ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ ᠥᠭᠡᠢ

ᠰᠢᠪᠠᠭᠤᠳ ᠤᠨ ᠮᠠᠯᠮᠠᠢ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠠᠩᠭ᠋ᠤᠢ ᠳᠤ ᠊ᠭ᠍‍ᠬᠢᠷᠳᠦᠭᠡᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠡᠵᠤ

ᠣᠳᠤᠳ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠦᠭᠡᠭᠡᠵᠤ ᠥᠭ᠍ᠳᠡᠭ᠌ ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ

ᠬᠤᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠯᠮᠡᠢ ᠶᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠰᠢᠷᠣᠢ᠌ᠳᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠡᠵᠤ

ᠴᠡᠴᠡᠭᠡᠰ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠠᠪᠢᠰᠴᠤ ᠥᠡᠵᠢᠳᠡᠭ᠌ ᠳᠡᠯᠡᠭᠡᠢ᠃


᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠪᠠᠯᠭᠠᠷ ᠭᠤᠤᠯ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤᠨ᠎ᠠ

2009-07-26

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠶ‍ᠢᠭ ᠄ ᠯᠢᠶᠤᠤᠨᠢᠩ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠭᠤᠨᠢᠨᠤᠳ·ᠨᠠ᠊·ᠰᠥᠭᠡ‍ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ
ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠰᠢᠯᠦᠭ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 1727
ᠴᠠᠭ᠄ 2009 ᠤᠨ ᠤ 12 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 11