ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠮᠡᠨᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠵᠢᠭ᠌ ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡ

1᠂ ᠭᠦᠭᠡ ᠥᠩᠭᠡ ᠲᠡᠶ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠶᠤ ᠰᠤᠶᠤᠭᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠦᠮᠦᠰᠦ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠬᠤᠤᠷᠳᠠᠢ᠃

2᠂ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠤᠭ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠴᠡᠴᠡᠭ᠌ (ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠴᠥᠭᠦᠴᠡ) ᠬᠤᠤᠷᠳᠠᠢ᠃

3᠂ ᠪᠣᠯᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠨᠤᠭᠤᠭ᠎ᠠ᠂ ᠪᠣᠯᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠭᠤᠭᠤᠳ ᠬᠤᠨᠤᠭ ᠦᠨᠵᠢᠪᠠᠯ ᠠᠽᠤᠲ᠋ ᠭᠦᠴᠢᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠪᠣᠰᠤ ᠨᠢ ᠳᠤᠳᠠᠭᠤ ᠠᠽᠤᠲ᠋ ᠭᠦᠴᠢᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠪᠣᠰᠤ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠳᠤᠳᠠᠭᠤ ᠠᠽᠤᠲ᠋ ᠭᠦᠴᠢᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠪᠣᠰᠤ ᠪᠣᠯ ᠦᠮᠠᠨ ᠡᠪᠠᠦᠡᠴᠢᠨ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠪᠣᠳᠠᠰ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠢ᠌ᠮᠤ ᠡᠴᠡ ᠬᠤᠨᠤᠭ ᠥᠡᠵᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠡᠰᠡᠭᠦᠯ᠎ᠡ ᠣᠳᠠᠭᠠᠨ ᠳᠠᠯᠪᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠨᠤᠭᠤᠭ᠎ᠠ᠂ ᠪᠣᠯᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠭᠤᠭᠤᠳ ᠢ ᠢᠳᠡᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠯ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ᠃

4᠂ ᠴᠤᠬᠣᠢ᠌ᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠥᠡᠳᠡᠭᠡ ᠢᠳᠡᠭᠦ ᠨᠢ ᠭᠡᠦᠭᠡᠤᠨ ᠤᠨ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠮᠠᠠᠳᠤ ᠳᠤ ᠠᠰᠢᠭ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠴᠤᠬᠣᠢ᠌ᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠥᠡᠳᠡᠭᠡ ᠶᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠠᠪᠣᠴᠠ ᠳᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠣᠢ᠌ᠯ ᠤᠨ ᠢᠰᠦᠯᠳᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠭᠢᠳᠡᠭ᠌᠃ ᠡᠨᠡ ᠭᠦ ᠪᠣᠳᠠᠰ ᠨᠢ ᠬᠤᠤᠷᠳᠠᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠤ᠂ ᠭᠡᠦᠭᠡᠤᠨ ᠤᠨ ᠣᠶᠤᠨ ᠣᠬᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠷᠰᠢ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ᠃

5᠂ ᠪᠣᠷᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠳᠤᠰᠤ ᠶᠢ ᠳᠦᠭᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠢᠳᠠᠵᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠳᠦᠭᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠷᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠳᠤᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠧᠨ᠋ᠽᠧᠨ ᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠪᠧᠨ᠋ᠽᠧᠨ ᠨᠢ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠰᠤ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠭᠦ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠸᠮ ᠢ ᠡᠪᠳᠡᠳᠡᠭ᠌᠃ ᠡᠢ᠌ᠮᠤ ᠡᠴᠡ ᠭᠦᠢᠳᠡᠨ ᠵᠠᠭᠤᠰᠢ ᠶᠢ ᠨᠡᠢ᠌ᠯᠡᠭᠦᠯᠭᠦ ᠪᠠ ᠪᠠᠩᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠳᠦᠭᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠷᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠳᠤᠰᠤ ᠭᠢᠭᠦ ᠨᠢ ᠵᠤᠭᠢᠰ ᠦᠭᠡᠶ ᠶᠤᠮ᠃ ᠤᠷᠢᠳ ᠶᠢᠡᠷ ᠪᠣᠷᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠳᠤᠰᠤ ᠪᠠᠨ ᠳᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠭᠢᠭᠡᠤᠨ ᠬᠠᠯᠠᠭᠠᠪᠠᠯ᠂ ᠹᠧᠨ᠋ᠽᠧᠨ ᠨᠢ ᠠᠭᠤᠷᠰᠢᠴᠢᠬᠠᠳᠠᠭ᠃

6᠂ ᠪᠣᠴᠠᠯᠭᠠᠭᠠᠤᠨ ᠣᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠣᠰᠤ ᠶᠢ ᠣᠤᠭᠤᠵᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠬᠤᠨᠤᠭ ᠥᠡᠵᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠣᠴᠠᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠣᠰᠤ ᠪᠠ ᠪᠣᠴᠠᠯᠭᠠᠭᠠᠤᠨ ᠣᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠣᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠳᠤᠳᠠᠭᠤ ᠠᠽᠤᠲ᠋ ᠭᠦᠴᠢᠯ ᠤᠨ ᠠᠮᠮᠤᠨᠢ ᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠦᠮᠠᠨ ᠡᠪᠠᠦᠡᠴᠢᠨ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠪᠣᠳᠠᠰ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

7᠂ ᠡᠯᠢᠭᠡ ᠪᠣᠯ ᠬᠤᠤᠷ ᠳᠠᠢ᠌ᠯᠳᠠᠭ ᠡᠷᠭᠡᠳᠡᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠭᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠡᠯᠢᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠴᠥᠭᠡᠨ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠬᠤᠤᠷᠳᠤ ᠪᠣᠳᠠᠰ ᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠣᠴᠢᠷ ᠡᠴᠡ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠳᠤᠳᠠᠭᠤ ᠪᠣᠯᠭᠤᠵᠤ ᠬᠠᠭᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠡᠯᠢᠭᠡ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠬᠤᠤᠷᠳᠠᠢ ᠶᠤᠮ᠃

8᠂ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠥᠩᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠨᠢ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠰᠤ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠭᠡᠭᠡᠭᠡᠨ ᠪᠣᠯᠭᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠵᠢᠱᠢᠶᠠᠯᠠᠪᠠᠯ᠂ ᠴᠢᠠᠼᠠᠢ᠂ ᠪᠦᠸᠸᠼᠡᠢ᠂ ᠰᠤᠩᠭᠢᠨ᠎ᠠ᠂ ᠠᠯᠮᠤᠷᠠᠤᠨ᠂ ᠯᠤᠤᠪᠠᠩ ᠵᠡᠷᠭᠡ᠃

9᠂ ᠪᠣᠷᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠵᠤᠳᠠᠩ ᠢ ᠣᠤᠭᠤᠬᠤ ᠳᠤ ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ ᠴᠡᠭᠡᠷᠯᠡᠯ ᠲᠡᠶ᠃

(1) ᠪᠣᠷᠠᠮ ᠭᠢᠵᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ᠃

(2) ᠥᠡᠳᠡᠭᠡ ᠭᠢᠵᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ᠃

(3) ᠳᠦᠭᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠣᠤᠭᠤᠵᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ᠃

(4) ᠳᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠪᠠᠳᠤᠯᠠᠬᠤ ᠯᠤᠩᠬᠤᠨ ᠳᠤ ᠭᠢᠵᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ᠃

10᠂ ᠦᠨᠢᠶᠠᠨ ᠰᠥ᠋ ᠣᠤᠭᠤᠬᠤ ᠳᠤ ᠳᠠᠪᠤᠨ ᠴᠡᠭᠡᠷᠯᠡᠯ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ᠃

(1) ᠪᠣᠷᠠᠮ ᠭᠢᠵᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ᠃

(2) ᠭᠦᠳᠡᠯᠭᠡᠵᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ᠃

(3) ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠣᠰᠤ ᠬᠤᠯᠢᠭᠠᠤᠨ ᠣᠤᠭᠤᠵᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ᠃

(4) ᠦᠯᠦᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠣᠤᠭᠤᠬᠤ ᠶᠢ ᠴᠡᠭᠡᠷᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃

(5) ᠳᠡᠵᠢᠭᠡᠯᠳᠤ ᠡᠮ ᠲᠡᠶ ᠴᠤᠭ ᠣᠤᠭᠤᠬᠤ ᠶᠢ ᠴᠡᠭᠡᠷᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠤᠶᠤᠨᠭᠡᠷᠡᠯ
ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠡᠩᠬᠡ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 7870
ᠴᠠᠭ᠄ 2010 ᠤᠨ ᠤ 04 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 03