ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠡᠵᠢ

ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠄ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠳᠤᠳ
ᠦᠭᠡ᠄ ᠭᠡ᠊·ᠮᠡᠨᠳᠦ‍᠊ᠤ᠋ᠭ᠍ᠶᠤ
ᠠᠶ᠎ᠠ᠄ ᠷ·ᠡᠩᠬᠡᠪᠠᠽᠠᠷ
ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠣᠳᠣᠳ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠳᠤᠷᠠᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ
ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ᠄ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠦᠭᠡᠯᠡᠳ ᠭᠠᠯᠳᠠᠨ ᠬᠠᠩᠭᠠᠪᠠ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 64208
ᠴᠠᠭ᠄ 2007 ᠤᠨ ᠤ 11 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 22
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
ᠠᠦ᠋ᠳᠢᠤ᠋ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠲᠠᠢ (ᠡ᠊ᠨᠳᠡ ᠡᠴᠡ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠷᠠᠢ)

ᠡᠵᠡᠨ ᠪᠢᠳᠠᠨ ᠤ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠭᠦᠮᠦᠷᠭᠡ

ᠡᠡᠭ᠌ ᠦᠭᠡᠶ ᠳᠠᠩᠰᠤᠭ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠯᠢ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠳᠠᠢ

ᠡᠷᠡᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠳ᠋ᠸᠡᠭᠯᠤ

ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠳᠤ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠯ ᠳᠤ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠳᠠᠢ

        ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯᠭᠢᠳᠠᠨ ᠢ ᠭᠡᠪᠠᠯᠢ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠨ ᠳᠦᠷᠦᠭᠦᠯᠵᠤ

        ᠭᠦᠤ ᠶᠢᠨ ᠶᠤᠰᠤᠭᠠᠷ ᠡᠯᠢᠭᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠳᠡᠪᠠᠷᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ

        ᠳᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠡᠵᠢ ᠳᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠢᠳᠠ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠳᠠᠢ

        ᠳᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠡᠵᠢ ᠳᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠳᠠᠢ ᠪᠣᠯᠬᠤᠷ

        ᠳᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠡᠵᠢ ᠳᠠ ᠮᠥᠩᠭᠡ ᠨᠠᠰᠤ ᠲᠡᠶ

 

ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷᠯᠢᠭ ᠳᠤᠤᠯᠢᠰ

ᠳᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠷ ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠳᠡᠦᠭᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠳᠠᠢ

ᠣᠨᠢᠰᠤ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠯᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠣᠷᠤᠨ ᠵᠠᠢ ᠶᠢ ᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ

ᠣᠶᠤᠨ ᠪᠢᠯᠢᠭ᠍ᠳᠤ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠲᠤ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠳᠠᠢ

        ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯᠭᠢᠳᠠᠨ ᠢ ᠭᠡᠪᠠᠯᠢ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠨ ᠳᠦᠷᠦᠭᠦᠯᠵᠤ

        ᠭᠦᠤ ᠶᠢᠨ ᠶᠤᠰᠤᠭᠠᠷ ᠡᠯᠢᠭᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠳᠡᠪᠠᠷᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ

        ᠳᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠡᠵᠢ ᠳᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠢᠳᠠ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠳᠠᠢ

        ᠳᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠡᠵᠢ ᠳᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠳᠠᠢ ᠪᠣᠯᠬᠤᠷ

        ᠳᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠡᠵᠢ ᠳᠠ ᠮᠥᠩᠭᠡ ᠨᠠᠰᠤ ᠲᠡᠶ

 

 

ᠰᠢᠯᠦᠭᠯᠡᠭᠦ ᠥᠭᠡᠰ ᠄ (ᠱ·ᠭᠦᠷᠦᠪᠠᠽᠡᠷ ᠰᠢᠯᠦᠭᠯᠡᠨ᠎ᠡ)

ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠷ ᠢ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠭᠦ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠭᠡᠭ᠍ᠴᠢ

ᠡᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠡᠩᠭᠡᠷ ᠳᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠭᠡ ᠳᠠᠩᠭᠢ ᠭᠦᠤ ᠨᠢ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ

ᠵᠤᠯᠠᠢ ᠶᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠨᠠᠷᠠ ᠪᠠᠷ᠂ ᠬᠠᠴᠠᠷ ᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠴᠡᠴᠡᠭ᠌ ᠶᠢᠡᠷ ᠥᠨᠦᠰᠳᠡᠭ᠌

ᠣᠷᠴᠢᠯᠠᠩ ᠶᠡᠭᠡ ᠡᠨᠡᠷᠢᠯ ᠳᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠡᠵᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠡ ︕

ᠬᠤᠤᠰ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠢ ᠳᠠᠪᠠᠷᠢᠵᠤ ᠣᠭᠳᠤᠬᠤ

ᠬᠣᠢ᠌ᠴᠢ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯ ᠶᠢᠡᠷ

ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠢ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠡᠩᠭᠡᠷ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠠᠯᠠᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠤ

ᠰᠠᠪ ᠰᠢᠮ᠎ᠠ ᠶ‍ᠢᠷᠳᠢᠠᠴᠤ ᠳᠤ ᠳᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠡᠵᠢ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠶ᠎ᠠ

        ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯᠭᠢᠳᠠᠨ ᠢ ᠭᠡᠪᠠᠯᠢ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠨ ᠳᠦᠷᠦᠭᠦᠯᠵᠤ

        ᠭᠦᠤ ᠶᠢᠨ ᠶᠤᠰᠤᠭᠠᠷ ᠡᠯᠢᠭᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠳᠡᠪᠠᠷᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ

        ᠳᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠡᠵᠢ ᠳᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠢᠳᠠ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠳᠠᠢ

        ᠳᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠡᠵᠢ ᠳᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠳᠠᠢ ᠪᠣᠯᠬᠤᠷ

        ᠳᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠡᠵᠢ ᠳᠠ ᠮᠥᠩᠭᠡ ᠨᠠᠰᠤ ᠲᠡᠶ

 

ᠣᠯᠠᠨ ᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠡᠴᠡ ᠢᠵᠢᠯᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ

ᠣᠩᠭ᠋ᠤᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠭᠦᠰᠡᠯ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠳᠠᠢ

ᠬᠤᠤᠰ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠢ ᠳᠠᠪᠠᠷᠢᠵᠤ ᠣᠭᠳᠤᠬᠤ

ᠬᠣᠢ᠌ᠴᠢ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯ ᠳᠤ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠳᠠᠢ

        ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯᠭᠢᠳᠠᠨ ᠢ ᠭᠡᠪᠠᠯᠢ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠨ ᠳᠦᠷᠦᠭᠦᠯᠵᠤ

        ᠭᠦᠤ ᠶᠢᠨ ᠶᠤᠰᠤᠭᠠᠷ ᠡᠯᠢᠭᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠳᠡᠪᠠᠷᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ

        ᠳᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠡᠵᠢ ᠳᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠢᠳᠠ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠳᠠᠢ

        ᠳᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠡᠵᠢ ᠳᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠳᠠᠢ ᠪᠣᠯᠬᠤᠷ

        ᠳᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠡᠵᠢ ᠳᠠ ᠮᠥᠩᠭᠡ ᠨᠠᠰᠤ ᠲᠡᠶ

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ