ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠠᠷᠠᠭ
᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠲ᠋ᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠥᠭᠡᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠩᠭ᠋ᠤᠷ ᠭᠦᠤ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠨ

ᠪᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠠᠨ ᠰᠤᠷᠠᠭᠯᠠᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠ ᠭᠦ

ᠪᠠᠶᠠᠠᠪᠣᠯᠠᠭ ᠤᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ

ᠪᠣᠳᠤᠨ ᠪᠣᠳᠤᠨ ᠭᠦᠯᠢᠶᠡᠯ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠡ ᠭᠦ᠋

      ᠪᠣᠳᠤᠯ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠣᠳᠤᠯ᠎ᠠ ᠦᠦ ᠳ᠋ᠠ︕

      ᠪᠣᠷᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠳᠤᠰᠤᠯ ᠰᠢᠭ ᠨᠢᠯᠪᠣᠰᠤ ᠳᠠᠢ

      ᠪᠣᠰᠤᠨ ᠰᠠᠭᠤᠨ ᠭᠦᠯᠢᠶᠡᠯ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠡ ᠭᠦ᠋

ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠮᠠᠷᠠᠭ ᠭᠦᠤ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠨ

ᠰᠠᠷᠠᠪᠴᠢᠯᠠᠨ ᠰᠤᠷᠠᠭᠯᠠᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠ ᠭᠦ᠋

ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠭᠦᠪᠠᠭᠡᠨ ᠳ᠋ᠡᠭᠡᠨ

ᠰᠠᠨᠠᠨ ᠰᠠᠨᠠᠨ ᠭᠦᠯᠢᠶᠡᠯ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠡ ᠭᠦ᠋

     ᠰᠠᠨᠠᠯ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠰᠠᠨᠠᠯ᠎ᠠ ᠦᠦ ᠳ᠋ᠠ

     ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠤ ᠶᠢ ᠪᠠᠨ

     ᠰᠠᠭᠠᠳᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠨ ᠭᠦᠯᠢᠶᠡᠯ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠡ ᠬᠦ᠋

ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠠᠮᠠᠷᠠᠭ ᠭᠦᠤ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠨ

ᠡᠷᠢᠨ ᠰᠤᠷᠠᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠ ᠭᠦ᠋

ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠭᠦᠳᠦᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ

ᠪᠣᠳᠤᠨ ᠰᠠᠨᠠᠨ ᠭᠦᠯᠢᠶᠡᠯ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠡ ᠭᠦ᠋

      ᠪᠣᠳᠤᠯ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠣᠳᠤᠯ᠎ᠠ ᠦᠦ ᠳ᠋ᠠ

      ᠪᠣᠷᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠳᠤᠰᠤᠯ ᠰᠢᠭ ᠨᠢᠯᠪᠣᠰᠤ ᠳᠠᠢ

      ᠪᠣᠰᠤᠨ ᠰᠠᠭᠤᠨ ᠭᠦᠯᠢᠶᠡᠯ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠡ ᠭᠦ᠋

      ᠰᠠᠨᠠᠯ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠰᠠᠨᠠᠯ᠎ᠠ ᠦᠦ ᠳ᠋ᠠ

      ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠤ ᠶᠢ ᠪᠠᠨ

      ᠰᠠᠭᠠᠳᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠨ ᠭᠦᠯᠢᠶᠡᠯ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠡ ᠭᠦ᠋

  

            2009.8.11


ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠ‍‌ᠶᠢᠭ ᠄ ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠠᠢ᠌ᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠤᠭᠤᠨ ᠭᠦᠭᠡ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠵᠢᠯᠠᠮ·ᠮᠠᠠᠳᠤᠪᠠᠶᠠᠷ
ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠰᠢᠯᠦᠭ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 1815
ᠴᠠᠭ᠄ 2011 ᠤᠨ ᠤ 01 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 07