ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯ ᠤᠨ ᠴᠤᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠰᠤᠷᠠᠬᠤ ᠥᠭᠡᠢ

ᠡᠭᠦᠯᠡᠰ

ᠣᠭᠢᠯᠠᠬᠤ ᠭᠡᠵᠤ

ᠭᠤᠨᠢᠭ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠵᠤ ᠨᠡᠭᠦᠨ᠎ᠡ

ᠳᠤᠤᠯᠢᠰ

ᠬᠠᠢ᠌ᠯᠠᠬᠤ ᠭᠡᠵᠤ

ᠳᠡᠦᠭᠡ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠵᠤ ᠨᠡᠭᠦᠨ᠎ᠡ

ᠡᠯᠡᠰᠤ

ᠣᠷᠤᠰᠢᠬᠤ ᠭᠡᠵᠤ

ᠠᠮᠢ ᠶᠢ ᠳᠠᠭᠤᠵᠤ ᠨᠡᠭᠦᠨ᠎ᠡ

ᠳᠤᠤᠯᠠ

ᠣᠷᠤᠰᠬᠤ ᠭᠡᠵᠤ

ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠳᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠨᠡᠭᠦᠨ᠎ᠡ᠃

ᠮᠤᠷᠢ

ᠳᠠᠪᠭᠢᠬᠤ ᠭᠡᠵᠤ

ᠦᠨᠦᠳᠤᠷ ᠢ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠵᠤ

ᠴᠥᠭᠡᠷᠡᠵᠤ ᠨᠡᠭᠦᠨ᠎ᠡ

ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ

ᠳᠤᠪᠭᠢᠬᠤ ᠭᠡᠵᠤ

ᠥᠴᠦᠭᠡᠳᠦᠷ ᠢ ᠨᠡᠭᠡᠵᠤ

ᠴᠤᠭᠤᠷᠠᠵᠤ ᠨᠡᠭᠦᠨ᠎ᠡ᠃

ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯ ᠨᠡᠭᠦᠨ᠎ᠡ

ᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠪᠠᠭᠤᠨ᠎ᠠ

ᠨᠡᠭᠦᠨ᠎ᠡ᠂ ᠪᠠᠭᠤᠨ᠎ᠠ ᠁

ᠪᠠᠭᠤᠨ᠎ᠠ᠂ ᠨᠡᠭᠦᠨ᠎ᠡ ᠁


᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠳᠠᠨ᠎ᠠ

2007-10-07

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠶ‍ᠢᠭ᠄ ᠯᠢᠶᠤᠤᠨᠢᠩ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠩ

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠭᠤᠨᠢᠨᠤᠳ·ᠨᠠ᠊·ᠰᠥᠭᠡᠪᠠᠭᠡᠳᠦᠷ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌
ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠰᠢᠯᠦᠭ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 1448
ᠴᠠᠭ᠄ 2009 ᠤᠨ ᠤ 12 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 03
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
ᠬᠠᠯᠠᠮᠰᠢᠯ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ
ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ
ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠤ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠸᠮ ᠢ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠭᠡᠳᠦᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠭᠠᠷ᠁