ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠴᠠᠰᠤ

ᠨᠠᠪᠴᠢᠰ ᠶᠢᠡᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠪᠣᠭᠤᠷᠤᠯᠰᠢᠵᠤ

ᠨᠢᠯᠪᠣᠰᠤ ᠨᠢ ᠴᠠᠷᠴᠢᠨ ᠴᠠᠷᠴᠢᠨ ᠣᠨᠠᠨ᠎ᠠ

ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠬᠤᠷᠭᠤᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠠᠯᠠᠭᠤᠳ ᠣᠢ᠌ᠮᠠᠵᠤ

ᠨᠤᠯᠤᠤᠷ ᠦᠳᠦ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠬᠤᠴᠢᠨ᠎ᠠ


ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠ‍‌ᠶᠢᠭ ᠄ ᠭᠦᠯᠤᠨ ᠪᠣᠢ᠌ᠷ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠪᠠᠷᠭᠤ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠣᠷᠵᠢᠭᠢᠨ ᠷᠢᠠᠴᠢᠨ
ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠰᠢᠯᠦᠭ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 2325
ᠴᠠᠭ᠄ 2012 ᠤᠨ ᠤ 10 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 29