᠢᠭᠢᠨ·ᠮᠥᠩᠭᠡᠤ᠋ᠳᠽᠡᠷ2010-03-28

 3. [ ᠰᠢᠯᠦᠭ ] ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢ᠋ᠮᠠᠨ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠠᠩᠭᠢᠷᠬᠠᠨ ᠳᠤᠷᠠᠯᠠᠯ

  ᠢ᠊·ᠪᠠᠶᠠᠷ2010-03-24

 4. [ ᠰᠢᠯᠦᠭ ] ᠠᠪᠣ ᠶᠢᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠳᠦᠷᠢ

  ᠪᠠ᠊·ᠢᠯᠠᠯᠳᠠ2010-03-22

 5. [ ᠰᠢᠯᠦᠭ ] ᠠᠷᠤ ᠶᠢᠨ ᠴᠡᠩᠭᠡᠷ ᠣᠷᠤᠢ

  ᠰ·ᠠᠭᠤᠯᠠ2010-03-12

 6. [ ᠰᠢᠯᠦᠭ ] ᠠᠮᠠᠷᠠᠭ ᠵᠡᠭᠦᠳᠤᠨ ᠤ ᠯᠤᠤᠯᠢᠲ᠋ᠠ

  ᠶ‍ᠢᠨ ᠯᠦᠩ2010-02-10

 7. [ ᠰᠢᠯᠦᠭ ] ᠠᠮᠠᠷᠠᠭ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠨᠢᠯᠪᠣᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠣᠰᠤᠯᠠᠬᠤ ᠥᠭᠡᠢ

  ᠳ᠋·ᠪᠠᠶᠠᠠᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠬᠤ2010-01-29

 8. [ ᠰᠢᠯᠦᠭ ] ᠠᠷᠤ ᠴᠠᠢ᠌ᠳᠠᠮ ᠤᠨ ᠴᠡᠴᠡᠭ᠌

  ᠳ᠋·ᠪᠠᠶᠠᠠᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠬᠤ2010-01-29

 9. [ ᠰᠢᠯᠦᠭ ] ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠢᠯ

  ᠭᠦᠷᠵᠡᠪ2010-01-27

 10. [ ᠰᠢᠯᠦᠭ ] ᠠᠷᠢᠭᠢ

  ᠪᠦᠭᠡᠵᠢᠷᠭᠠᠯ2010-01-27

 11. [ ᠰᠢᠯᠦᠭ ] ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠪᠠᠷ ᠠᠶᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠳᠦᠷᠦᠭ᠍ᠳᠡᠯ

  ᠪᠦᠭᠡᠵᠢᠷᠭᠠᠯ2010-01-22

 12. [ ᠰᠢᠯᠦᠭ ] ᠠᠪᠣ ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠱᠤᠩ

  ᠶ‍ᠢᠨ ᠯᠦᠩ2010-01-17

 13. [ ᠰᠢᠯᠦᠭ ] ᠠᠰᠠᠷ ᠡᠴᠡ ᠭᠡᠢ᠌ᠰᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠦᠷᠪᠡᠳᠠᠢ ᠠᠮᠢ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠳ᠋ᠤ

  ᠭᠠᠯ2010-01-05

 14. [ ᠰᠢᠯᠦᠭ ] ᠠᠭᠤᠯᠠᠰ ᠤᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠣᠷᠤᠢ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠭᠠᠷᠠᠢ ᠭᠦᠤ ᠮᠢᠨᠢ

  ᠵᠦᠩ2009-12-30

 15. [ ᠰᠢᠯᠦᠭ ] ᠠᠶᠠᠠᠴᠢᠨ

  ᠰᠣ᠊·ᠦᠨᠡᠠᠴᠢ2009-12-27

 16. [ ᠰᠢᠯᠦᠭ ] ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠪᠣᠯ ᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠣᠬᠠᠭᠠᠨ

  ᠰᠣ᠊·ᠦᠨᠡᠠᠴᠢ2009-12-25

 17. [ ᠰᠢᠯᠦᠭ ] ᠠᠪᠣ᠂ ᠨᠤᠳᠤᠭ

  ᠨᠡᠰᠦᠡᠳᠡᠯᠭᠡᠷ2009-12-24

 18. [ ᠰᠢᠯᠦᠭ ] ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢ᠋ᠮᠠᠨ ᠨᠠᠰᠤ

  ᠴᠤᠭᠪᠠᠳᠠᠷᠠ2009-12-23

 19. [ ᠰᠢᠯᠦᠭ ] ᠠᠪᠣ ᠡᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ

  ᠴᠤᠭᠪᠠᠳᠠᠷᠠ2009-12-23

 20. [ ᠰᠢᠯᠦᠭ ] ᠠᠷᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠴᠢᠨ᠋ᠸ᠎ᠠ

  ᠶ‍ᠢᠨ ᠯᠦᠩ2009-12-19

 21. [ ᠰᠢᠯᠦᠭ ] ᠠᠭᠢᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠢ ᠪᠠᠨ ᠠᠭᠢᠵᠤ ᠬᠠᠷᠠᠬᠤ ᠳ᠋ᠤ

  ᠰᠤ᠋·ᠦᠨᠡᠠᠴᠢ2009-12-17

 22. [ ᠰᠢᠯᠦᠭ ] ᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠭᠠᠷᠠᠬᠤ ᠳ᠋ᠤ

  ᠳ᠋·ᠲᠦᠮᠡᠠᠰᠠᠩ2009-12-14

 23. [ ᠰᠢᠯᠦᠭ ] ᠠᠪᠣ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ

  ᠨᠣ᠊·ᠮᠥᠩᠭᠡ‍ᠲᠤᠭᠲᠠᠬᠤ2009-12-11

 24. [ ᠰᠢᠯᠦᠭ ] ᠠᠭᠤᠴᠢᠯᠠᠭᠠᠷᠠᠢ

  ᠭᠦᠭᠡᠪᠢᠷ2009-12-10

ᠬᠠᠢᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ
ᠬᠠᠢᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠳᠤᠷᠬᠠᠢᠯᠠᠯᠲᠠ

1᠂ ᠬᠠᠢᠬᠤ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ ᠶᠢᠠᠷ ᠯᠠ ᠬᠠᠢᠵᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠤ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ᠂ ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠦᠷ ᠬᠠᠢᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃

2᠂ ᠬᠠᠢᠬᠤ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠦᠭᠡ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠬᠢᠨ ᠤ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠪᠡᠷ ᠬᠠᠢᠪᠠᠯ ᠪᠤᠯᠴᠢᠬᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠵᠢᠱᠢᠶ᠎ᠡ᠄ 《 ᠪᠢ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠦᠮᠦᠨ 》 ᠭᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠠᠯ ᠶᠢᠠᠷ 《 ᠪ᠊ ᠮ᠊ ᠬ 》 ᠵᠢ ᠲᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠪᠤᠯᠴᠢᠬᠠᠨ᠎ᠠ᠃

3᠂ ᠲᠡᠢᠨ ᠢᠯᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠪᠤᠷᠢ ᠨᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠪᠦᠬᠦᠯᠢ ᠦᠰᠦᠭ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠪᠤᠳᠠᠭᠠᠯᠢ ᠦᠰᠦᠭ ᠪᠢᠰᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠢᠲᠭᠡᠢ ᠪᠤᠳᠤ᠃ ᠵᠢᠱᠢᠶ᠎ᠡ᠄ 《 ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠷᠭᠦᠳ 》 ᠭᠡᠬᠦ ᠶᠢ 《 ᠲ ᠪ᠊ 》 ᠪᠡᠷ ᠬᠠᠢᠪᠠᠯ ᠪᠤᠯᠴᠢᠬᠠᠨ᠎ᠠ᠂ 《 ᠵᠢᠨ 》 ᠳᠡᠪᠢᠰᠭᠡᠷ ᠢ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠦᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠬᠠᠢᠬᠤ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠬᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠤᠯᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠃

4᠂ ᠳᠠᠬᠢᠨᠲᠠ ᠤᠨᠳᠤᠤ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠢᠬᠤ ᠭᠡᠪᠡᠯ 《 ᠨᠢᠭᠡᠨᠲᠡ ᠰᠤᠩᠭᠤᠭᠰᠠᠨ 》 ᠳᠤᠲᠤᠷᠠᠬᠢ 《 ᠠᠷᠢᠯᠭᠠᠬᠤ 》 ᠭᠡᠬᠦ ᠳᠠᠷᠤᠭᠤᠯ ᠢ ᠳᠠᠷᠤᠨ᠎ᠠ᠃

5᠂ ᠶᠠᠭᠤ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭᠠᠳ ᠬᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠯ ᠲᠡᠷᠡ ᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠬᠠᠢᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠯᠡᠪᠡᠯ᠂ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠰᠤᠨᠤᠰᠴᠤ ᠪᠠᠢᠭᠠᠳ ᠬᠠᠢᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠳᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠯ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠬᠠᠢᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠤᠩᠰᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠯ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠬᠠᠢᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠤᠨᠳᠤᠤ ᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠬᠠᠢᠬᠤ ᠭᠡᠪᠡᠯ 《ᠬᠠᠢᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ 》 ᠡᠴᠡ ᠰᠢᠯᠵᠢᠵᠦ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃