ᠵᠢᠪᠪᠤᠨ ᠭᠦᠪᠪᠦᠭᠦᠢ ᠤᠢ᠌ᠳᠬᠠᠷ ᠤᠨ ᠭᠦᠨ ᠁

ᠨᠥᠮᠵᠦᠭ᠌ ᠵᠢᠷᠦᠭᠡᠨ ᠤ ᠭᠡᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠰᠥᠪᠠᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ

ᠦᠳᠡᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠮ ᠭᠦᠮ ᠳ᠋ᠤ

ᠵᠢᠪᠪᠤᠨ ᠭᠦᠪᠪᠦᠨ ᠤᠢ᠌ᠳᠬᠠᠷ ᠤᠨ ᠭᠦᠨ ᠣᠷᠤᠭᠤ ᠭᠦᠰᠡᠯ ᠤᠨ ᠣᠳᠤᠳ ᠰᠤᠪᠣᠷᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ

ᠪᠢ ᠤᠢ᠌ᠳᠬᠠᠷ ᠢ ᠭᠡᠯᠭᠢᠨ ᠳᠤᠭᠯᠠᠬᠤ ᠮᠦᠷᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠦᠪᠡᠷ ᠶᠢᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠤᠭᠯᠠᠨ᠎ᠠ

ᠪᠢ ᠤᠢ᠌ᠳᠬᠠᠷ ᠲᠤ ᠵᠢᠪᠪᠦᠭᠦ ᠮᠦᠷᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠤᠢ᠌ᠳᠬᠠᠷ ᠢ ᠪᠠᠰᠤᠮᠵᠢᠯᠠᠨ᠎ᠠ

ᠳᠠᠴᠢᠭᠢᠨᠠᠨ ᠢᠨᠢᠶᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠰᠠᠠᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠦᠰᠦᠨ ᠲᠦᠪ ᠳᠦᠷᠭᠡᠨ ᠴᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠰᠢᠭ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ

ᠵᠢᠭᠡᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠨᠢ ᠰᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠢᠨᠢᠶᠠᠳᠤ ᠳᠠᠭ ᠴᠢᠭ ᠳᠤᠭᠣᠢ᠌ᠷᠠᠨ᠎ᠠ

ᠭᠦᠮᠦᠰᠭᠡᠨ ᠰᠠᠷᠠ ᠦᠷᠤᠪᠳᠠᠵᠤ ᠬᠠᠴᠠᠷ ᠲᠤ ᠠᠯᠭᠤᠷᠬᠠᠨ ᠪᠠᠭᠤᠨ᠎ᠠ

ᠭᠤᠪᠠᠢ ᠥᠵᠡᠰᠭᠦᠯᠡᠩ ᠳᠤ ᠨᠢ ᠰᠦᠨᠠᠰᠤ ᠮᠢᠨᠢ ᠠᠷᠢᠭᠤᠰᠤᠨ᠎ᠠ

ᠴᠠᠭᠠᠰᠢ ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠷᠠ ᠪᠠᠰᠠ ᠨᠠᠳᠠ ᠲᠡᠶ ᠳᠦᠭᠡᠷᠢᠭ᠍ᠰᠡᠭᠡᠷ ᠁

ᠥᠯᠦᠭᠡᠢ᠌ᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠮᠦᠷᠦᠭᠡᠳᠦᠯ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠦᠪᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠠᠶᠠᠯᠤᠨ᠎ᠠ

ᠵᠢᠷᠦᠭᠡᠨ ᠰᠢᠷᠬ᠎ᠠ ᠲᠦᠷ ᠠᠨᠠᠬᠤ ᠰᠢᠭ ᠠᠭᠤᠵᠢᠷᠠᠨ᠎ᠠ

ᠵᠡᠭᠦᠳᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠢ ᠵᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠡᠷᠭᠡᠯᠰᠢᠭᠦᠯᠵᠤ ᠨᠢᠯᠬᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ

                         2011.5.9         23᠄ 30


ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠ‍‌ᠶᠢᠭ ᠄ ᠣᠯᠠᠭᠠᠠᠬᠠᠳᠠ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠰᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠢ ᠭᠤᠤᠯ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠰ·ᠮᠥᠩᠭᠡᠨᠡᠷᠡᠰᠤ
ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠰᠢᠯᠦᠭ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 1912
ᠴᠠᠭ᠄ 2011 ᠤᠨ ᠤ 05 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 15