《ᠦᠨᠢᠷ ᠴᠡᠴᠡᠭ᠌》᠊ᠤᠨ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤ
᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ 《ᠦᠨᠢᠷ ᠴᠡᠴᠡᠭ᠌》 ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠵᠠᠭᠤᠳᠠᠭᠢ ᠣᠳᠠᠰᠤᠨ ᠪᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠡᠭᠦᠷᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠤᠨ

ᠳᠡᠷᠭᠡᠳᠡ ᠨᠢ ᠮᠤᠳᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠳ᠋ᠤ

ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠣᠷᠭᠢᠵᠤ ᠡᠭᠦᠷᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ

ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠡᠴᠡ ᠨᠢ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠥᠩᠭᠡᠢ᠌ᠭᠦ ᠳ᠋ᠤ

ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷ ᠢ ᠨᠢ ᠬᠤᠯᠠᠳᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠮᠡᠯᠳᠡᠭᠡᠨᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ

ᠳᠠᠯᠢ ᠨᠢ ᠬᠠᠷᠢᠨ

ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠪᠠᠨ ᠮᠠᠷᠳᠠᠵᠤ ᠬᠤᠮᠢᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ

ᠳᠠᠷᠠ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊

《ᠡᠭᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌》᠊ᠤᠨ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤ᠃

ᠦᠣᠷ ᠤᠨ ᠰᠢᠭᠦᠳᠡᠷᠢ ᠪᠠᠷ ᠵᠢᠩᠳᠡᠭᠦᠯᠭᠦ ᠳ᠋ᠤ

ᠡᠭᠦᠷ ᠨᠢ ᠨᠣᠢ᠌ᠳᠠᠨ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤ

ᠡᠨᠡ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠤ

ᠬᠠᠷᠠᠴᠠ ᠨᠢ ᠬᠠᠭᠤᠷᠠᠢ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤ

ᠦᠪᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠪᠣᠯ ᠥᠡᠳᠡᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤ

《ᠦᠨᠢᠷ ᠴᠡᠴᠡᠭ᠌》᠊ᠤᠨ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤ᠃

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠬ·ᠪᠦᠭᠡᠮᠡᠡᠳᠦᠯ᠎ᠡ
ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠰᠢᠯᠦᠭ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 1800
ᠴᠠᠭ᠄ 2009 ᠤᠨ ᠤ 12 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 12