ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠸᠢᠲ᠋ᠠᠮᠢᠨ C ᠨᠦᠬᠦᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠬᠦ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠲᠠᠢ

ᠨᠢᠭᠡ᠂ ᠠᠮᠠᠷᠬᠠᠨ ᠶᠠᠳᠠᠷᠠᠳᠠᠭ ᠭᠦᠮᠤᠨ᠃

ᠬᠤᠶᠠᠷ᠂ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠳᠤᠭᠤᠷᠢᠨ ᠨᠢ ᠪᠣᠭᠢᠷᠳᠤᠯ ᠲᠡᠶ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠭᠦᠮᠦᠰ᠂ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠭᠦ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠳᠤᠭᠠᠳᠤ ᠳ᠋ᠤ ᠸᠢᠲ᠋ᠠᠮᠢᠨ C ᠵᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠴᠠ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠪᠠᠢ᠌ᠮᠠᠠᠵᠢᠨ ᠰᠠ‍‌ᠶᠢ ᠴᠠᠢ᠌ᠷ᠂ ᠺᠠᠳ᠋ᠮᠢ᠂ ᠾᠷᠤᠮ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠬᠤᠤᠷᠳᠤ ᠡᠯᠧᠮᠧᠨ᠋ᠲ ᠢ ᠳᠠᠭᠢᠵᠤ ᠰᠢᠩᠭᠡᠭᠡᠨ ᠠᠪᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠦᠭᠡᠤᠨ ᠪᠠᠰᠠ ᠬᠤᠤᠷᠠᠳᠤ ᠭᠡᠢ ᠪᠦᠭᠦᠢ ᠪᠣᠳᠠᠰ ᠤᠨ ᠭᠦᠨᠦᠭᠡᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠭᠢᠯᠪᠠᠷᠬᠠᠨ ᠣᠴᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠶᠤᠮ᠃

ᠭᠤᠷᠪᠠ᠂ ᠳᠠᠮᠠᠭᠢᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠭᠡᠳᠦᠷᠭᠡᠢ ᠳᠤᠷᠠᠳᠠᠢ ᠭᠦᠮᠦᠰ᠃ ᠸᠢᠲ᠋ᠠᠮᠢᠨ C ᠨᠢ ᠡᠰ ᠤᠨ ᠡᠪᠠᠦᠡᠴᠢᠨ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦᠴᠡᠭᠦ ᠭᠦᠴᠤᠨ ᠢ ᠨᠡᠮᠡᠭ᠍ᠳᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠭ᠌ ᠪᠠ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠳᠤᠭᠠᠳᠤ ᠳ᠋ᠠᠭᠢ ᠨᠢᠺᠦᠲ᠋ᠢᠨ ᠢ ᠴᠠᠪᠠᠷᠯᠠᠨ ᠠᠷᠢᠯᠭᠠᠭᠤ ᠣᠢ᠌ᠯᠠᠳᠤᠯ ᠲᠡᠶ᠃

ᠳᠦᠷᠪᠡ᠂ ᠰᠢᠷᠦᠭᠦᠨ ᠭᠦᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠭᠢᠭ᠍ᠰᠡᠳ ᠪᠠ ᠭᠦᠡᠳᠤ ᠭᠦᠴᠤᠨ ᠪ ᠭᠦᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢ ᠭᠢᠳᠡᠭ᠌ ᠭᠦᠮᠦᠰ᠃ ᠳᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠨᠢ ᠭᠡᠳᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠭᠦᠯᠦᠰᠤ ᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪ ᠣᠯᠠᠮ ᠡᠴᠡ ᠸᠢᠲ᠋ᠠᠮᠢᠨ C ᠶᠡᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠬᠤᠭᠢᠷᠠᠳᠠᠭ ᠳᠤᠯᠠ ᠡᠷᠭᠡᠪᠰᠢ ᠴᠠᠭ ᠳᠠᠷᠤᠢ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠨᠥᠭᠦᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠭᠦ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠᠳᠠᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ᠃

ᠳᠠᠪᠣ᠂ ᠪᠠᠮ ᠡᠪᠠᠦᠡᠴᠢᠳᠡᠨ᠃ ᠡᠨᠡ ᠡᠪᠠᠦᠡᠴᠢᠨ ᠨᠢ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠣᠮᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪ ᠳᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠸᠢᠲ᠋ᠠᠮᠢᠨ C ᠳᠤᠳᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠭᠡᠯᠭᠢᠶ᠎ᠡ ᠨᠡᠭᠡᠳᠡᠰᠤᠨ ᠪ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠭᠦ ᠶᠢ ᠮᠠᠭᠤᠳᠠᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠭᠢᠯᠭᠠᠰᠤᠨ ᠰᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠦᠷᠡᠭ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠨᠡᠮᠡᠭ᠍ᠳᠡᠭᠦ ᠡᠴᠡ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ᠃

ᠵᠢᠷᠭᠤᠭ᠎ᠠ᠂ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠴᠢᠷᠠᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠪᠣᠳᠤᠭᠳᠤ ᠳᠤᠯᠪᠣ ᠲᠡᠶ ᠭᠦᠮᠤᠨ᠃ ᠸᠢᠲ᠋ᠠᠮᠢᠨ C ᠨᠢ ᠢᠰᠦᠯᠳᠦᠭᠦ ᠣᠢ᠌ᠯᠠᠳᠤᠯ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠤ᠂ ᠸᠢᠲ᠋ᠠᠮᠢᠨ C ᠨᠥᠭᠦᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠪᠠᠯ ᠪᠣᠳᠤᠭᠳᠤ ᠳᠤᠯᠪᠣ ᠡᠭᠦᠰᠭᠦ ᠶᠢ ᠬᠤᠷᠢᠭᠯᠠᠬᠤ ᠪᠠ ᠠᠷᠢᠯᠭᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠳᠦᠷᠭᠡᠳᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃

ᠳᠤᠯᠤᠭ᠎ᠠ᠂ ᠥᠷᠭᠦᠯᠵᠢ ᠡᠮ ᠣᠤᠭᠤᠳᠠᠭ ᠭᠦᠮᠤᠨ᠃ ᠠᠰᠫᠠᠷᠢᠨ᠂ ᠣᠠᠳᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠡᠮ᠂ ᠦᠮᠠᠨ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦ ᠡᠮ᠂ ᠰᠧ ᠬᠤᠸᠠᠨ ᠰᠦ᠂ ᠺᠠᠯᠼᠳᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠬᠦᠨ᠂ ᠵᠢᠷᠮᠦᠰᠦᠯᠡᠭᠦ ᠶᠢ ᠬᠤᠷᠢᠭᠯᠠᠬᠤ ᠡᠮ᠂ ᠴᠢᠰᠤᠨ ᠳᠠᠷᠤᠯᠳᠠ ᠳᠤᠷᠤᠭᠰᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠡᠮ ᠨᠢ ᠪᠦᠷ ᠴᠤ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠪ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠳᠤᠭᠠᠳᠤ ᠳᠠᠭᠢ ᠸᠢᠲ᠋ᠠᠮᠢᠨ C ᠵᠢ ᠬᠤᠷᠤᠭᠳᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠪᠠᠰᠠ ᠪᠣᠰᠤᠳ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠭᠤ ᠳᠤᠰᠬᠠᠯ ᠭᠠᠷᠭᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃

ᠨᠢ᠋ᠮᠠ᠂ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠴᠡᠴᠡᠭᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠪᠠᠦᠡᠴᠢᠳᠡᠨ᠂ ᠸᠢᠲ᠋ᠠᠮᠢᠨ C ᠪᠣᠯ ᠨᠢᠳᠤᠨ ᠳᠤᠳᠤᠷᠠᠭᠢ ᠪᠣᠯᠤᠷ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠮ᠎ᠠ ᠳᠡᠵᠢᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠪᠦᠭᠡᠤᠨ ᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠰᠢᠩᠭᠡᠭᠡᠨ ᠠᠪᠬᠤ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠭᠦᠷᠦᠯᠴᠡᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠯ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠴᠡᠴᠡᠭᠡᠢ ᠡᠪᠠᠦᠡᠴᠢᠨ ᠣᠯᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠡᠯᠧᠮᠧᠨ᠋ᠲ ᠨᠢ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ᠃ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠴᠡᠴᠡᠭᠡᠢ ᠡᠪᠠᠦᠡᠴᠢᠨ ᠲᠡᠶ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠸᠢᠲ᠋ᠠᠮᠢᠨ C ᠵᠢ ᠢᠯᠡᠭᠦᠭᠡᠨ ᠨᠥᠭᠦᠭᠦ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠳᠡᠢ ᠶᠤᠮ᠃

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ
ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠡᠩᠬᠡ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 6460
ᠴᠠᠭ᠄ 2010 ᠤᠨ ᠤ 05 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 27