ᠬᠠᠩᠰᠢᠨ ᠳᠤ ᠰᠢᠪᠰᠢᠭᠦ ᠰᠢᠯᠦᠭ᠌

ᠪᠣᠯᠠᠰᠢ ᠭᠦᠭᠡᠷᠡᠨ᠎ᠡ

ᠪᠣᠯᠠᠰᠢ ᠶᠢ ᠳᠤᠭᠤᠷᠢᠭᠠᠤᠨ

ᠪᠣᠳᠠ᠂ ᠳᠠᠷᠠᠰᠤ ᠭᠦᠭᠡᠷᠡᠨ᠎ᠡ


ᠪᠣᠷᠬᠠᠨ ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠪᠢᠳᠠ

ᠲᠦᠯᠠᠰᠢ ᠡᠷᠭᠦᠨ᠎ᠡ

ᠪᠣᠳᠤᠯ᠂ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠵᠢᠠᠨ

ᠳᠠᠭᠠᠳᠬᠠᠵᠤ ᠡᠷᠭᠦᠨ᠎ᠡ


ᠪᠣᠯᠬᠤ᠂ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠣᠴᠢᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠪᠢᠳᠠ

ᠠᠷᠢᠭᠤᠳᠬᠠᠵᠤ ᠣᠭᠢᠶᠠᠨ᠎ᠠ

ᠪᠣᠰᠬᠠᠵᠤ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠭᠦ ᠵᠥᠭ᠌ ᠶᠢᠡᠨ ᠪᠢᠳᠠ

ᠠᠮᠠᠯᠠᠵᠤ ᠵᠤᠷᠢᠨ᠎ᠠ︕ ᠁      2010.04.02 ᠤᠨ ᠦᠳᠡ ᠬᠣᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠂ ᠬᠦᠬᠡᠬᠤᠲᠠᠨ᠎ᠡ


ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠ‍‌ᠶᠢᠭ ᠄ ᠬᠦᠬᠡᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠢᠩᠭ᠋ᠠᠨ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠭᠦᠷᠵᠡᠪ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌
ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠰᠢᠯᠦᠭ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 2482
ᠴᠠᠭ᠄ 2011 ᠤᠨ ᠤ 04 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 02
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ