ᠨᠤᠮ ᠤᠨ ᠳᠤᠬᠠᠢ ᠵᠣᠢ᠌ᠷ ᠰᠠᠴᠠᠨ ᠥᠭᠡᠰ

ᠨᠤᠮ ᠢ ᠨᠢ  ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠳᠤ᠂

ᠨᠤᠮᠤᠬᠠᠨ ᠢ ᠨᠢ ᠰᠤᠷ᠃


ᠨᠤᠮ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠵᠡᠮᠳᠡᠭ᠌᠂

ᠶᠤᠰᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠵᠡᠷᠯᠢᠭ᠌᠃


ᠨᠤᠮ ᠢ ᠪᠢᠳᠡᠭᠡᠢ ᠭᠤᠯᠤ᠂

ᠨᠤᠮᠤᠬᠠᠨ ᠢ ᠪᠢᠳᠡᠭᠡᠢ ᠪᠠᠰᠤ᠃


ᠨᠤᠮ ᠦᠭᠡᠶ ᠯᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠥᠭᠡ ᠨᠢ ᠭᠡᠴᠡᠭᠦᠤ᠂

ᠨᠣᠢ᠌ᠳᠠᠨ  ᠮᠤᠳᠤᠨ ᠤ ᠣᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠭᠡᠴᠡᠭᠦᠤ᠃


ᠨᠤᠮᠤᠨ ᠰᠤᠬᠤᠷ ᠤᠨ ᠰᠢᠷᠤᠢ ᠣᠯᠠᠨ᠂

ᠨᠤᠮᠴᠢᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠣᠯᠠᠨ᠃


ᠨᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠ᠂

ᠨᠤᠮ ᠤᠨ  ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ  ᠃


ᠨᠤᠮ ᠦᠭᠡᠶ ᠯᠠᠮᠠ᠂

ᠵᠠᠪᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠰᠤᠮᠤ᠃


ᠨᠤᠮ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠤᠬᠠᠢ᠂

ᠨᠣᠢ᠌ᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠠᠮᠠᠯ᠃


                          2010.09.10 ᠬᠦᠬᠡᠬᠤᠲᠠᠨ᠎ᠡ


ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠ‍‌ᠶᠢᠭ ᠄ ᠬᠦᠬᠡᠬᠤᠲᠠ ᠵᠢᠨ  ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠠᠨ ᠤ ᠳᠤᠷᠰᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠭᠦᠷᠵᠡᠪ
ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠣᠷᠠᠯᠢᠭ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 4665
ᠴᠠᠭ᠄ 2011 ᠤᠨ ᠤ 05 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 22