ᠭᠠᠩ ᠳᠠᠢ᠌ᠯᠠᠬᠤ ᠪᠣᠷᠤᠭᠠᠨ

ᠡᠭᠦᠯᠡᠨ ᠡᠴᠠ ᠪᠣᠷᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤᠰᠤᠯᠠᠨ᠎ᠠ

ᠥᠯᠢᠭᠡᠷ ᠡᠴᠠ ᠶᠤᠰᠤ ᠶᠠᠷᠢᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ

ᠦᠴᠦᠭᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ  ᠪᠣᠷᠤᠭᠠᠨ ᠠᠯᠠᠭ ᠲᠡᠶ ᠣᠷᠤᠵᠤ

ᠦᠨᠦᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠪᠣᠷᠤᠭᠠᠨ ᠨᠥᠭᠦᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ

ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠪᠣᠷᠤᠭᠠᠨ ᠢ ᠭᠦᠰᠡᠵᠤ ᠭᠠᠩ ᠶᠢᠡᠷ ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠬᠤ ᠳ᠋ᠤ

ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠰᠠᠯᠤᠯᠳᠠ ᠪᠠᠷ ᠭᠤᠨᠢᠭ ᠣᠮᠳᠠᠯᠠᠨ᠎ᠠ

ᠦᠨᠡᠠᠴᠢ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠣᠢ᠌ᠯᠠᠭᠠᠯᠴᠠᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠳᠦᠭᠡᠷᠢᠵᠤ

ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ ᠪᠣᠷᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤᠷᠠᠰᠤᠯ ᠦᠣᠡᠭᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠤᠨ᠎ᠡ

ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠥᠭᠡ

ᠴᠢᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠯᠪᠢ ᠶᠢ ᠴᠢᠨᠢ ᠳᠠᠭᠠᠭᠠᠤᠨ ᠣᠷᠤᠰᠪᠠ

ᠳᠡᠨᠡᠭ᠌ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠪᠣᠷᠤᠭᠠᠨ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠴᠢᠳᠬᠤᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ

ᠳᠡᠷᠳᠡᠭᠡ ᠬᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠢᠨᠠᠭ ᠵᠢᠷᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠳᠤᠭᠳᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠤᠤ


ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠ‍‌ᠶᠢᠭ ᠄ ᠨᠢ᠋ᠮᠠᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠭᠦᠳᠡᠭᠡ
ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠰᠢᠯᠦᠭ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 1871
ᠴᠠᠭ᠄ 2011 ᠤᠨ ᠤ 06 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 05