ᠬᠠᠩᠰᠢ

ᠬᠠᠪᠣᠷ ᠤᠨ ᠡᠳᠦᠷ

ᠪᠣᠷᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠰᠢᠪᠰᠢᠭᠦᠯᠤᠨ

ᠴᠡᠴᠡᠭᠡᠰ ᠢ ᠦᠨᠦᠰᠤᠮᠠᠷ

ᠵᠡᠷᠭᠡᠯᠭᠡᠨ ᠳᠤᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠤ

ᠰᠠᠯᠭᠢᠨ ᠲᠡᠶ ᠬᠠᠮᠳᠤ

ᠡᠷᠪᠠᠭᠡᠢ ᠳᠠᠪᠳᠠᠷᠢᠮᠠᠷ

ᠨᠠᠭᠢᠶᠠᠯᠠᠨ ᠪᠦᠵᠢᠵᠤ

ᠣᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠳᠤᠳ

ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠮᠦᠷᠦᠭᠡᠳᠦᠮᠡᠷ

ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠭ᠎ᠠ

ᠴᠢᠩᠨᠠᠨ ᠴᠢᠩᠨᠠᠨ

ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠢ ᠳᠤᠷᠠᠰᠤᠮᠠᠷ ᠁


ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠ‍‌ᠶᠢᠭ ᠄ ᠣᠯᠭᠠᠠᠬᠠᠳᠠ ᠬᠤᠳᠠ

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠰᠠᠷᠠ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌
ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠰᠢᠯᠦᠭ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 2583
ᠴᠠᠭ᠄ 2011 ᠤᠨ ᠤ 06 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 23
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ