ᠨᠢᠭᠡᠨᠲᠡ ᠰᠤᠩᠭ᠋ᠤᠭᠰᠠᠨ
ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠬᠢᠨ ᠤ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠢ
ᠬᠠᠢ᠌ᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠳ᠋ᠦᠩ᠄ [ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ 151 ]
 1. [ ᠰᠢᠯᠦᠭ ] ᠡᠩᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠳᠤᠪᠴᠢ

  ᠬᠠᠷᠭᠤᠢ2009-08-06

 2. [ ᠰᠢᠯᠦᠭ ] ᠡᠷᠢᠶᠡᠨ

  ᠨᠠᠮᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠮᠥᠩᠭᠡᠪᠠᠶᠡᠷ2009-08-01

 3. [ ᠰᠢᠯᠦᠭ ] ᠡᠭᠦᠯᠡ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ

  ᠨᠠᠮᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠮᠥᠩᠭᠡᠪᠠᠶᠡᠷ2009-07-23

 4. [ ᠰᠢᠯᠦᠭ ] ᠡᠮᠡᠭᠡᠯ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠠᠴᠢᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠭᠡ ᠣᠷᠤᠨ

  ᠷᠠ᠊·ᠥᠯᠵᠡᠢ᠌ᠳᠡᠯᠭᠡᠷ2009-07-23

 5. [ ᠰᠢᠯᠦᠭ ] ᠡᠭᠡᠴᠢ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠪᠢ ᠵᠤᠯᠭᠠᠬᠤ ᠳᠤᠷᠠᠳᠠᠢ

  ᠴᠦ᠋᠊·ᠪᠣᠯᠤᠳᠪᠠᠳᠤ2009-06-30

 6. [ ᠰᠢᠯᠦᠭ ] ᠡᠵᠢ ᠡ᠂ ᠳᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠭᠡᠯᠡᠶ᠎ᠡ

  ᠪᠠᠯᠴᠢᠷᠤᠳ ᠡᠷᠭᠢᠮᠪᠠᠶᠡᠷ2009-05-31

 7. [ ᠰᠢᠯᠦᠭ ] ᠡᠨ ᠬᠨ ᠭᠦᠢ

  ᠪᠣᠤ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠨ2009-05-19

 8. [ ᠰᠢᠯᠦᠭ ] ᠡᠷᠡᠭᠡᠯᠵᠡᠯ

  ᠥᠡᠳᠦᠷᠯᠢᠭ᠌2009-05-17

 9. [ ᠰᠢᠯᠦᠭ ] ᠡᠯᠢᠭᠡ ᠥᠡᠳᠡᠯᠵᠡᠭᠦ ᠶᠢᠨ ᠡᠭᠡ ᠨᠤᠳᠤᠭ

  ᠭᠢᠶᠠᠨ ᠠᠵᠢᠨᠠᠢ2009-05-16

 10. [ ᠰᠢᠯᠦᠭ ] ᠡᠬᠡ ᠬᠡᠯᠡ

  ᠵᠢ᠊·ᠠᠩᠭᠢᠷ2009-05-12

 11. [ ᠰᠢᠯᠦᠭ ] ᠡ᠊ᠨᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠣᠩᠰᠢᠬᠤ ᠰᠢᠯᠦᠭ᠌

  ᠪᠠ᠊·ᠬᠠᠰᠴᠢᠯᠠᠭᠤ2009-04-29

 12. [ ᠰᠢᠯᠦᠭ ] ᠡᠷᠡᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠢ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠥᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠭᠦ ᠰᠠᠨ

  ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠰᠤᠨ·ᠰᠢᠨᠠᠮᠦ᠋ᠷᠴᠢ2009-04-27

 13. [ ᠰᠢᠯᠦᠭ ] ᠡᠵᠢ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠡᠷᠭᠦᠭᠦ ᠥᠭᠡ

  ᠬᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠮᠳᠤ2009-04-20

 14. [ ᠰᠢᠯᠦᠭ ] ᠡᠵᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠭᠦᠷᠦᠭᠡᠳ ᠢᠷᠠᠯ᠎ᠠ

  ᠬᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠮᠳᠤ2009-04-18

 15. [ ᠰᠢᠯᠦᠭ ] ᠡᠪᠦᠯ ᠤᠨ ᠥᠷᠯᠦᠭᠡ

  ᠰᠤᠳᠤᠡᠷᠳᠡᠨᠢ2009-04-01

 16. [ ᠰᠢᠯᠦᠭ ] ᠡᠵᠢ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠣᠴᠢᠬᠤ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ

  ᠨᠠᠮᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠮᠥᠩᠭᠡᠪᠠᠶᠡᠷ2009-03-30

 17. [ ᠰᠢᠯᠦᠭ ] ᠡᠩᠭᠡᠷ ᠨᠣᠢ᠌ᠳᠠᠨ ᠡᠵᠢ ᠳ᠋ᠡᠭᠡᠨ

  ᠰᠤ ᠠᠨᠢᠰᠤ2009-03-16

 18. [ ᠰᠢᠯᠦᠭ ] ᠡᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠭᠦᠯᠡ

  ᠪᠣᠷᠵᠢᠭᠢᠨ·ᠳᠤᠤᠯᠢ2009-02-05

 19. [ ᠰᠢᠯᠦᠭ ] ᠡᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠴᠤᠯᠢ ᠨᠢᠳᠤᠨ ᠡᠴᠡ ᠪᠣᠴᠠᠨ᠎ᠠ

  ᠪᠣᠷᠵᠢᠭᠢᠨ·ᠳᠤᠤᠯᠢ2009-01-25

 20. [ ᠰᠢᠯᠦᠭ ] ᠡᠨᠡ ᠡᠪᠦᠯ

  ᠪᠠ᠊·ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯᠴᠢ2009-01-21

 21. [ ᠰᠢᠯᠦᠭ ] ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠭᠡᠷᠡᠯ

  ᠪᠠ᠊·ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯᠴᠢ2008-12-29

 22. [ ᠰᠢᠯᠦᠭ ] ᠡᠮᠧ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠣᠷᠤᠬᠤ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ

  ᠰ·ᠡᠩᠭᠡ2008-12-27

 23. [ ᠰᠢᠯᠦᠭ ] ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠰᠭᠢᠷᠤᠯ

  ᠰ·ᠵᠠᠮᠰᠤ2008-12-23

 24. [ ᠰᠢᠯᠦᠭ ] ᠡᠵᠡᠩᠳᠤ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠯᠳᠡ ᠳᠠᠭᠤᠤ

  ᠨ·ᠪᠠᠶᠠᠡ‍ᠮᠥ᠋ᠩᠭᠡ2008-12-21

ᠬᠠᠢᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ
ᠬᠠᠢᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠳᠤᠷᠬᠠᠢᠯᠠᠯᠲᠠ

1᠂ ᠬᠠᠢᠬᠤ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ ᠶᠢᠠᠷ ᠯᠠ ᠬᠠᠢᠵᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠤ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ᠂ ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠦᠷ ᠬᠠᠢᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃

2᠂ ᠬᠠᠢᠬᠤ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠦᠭᠡ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠬᠢᠨ ᠤ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠪᠡᠷ ᠬᠠᠢᠪᠠᠯ ᠪᠤᠯᠴᠢᠬᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠵᠢᠱᠢᠶ᠎ᠡ᠄ 《 ᠪᠢ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠦᠮᠦᠨ 》 ᠭᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠠᠯ ᠶᠢᠠᠷ 《 ᠪ᠊ ᠮ᠊ ᠬ 》 ᠵᠢ ᠲᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠪᠤᠯᠴᠢᠬᠠᠨ᠎ᠠ᠃

3᠂ ᠲᠡᠢᠨ ᠢᠯᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠪᠤᠷᠢ ᠨᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠪᠦᠬᠦᠯᠢ ᠦᠰᠦᠭ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠪᠤᠳᠠᠭᠠᠯᠢ ᠦᠰᠦᠭ ᠪᠢᠰᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠢᠲᠭᠡᠢ ᠪᠤᠳᠤ᠃ ᠵᠢᠱᠢᠶ᠎ᠡ᠄ 《 ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠷᠭᠦᠳ 》 ᠭᠡᠬᠦ ᠶᠢ 《 ᠲ ᠪ᠊ 》 ᠪᠡᠷ ᠬᠠᠢᠪᠠᠯ ᠪᠤᠯᠴᠢᠬᠠᠨ᠎ᠠ᠂ 《 ᠵᠢᠨ 》 ᠳᠡᠪᠢᠰᠭᠡᠷ ᠢ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠦᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠬᠠᠢᠬᠤ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠬᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠤᠯᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠃

4᠂ ᠳᠠᠬᠢᠨᠲᠠ ᠤᠨᠳᠤᠤ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠢᠬᠤ ᠭᠡᠪᠡᠯ 《 ᠨᠢᠭᠡᠨᠲᠡ ᠰᠤᠩᠭᠤᠭᠰᠠᠨ 》 ᠳᠤᠲᠤᠷᠠᠬᠢ 《 ᠠᠷᠢᠯᠭᠠᠬᠤ 》 ᠭᠡᠬᠦ ᠳᠠᠷᠤᠭᠤᠯ ᠢ ᠳᠠᠷᠤᠨ᠎ᠠ᠃

5᠂ ᠶᠠᠭᠤ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭᠠᠳ ᠬᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠯ ᠲᠡᠷᠡ ᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠬᠠᠢᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠯᠡᠪᠡᠯ᠂ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠰᠤᠨᠤᠰᠴᠤ ᠪᠠᠢᠭᠠᠳ ᠬᠠᠢᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠳᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠯ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠬᠠᠢᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠤᠩᠰᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠯ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠬᠠᠢᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠤᠨᠳᠤᠤ ᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠬᠠᠢᠬᠤ ᠭᠡᠪᠡᠯ 《ᠬᠠᠢᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ 》 ᠡᠴᠡ ᠰᠢᠯᠵᠢᠵᠦ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃