ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠡᠬᠡ ᠣᠷᠣᠨ

ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠄ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠳᠤᠳ
ᠦᠭᠡ᠄ ᠳ·ᠫᠦᠷᠪᠦᠳᠤᠷᠵᠢ
ᠠᠶ᠎ᠠ᠄ ᠯ·ᠪᠠᠯᠬᠠᠵᠠᠪ
ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠣᠳᠣᠳ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠳᠤᠷᠠᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ
ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ᠄ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠦᠭᠡᠯᠡᠳ ᠭᠠᠯᠳᠠᠨ ᠬᠠᠩᠭᠠᠪᠠ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 300550
ᠴᠠᠭ᠄ 2006 ᠤᠨ ᠤ 08 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 03
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
ᠠᠦ᠋ᠳᠢᠤ᠋ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠲᠠᠢ (ᠡ᠊ᠨᠳᠡ ᠡᠴᠡ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠷᠠᠢ)

ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠄ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ᠎ᠠ᠂ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ᠂ ᠰᠠᠷᠠᠠᠳᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᡀᠬᠠᠪᠠᠰᠦ᠋ᠷᠤᠩ᠂ ᠳᠠᠰᠢᠳᠤᠠᠳᠤᠭ᠂ ᠮᠥᠩᠭᠡᠪᠠᠳᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠣᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠭᠠᠪᠢᠶᠠᠳᠤ ᠵᠥᠵᠢᠭ᠍ᠴᠢᠳ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠣᠳᠤᠳ

 

ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠣᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠬᠣᠢ᠌ᠮᠤᠷ ᠲᠡᠶ

ᠠᠯᠳᠠᠷᠳᠤ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦᠰ ᠤᠨ ᠰᠠᠷᠠᠨ ᠦᠷᠦᠭᠡ ᠲᠡᠶ

ᠠᠰᠢᠳᠠ ᠣᠷᠤᠰᠢᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠣᠳᠤᠨ ᠣᠴᠠᠷᠠᠯ ᠲᠡᠶ

ᠠᠮᠢᠨ ᠤ ᠠᠮᠢ ᠲᠡᠶ ᠠᠵᠠ ᠪᠠᠷ ᠵᠠᠶᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠮᠢᠨᠢ ᠳ᠋ᠡ

 

ᠡᠷᠭᠡᠰ ᠤᠨ ᠣᠷᠴᠢᠯᠠᠩ ᠳᠤ ᠡᠰᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯ ᠲᠡᠶ

ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠶ‍ᠢᠰᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠦᠯᠳᠡ ᠲᠡᠶ

ᠡᠪ ᠤᠨ ᠵᠠᠶᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠡᠷᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠲᠡᠶ

ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠭᠤᠯᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠡᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠢᠭᠰᠠᠨ ᠭᠤᠯᠤᠮᠳᠠ ᠮᠢᠨᠢ ᠳ᠋ᠡ᠃

 

ᠡᠷᠳᠡᠨ ᠤ ᠳᠡᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠭᠤᠷᠤᠯ ᠶᠡᠭᠡ ᠭᠦᠷᠤᠨ

ᠡᠵᠡᠨ ᠴᠢᠩᠭᠡᠰ ᠤᠨ ᠪᠣᠷᠬᠠᠨ ᠡᠭᠡ ᠣᠷᠤᠨ

ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠡᠴᠡ ᠪᠢᠳᠠᠨ ᠳᠤ ᠵᠠᠶᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠢᠨᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ

ᠡᠯᠢᠭᠡ ᠵᠢᠷᠦᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠮᠢᠨᠢ ᠮᠥᠩᠭᠡᠳᠡ ᠣᠷᠤᠰᠢᠬᠤ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠮᠢᠨᠢ ᠳ᠋ᠡ᠃

 

ᠡᠷᠳᠡᠨ ᠤ ᠳᠡᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠭᠤᠷᠤᠯ ᠶᠡᠭᠡ ᠭᠦᠷᠤᠨ

ᠡᠵᠡᠨ ᠴᠢᠩᠭᠡᠰ ᠤᠨ ᠪᠣᠷᠬᠠᠨ ᠡᠭᠡ ᠣᠷᠤᠨ

ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠡᠴᠡ ᠪᠢᠳᠠᠨ ᠳᠤ ᠵᠠᠶᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠢᠨᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ

ᠡᠯᠢᠭᠡ ᠵᠢᠷᠦᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠮᠢᠨᠢ ᠮᠥᠩᠭᠡᠳᠡ ᠣᠷᠤᠰᠢᠬᠤ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠮᠢᠨᠢ ᠳ᠋ᠡ᠃

 

(ᠡᠰᠲ᠋ᠷᠡᠲ᠋ᠧ ᠵᠢᠡᠷ ᠰᠢᠯᠦᠭᠯᠡᠨ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠣᠭ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠥᠭᠡᠰ ᠡᠴᠡ ᠰᠤᠩᠭ᠋ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭᠯᠡᠨ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃)

 

ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠣᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠬᠣᠢ᠌ᠮᠤᠷ 

ᠠᠭᠤᠤ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦᠰ ᠤᠨ ᠰᠠᠷᠠᠨ ᠦᠷᠭᠦᠭᠡ

ᠠᠰᠢᠳᠠ ᠮᠦᠩᠬᠡ ᠣᠷᠤᠰᠢᠬᠤ ᠣᠳᠤᠨ ᠣᠴᠠᠷᠠᠯ ᠲᠡᠶ

ᠡᠷᠳᠡᠨ ᠤ ᠳᠡᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠭᠤᠷᠤᠯ ᠶᠡᠭᠡ ᠭᠦᠷᠤᠨ

ᠡᠵᠡᠨ ᠴᠢᠩᠭᠡᠰ ᠤᠨ ᠪᠣᠷᠬᠠᠨ ᠡᠭᠡ ᠣᠷᠤᠨ

ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠡᠴᠡ ᠪᠢᠳᠠᠨ ᠳᠤ ᠵᠠᠶᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ

ᠡᠯᠢᠭᠡ ᠵᠢᠷᠦᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠮᠢᠨᠢ ᠣᠷᠤᠰᠢᠬᠤ ᠡᠬᠡ ᠤᠷᠤᠨ

 

ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠣᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠬᠣᠢ᠌ᠮᠤᠷ 

ᠠᠤᠭ᠎ᠠ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦᠰ ᠤᠨ ᠰᠠᠷᠠᠨ ᠦᠷᠭᠦᠭᠡ

ᠠᠰᠢᠳᠠ ᠮᠦᠩᠬᠡ ᠣᠷᠤᠰᠢᠬᠤ ᠣᠳᠤᠨ ᠢᠷᠦᠭᠡᠯ ᠲᠡᠶ

ᠡᠷᠳᠡᠨ ᠤ ᠳᠡᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠭᠤᠷᠤᠯ ᠶᠡᠭᠡ ᠭᠦᠷᠤᠨ

ᠡᠵᠡᠨ ᠴᠢᠩᠭᠡᠰ ᠤᠨ ᠪᠣᠷᠬᠠᠨ ᠡᠭᠡ ᠣᠷᠤᠨ

ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠡᠴᠡ ᠪᠢᠳᠠᠨ ᠳᠤ ᠵᠠᠶᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ

ᠡᠯᠢᠭᠡ ᠵᠢᠷᠦᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠮᠢᠨᠢ ᠣᠷᠤᠰᠢᠬᠤ ᠡᠬᠡ ᠤᠷᠤᠨ᠃

 

ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠣᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠬᠣᠢ᠌ᠮᠤᠷ 

ᠠᠭᠤᠤ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦᠰ ᠤᠨ ᠰᠠᠷᠠᠨ ᠦᠷᠭᠦᠭᠡ

ᠠᠰᠢᠳᠠ ᠮᠦᠩᠬᠡ ᠣᠷᠤᠰᠢᠬᠤ ᠣᠳᠤᠨ ᠣᠴᠠᠷᠠᠯ ᠲᠡᠶ

ᠡᠷᠳᠡᠨ ᠤ ᠳᠡᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠭᠤᠷᠤᠯ ᠶᠡᠭᠡ ᠭᠦᠷᠤᠨ

ᠡᠵᠡᠨ ᠴᠢᠩᠭᠡᠰ ᠤᠨ ᠪᠣᠷᠬᠠᠨ ᠡᠭᠡ ᠣᠷᠤᠨ

ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠡᠴᠡ ᠪᠢᠳᠠᠨ ᠳᠤ ᠵᠠᠶᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ

ᠡᠯᠢᠭᠡ ᠵᠢᠷᠦᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠮᠢᠨᠢ ᠣᠷᠤᠰᠢᠬᠤ ᠡᠬᠡ ᠤᠷᠤᠨ

ᠡᠯᠢᠭᠡ ᠵᠢᠷᠦᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠮᠢᠨᠢ ᠣᠷᠤᠰᠢᠬᠤ ᠡᠬᠡ ᠤᠷᠤᠨ

ᠡᠯᠢᠭᠡ ᠵᠢᠷᠦᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠮᠢᠨᠢ ᠣᠷᠤᠰᠢᠬᠤ ᠡᠬᠡ ᠤᠷᠤᠨ

ᠡᠯᠢᠭᠡ ᠵᠢᠷᠦᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠮᠢᠨᠢ ᠣᠷᠤᠰᠢᠬᠤ ᠡᠬᠡ ᠤᠷᠤᠨ

ᠡᠯᠢᠭᠡ ᠵᠢᠷᠦᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠮᠢᠨᠢ ᠣᠷᠤᠰᠢᠬᠤ ᠡᠬᠡ ᠤᠷᠤᠨ

 

ᠬᠠᠰᠪᠣ ᠳᠠᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ᠂ ᠲᠤᠭᠤᠯᠭᠠᠨ ᠲᠤᠭᠤᠷᠠᠢ ᠲᠡᠶ

ᠬᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠭᠤᠷᠢᠨ ᠳᠠᠷᠬᠠᠨ ᠲᠤᠭᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ

ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠤᠷᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠤᠯᠠᠢ ᠲᠡᠶ

ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠣᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠣᠳᠤᠮ ᠤᠨ ᠭᠡᠷᠡᠯᠲᠦ ᠭᠤᠯᠤᠮᠳᠠ ᠮᠢᠨᠢ ᠳ᠋ᠡ

 

ᠡᠷᠳᠡᠨ ᠤ ᠳᠡᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠭᠤᠷᠤᠯ ᠶᠡᠭᠡ ᠭᠦᠷᠤᠨ

ᠡᠵᠡᠨ ᠴᠢᠩᠭᠡᠰ ᠤᠨ ᠪᠣᠷᠬᠠᠨ ᠡᠭᠡ ᠣᠷᠤᠨ

ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠡᠴᠡ ᠪᠢᠳᠠᠨ ᠳᠤ ᠵᠠᠶᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠢᠨᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ

ᠡᠯᠢᠭᠡ ᠵᠢᠷᠦᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠮᠢᠨᠢ ᠮᠥᠩᠭᠡᠳᠡ ᠣᠷᠤᠰᠢᠬᠤ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠮᠢᠨᠢ ᠳ᠋ᠡ᠃

 

ᠡᠷᠳᠡᠨ ᠤ ᠳᠡᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠭᠤᠷᠤᠯ ᠶᠡᠭᠡ ᠭᠦᠷᠤᠨ

ᠡᠵᠡᠨ ᠴᠢᠩᠭᠡᠰ ᠤᠨ ᠪᠣᠷᠬᠠᠨ ᠡᠭᠡ ᠣᠷᠤᠨ

ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠡᠴᠡ ᠪᠢᠳᠠᠨ ᠳᠤ ᠵᠠᠶᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠢᠨᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ

ᠡᠯᠢᠭᠡ ᠵᠢᠷᠦᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠮᠢᠨᠢ ᠮᠥᠩᠭᠡᠳᠡ ᠣᠷᠤᠰᠢᠬᠤ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠮᠢᠨᠢ ᠳ᠋ᠡ᠃

 

ᠡᠷᠳᠡᠨ ᠤ ᠳᠡᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠭᠤᠷᠤᠯ ᠶᠡᠭᠡ ᠭᠦᠷᠤᠨ

ᠡᠵᠡᠨ ᠴᠢᠩᠭᠡᠰ ᠤᠨ ᠪᠣᠷᠬᠠᠨ ᠡᠭᠡ ᠣᠷᠤᠨ

ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠡᠴᠡ ᠪᠢᠳᠠᠨ ᠳᠤ ᠵᠠᠶᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠢᠨᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ

ᠡᠯᠢᠭᠡ ᠵᠢᠷᠦᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠮᠢᠨᠢ ᠮᠥᠩᠭᠡᠳᠡ ᠣᠷᠤᠰᠢᠬᠤ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠮᠢᠨᠢ ᠳ᠋ᠡ᠃

 

ᠡᠷᠳᠡᠨ ᠤ ᠳᠡᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠭᠤᠷᠤᠯ ᠶᠡᠭᠡ ᠭᠦᠷᠤᠨ

ᠡᠵᠡᠨ ᠴᠢᠩᠭᠡᠰ ᠤᠨ ᠪᠣᠷᠬᠠᠨ ᠡᠭᠡ ᠣᠷᠤᠨ

ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠡᠴᠡ ᠪᠢᠳᠠᠨ ᠳᠤ ᠵᠠᠶᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠢᠨᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ

ᠡᠯᠢᠭᠡ ᠵᠢᠷᠦᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠮᠢᠨᠢ ᠮᠥᠩᠭᠡᠳᠡ ᠣᠷᠤᠰᠢᠬᠤ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠮᠢᠨᠢ ᠳ᠋ᠡ᠃

ᠡᠯᠢᠭᠡ ᠵᠢᠷᠦᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠮᠢᠨᠢ ᠮᠥᠩᠭᠡᠳᠡ ᠣᠷᠤᠰᠢᠬᠤ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠮᠢᠨᠢ ᠳ᠋ᠡ᠃

ᠡᠯᠢᠭᠡ ᠵᠢᠷᠦᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠮᠢᠨᠢ ᠮᠥᠩᠭᠡᠳᠡ ᠣᠷᠤᠰᠢᠬᠤ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠮᠢᠨᠢ ᠳ᠋ᠡ᠃

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ