ᠳᠤᠷᠠᠰᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ

ᠨᠠᠪᠴᠢ ᠵᠢ

ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠶᠢᠡᠷ ᠵᠢᠷᠤᠬᠤ ᠳ᠋ᠤ

ᠨᠢᠯᠪᠣᠰᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠳᠤᠰᠤᠯᠠᠨ᠎ᠠ


ᠨᠤᠭᠤᠠᠵᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ

ᠵᠡᠭᠦᠳᠤ ᠪᠠᠷ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠬᠤ ᠳ᠋ᠤ

ᠮᠦᠷᠦᠭᠡᠳᠦᠯ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠣᠷᠤᠰᠤᠨ᠎ᠠ


ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠵᠢ

ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠠᠷᠭᠠᠳᠠᠬᠤ ᠳ᠋ᠤ

ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠣᠶᠠᠩᠭ᠋ᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ ᠁


ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠ‍‌ᠶᠢᠭ ᠄ ᠭᠦᠯᠤᠨ ᠪᠣᠢ᠌ᠷ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠪᠠᠷᠭᠤ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠣᠷᠵᠢᠭᠢᠨ ᠷᠢᠠᠴᠢᠨ
ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠰᠢᠯᠦᠭ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 1807
ᠴᠠᠭ᠄ 2012 ᠤᠨ ᠤ 10 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 29