ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠶᠢᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰᠤᠳᠤᠨ ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠢ
᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢ ᠰᠡᠷᠵᠢᠮ᠎ᠠ ᠨᠠᠰᠤᠳᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠯᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠲᠤ


ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠠᠯᠳᠠᠷ ᠢ ᠨᠢ ᠠᠰᠠᠭᠤᠪᠠᠰᠤ
        ᠵᠠᠷᠤᠳᠴᠤᠳ ᠪᠦᠷ ᠮᠡᠳᠡᠨ᠎ᠡ
ᠨᠡᠢ᠌ᠲᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠢ ᠨᠢ ᠦᠵᠡᠪᠡᠰᠦ
        ᠤᠩᠰᠢᠭᠴᠢᠳ ᠪᠦᠷ ᠱᠠᠭᠰᠢᠨ᠎ᠠ


ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠰᠤᠨ᠎ᠠ
ᠪᠢᠯᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠬᠦᠷᠦᠰᠦᠨ᠎ᠡ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠤᠮᠳᠠᠯᠠᠵᠤ
ᠵᠠᠷᠤᠳ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠲᠦᠮᠡᠯ ᠹᠷᠤᠨᠲ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠲᠡᠰ ᠲᠤ
ᠬᠤᠷᠢ ᠰᠢᠬᠠᠮ ᠵᠢᠯ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠪᠠᠢ


ᠰᠡᠷᠵᠢᠮ᠎ᠠ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊
        ᠠᠯᠳᠠᠷ ᠬᠦᠨᠳᠦᠳᠦ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ
ᠰᠡᠷᠵᠢᠮ᠎ᠠ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊
        ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠴᠢ ᠠᠯᠪᠠᠳᠠᠨ


ᠤᠭ᠍ᠶᠤ ᠬᠡᠯᠬᠢᠵᠤ ᠱᠢᠷᠦ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠰᠠᠨ
        ᠡᠭᠡᠮᠦᠭ ᠰᠦᠢᠬᠡᠳᠡᠨ
ᠤᠲᠠᠰᠤ ᠲᠠᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠷᠢ ᠳᠠᠷᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ
        ᠤᠷᠠᠨ ᠬᠠᠳᠬᠤᠮᠠᠯᠴᠢᠨ
ᠦᠯᠵᠡᠢ᠌ᠮᠦ᠋ᠷᠡᠨ ᠳᠤ ᠡᠷᠦᠬᠡ ᠪᠡᠨ ᠰᠡᠭᠦᠭᠰᠡᠨ
        ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠢ
ᠦᠨᠡᠲᠦ ᠰᠤᠪᠤᠳ ᠶᠢᠠᠷ ᠰᠤᠨᠳᠤᠷ ᠬᠡᠯᠭᠢᠭᠰᠡᠨ
        ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢ


ᠰᠡᠷᠵᠢᠮ᠎ᠠ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊
        ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠭᠡᠭᠡᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠳᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠳᠤᠭᠴᠢ
ᠰᠡᠷᠵᠢᠮ᠎ᠠ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊
        ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠳᠠᠷᠬᠠᠨ


ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠲᠦᠷᠦ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠵᠢᠳᠭᠦᠭᠰᠡᠨ
ᠢᠳᠡᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠮᠦᠷ ᠲᠡᠢ
ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠳᠤ ᠪᠡᠨ ᠡᠷᠭᠦᠭᠰᠡᠨ
ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠤᠨ ᠳᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠰᠦᠷ ᠲᠡᠢ
ᠠᠮᠠᠷᠠᠭ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠨᠡᠪᠴᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ
ᠳᠤᠷᠠᠳᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠲᠠᠢ
ᠠᠯᠠᠭᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠳᠡᠪᠰᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ
ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠡᠭᠦᠪᠦᠷᠢ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠲᠠᠢ


ᠰᠡᠷᠵᠢᠮ᠎ᠠ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊
        ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠰᠤᠨᠢᠨ ᠤ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠤᠬᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ
ᠰᠡᠷᠵᠢᠮ᠎ᠠ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊
        ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠨᠡᠷᠡᠲᠦ ᠲᠤᠭᠤᠷᠪᠢᠭᠴᠢ


《ᠵᠠᠷᠤᠳ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠳᠬᠤᠮᠠᠯ ᠤᠷᠠᠯᠠᠯ》
《ᠵᠠᠷᠤᠳ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠬᠠᠳᠬᠤᠮᠠᠯ ᠤᠷᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠵᠢᠷᠤᠭ》
《ᠵᠠᠷᠤᠳ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠤᠶᠤᠳᠠᠯ ᠤᠷᠠᠯᠠᠯ》
《ᠵᠠᠷᠤᠳ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ》ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠲᠡᠭᠦᠪᠦᠷᠢ ᠨᠤᠭᠦᠳ ᠨᠢ
ᠵᠠᠳᠠᠷᠠᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠤᠳᠠᠰ ᠤᠨ ᠪᠤᠰᠤ
ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠴᠡᠴᠡᠭᠡᠰ ᠪᠤᠶᠤ
《ᠨᠠᠪᠴᠢᠨ ᠤ ᠰᠢᠪᠡᠨᠡᠭᠡ》᠂《ᠡᠪᠡᠰᠦᠨ ᠤ ᠴᠢᠨᠠᠷ》
《ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠨᠢᠶᠠᠷ》ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠩᠭᠤᠮᠠᠯ ᠨᠢ
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭ ᠰᠢᠯᠦᠭᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠢᠨᠢ ᠰᠦ᠋ ᠠᠮᠲᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ
ᠦᠭᠬᠢᠶᠡᠮᠦᠷ ᠱᠠᠬᠢᠮ᠎ᠠ ᠬᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠠᠢ
《ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠠᠮᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠢᠮᠡᠯ》(ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠮᠳᠤᠷᠠᠭᠰᠠᠨ)
《ᠵᠦᠢᠷ ᠰᠡᠴᠡᠨ ᠦᠭᠡᠰ ᠤᠨ ᠴᠢᠭᠤᠯᠭᠠᠨ》
《ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠴᠡᠭᠡᠷ ᠶᠤᠰᠤᠨ》ᠬᠡᠬᠦ ᠨᠤᠮ ᠤᠳ ᠨᠢ
ᠦᠪ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠴᠡᠨ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ
ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠳᠡᠪᠳᠡᠷ ᠤᠳ ᠠᠵᠤᠭᠤ


ᠰᠡᠷᠵᠢᠮ᠎ᠠ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊
        ᠪᠤᠳᠠᠰ ᠤᠨ ᠪᠤᠰᠤ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠴᠢ
ᠰᠡᠷᠵᠢᠮ