ᠡᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠷ

ᠨᠢᠯᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤ ᠲᠡᠶ ᠣᠭᠢᠯᠠᠨ ᠣᠨᠠᠬᠤ ᠳ᠋ᠤ

ᠨᠢᠭᠦᠯᠡᠰᠴᠤ ᠣᠨᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠭᠠᠷ

ᠨᠢᠯᠪᠣᠰᠤᠨ ᠳᠤᠰᠤᠯ ᠡᠩᠭᠡᠷ ᠰᠡᠮᠴᠢᠭᠦ ᠳᠤ

ᠡᠨᠡᠷᠢᠵᠤ ᠪᠦᠪᠠᠢ᠌ᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠳᠦᠰᠢᠭ᠌ ᠭᠠᠷ ᠁


ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠤᠨ ᠳᠤᠷᠭᠠᠨ ᠳᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠳᠤ

ᠰᠤᠶᠤᠷᠬᠠᠵᠤ ᠢᠯᠡᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠥᠭ᠍‍ᠭᠢᠶᠡᠮᠦᠷ ᠭᠠᠷ

ᠰᠤᠨᠤᠯᠵᠠᠬᠤ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠩᠭᠡ ᠬᠠᠷᠭᠤᠢ ᠳᠤ

ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠭᠠᠠᠵᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠡᠷᠭᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠭᠠᠷ ᠁


ᠡᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠷᠢᠳᠢ ᠰᠢᠳᠢ ᠪᠠᠷ

ᠡᠷᠪᠠᠢ ᠭᠦᠤ ᠨᠢ ᠪᠢ ᠳᠤᠷᠪᠢᠵᠢᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ

ᠡᠩ ᠬᠤᠷᠸ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠭᠤᠳᠠᠮ ᠵᠠᠢ ᠳ᠋ᠤ

ᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠢ᠌ᠮᠦᠷᠢ ᠲᠡᠶ ᠵᠤᠭᠰᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ ᠁


ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠ‍‌ᠶᠢᠭ ᠄ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠭᠠᠷᠤᠨ ᠬᠣᠢ᠌ᠳᠤ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠭᠠᠠᠵᠤᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠳᠡᠭᠡᠳᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠸ·ᠠᠭᠤᠯᠠ
ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠰᠢᠯᠦᠭ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 2901
ᠴᠠᠭ᠄ 2014 ᠤᠨ ᠤ 02 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 28