ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠬᠢᠴᠡ ᠦᠲᠡᠯᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠢᠯᠡᠷᠡᠯ

1᠂ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠪᠦᠳᠦᠮᠵᠢ ᠳᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠬᠤ᠃ ᠴᠡᠭᠡᠵᠢᠯᠡᠭᠦ ᠴᠢᠳᠠᠪᠣᠷᠢ ᠮᠠᠭᠤᠳᠠᠵᠤ᠂ ᠠᠮᠠᠷᠬᠠᠨ ᠮᠠᠷᠳᠠᠬᠤ᠂ ᠳᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠵᠠᠬᠤ᠂ ᠴᠤᠭ ᠰᠦᠯᠳᠡ ᠮᠠᠭᠤᠳᠠᠬᠤ᠂ ᠣᠴᠢᠷ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠣᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠯᠬᠤ᠃

2᠂ ᠥᠷᠢᠰᠦᠯᠳᠦᠭᠦ ᠳᠠᠨᠢᠯᠳᠠ ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠵᠤ᠂ ᠠᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠡᠭᠦᠦᠡᠭᠦ ᠪᠣᠳᠤᠯ ᠬᠤᠮᠰᠠᠳᠠᠬᠤ᠂ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠨᠦᠷ ᠠᠮᠳᠠ ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠬᠤ᠃

3᠂ ᠦᠪᠡᠷ ᠢ ᠪᠠᠨ ᠭᠤᠯᠤᠬᠤ᠃ ᠭᠠᠭᠴᠠᠭᠠᠷ ᠰᠠᠭᠤᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠯᠳᠠᠬᠤ᠂ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠶ‍ᠢᠷᠳᠢᠠᠴᠤ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯᠳᠡ ᠡᠴᠡ ᠳᠠᠶᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠢᠭ ᠰᠠᠨᠠᠭᠳᠠᠬᠤ᠃

4᠂ ᠵᠤᠵᠢᠭ ᠵᠠᠩ ᠲᠡᠶ ᠪᠣᠯᠬᠤ᠃ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠭᠢ ᠪᠠᠨ ᠯᠠ ᠪᠠᠷᠢᠮᠳᠠᠯᠠᠬᠤ ︔

5᠂ ᠵᠠᠯᠬᠠᠭᠤᠷᠠᠬᠤ᠂ ᠴᠤᠭ ᠰᠦᠯᠳᠡ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠯᠬᠤ᠃

6᠂ ᠵᠠᠩ ᠠᠭᠠᠰᠢ ᠡᠳᠡᠭᠡᠤᠨ ᠪᠣᠯᠬᠤ᠃

7᠂ ᠰᠠᠤᠠᠭᠢᠯ ᠳᠤᠭᠳᠠᠭᠤᠨ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠯᠬᠤ᠃ 

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠤᠶᠤᠨᠭᠡᠷᠡᠯ
ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠡᠩᠬᠡ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 11260
ᠴᠠᠭ᠄ 2010 ᠤᠨ ᠤ 04 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 02