ᠥᠮᠦᠭᠯᠡᠵᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ᠌

          ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠦᠪᠡᠷ ᠢ ᠪᠠᠨ ᠦᠷᠤᠪᠳᠤᠵᠤ  

         ᠥᠨᠡᠨ ᠤ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡ  

         ᠥᠮᠦᠭᠯᠡᠵᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ᠌  


ᠡᠷᠡᠴᠦᠳ ᠡ︕   

ᠭᠡᠦᠭᠡᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠢ ᠳᠠ ᠨᠡᠷ ᠭᠦᠡᠳᠦᠯᠡᠭᠦ ᠶᠢ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠴᠡᠭᠡᠷᠯᠡ︕   

ᠭᠡᠦᠭᠡᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠢ ᠭᠡᠳᠤ ᠭᠦᠡᠳᠦᠯᠡᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠭᠡᠦᠭᠡᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠳᠤ ᠦᠨᠡᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠨ 《᠁ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠯᠠᠯᠴᠠᠶ᠎ᠠ︕ ᠳᠤᠷᠠᠯᠠᠯᠴᠠᠶ᠎ᠠ︕》 ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠯᠠᠪ ᠭᠢᠯᠪᠠᠷ ᠶᠢᠡᠷ ᠢᠯᠡᠳᠭᠡᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠠᠵᠠᠷᠳᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠣᠢ ᠳ᠋ᠠ ⁈

ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠦᠪᠡᠷ ᠢ ᠪᠠᠨ ᠠᠷᠭᠠᠳᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠰᠤᠷ︕   

᠁ ᠦᠪᠡᠷ ᠢ ᠪᠠᠨ ᠠᠷᠭᠠᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠦᠷᠦᠭᠡᠯ ᠪᠣᠰᠤᠳ ᠢ ᠪᠢᠳᠡᠭᠡᠢ ᠠᠯᠪᠠᠳᠠᠴᠢᠬ᠎ᠠ︕   

ᠴᠠᠭᠠᠳᠠᠭᠢ ᠴᠢᠨᠢ ᠡᠮᠵᠡᠭ᠌ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠢ᠌ᠯ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠤ ᠮᠠᠭᠠᠤᠨ ᠦᠭᠡᠶ ᠰᠢᠤ ⁈   

ᠢᠨᠠᠭ ᠤᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠳᠤ ᠨᠢᠯᠬᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠷᠡᠴᠦᠳ ᠮᠠᠨᠢ  

ᠢᠨᠠᠭ ᠦᠬᠢᠨ ᠶᠢᠡᠨ 《ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠡᠴᠡᠭ᠌》 ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ  

ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠯᠠᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ ᠪᠣᠯ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠥᠭ᠍ᠴᠤ ᠭᠦᠷᠳᠡᠭᠡᠵᠤ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠯᠠ︕   

ᠬᠠᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ ᠪᠣᠯ ᠬᠠᠯᠠ ᠠᠮᠰᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡ ᠪᠣᠳᠤᠯᠭᠢᠯᠠᠵᠤ ᠬᠠᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠮᠤ ⁈   

  

            2010.10.27 ᠊ᠤ ᠰᠦᠨᠢ   

               ᠬᠦᠬᠡᠬᠤᠲᠠᠨ᠎ᠡ


ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠ‍‌ᠶᠢᠭ ᠄ ᠬᠦᠬᠡᠬᠤᠲᠠ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠠᠨ ᠤ ᠳᠡᠭᠡᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠵᠢᠨ ᠰᠤᠨᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠠᠯᠪᠣᠷᠢ ᠶᠢᠨ 09 ᠣᠨ ᠤ ᠰᠤᠷᠪᠣᠯᠵᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠠᠩᠭᠢ

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠬᠦᠷᠡᠯ‍ᠤ᠋ᠨᠢᠰᠤ
ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠰᠢᠯᠦᠭ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 1862
ᠴᠠᠭ᠄ 2010 ᠤᠨ ᠤ 12 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 12