ᠭᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠤᠨ ᠳᠤᠪᠴᠢᠶᠠᠨ

ᠭᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠢ ᠵᠤᠭᠤᠰ ᠶᠢᠡᠷ ᠰᠢ᠌ᠤᠠᠪᠣᠷᠢᠯᠠ ᠭᠡᠪᠠᠯ

ᠵᠤᠭᠤᠰ ᠨᠢ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠢᠭ᠌ ᠪᠣᠯ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠦᠪᠠᠰᠤᠪᠠᠨ ᠶᠠᠪᠣᠭᠠᠤᠨ ᠰᠢ᠌ᠤᠠᠪᠣᠷᠢᠯᠠᠴᠢᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠂

ᠵᠤᠭᠤᠰ ᠨᠢ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠭ ᠪᠣᠯ ᠵᠢᠯᠤᠭᠤᠴᠢ ᠨᠢ ᠣᠴᠢᠭᠠᠤᠨ ᠰᠢ᠌ᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠴᠢᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠂

ᠵᠤᠭᠤᠰ ᠨᠢ ᠪᠠᠷᠤᠭᠲᠡᠶ ᠰᠢᠭ᠌ ᠪᠣᠯ ᠬᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠠᠴᠢ ᠨᠢ ᠭᠦᠷᠦᠭᠡᠳ ᠰᠢ᠌ᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠴᠢᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃


ᠭᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠢ ᠭᠤᠤᠯᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠰᠢ᠌ᠤᠠᠪᠣᠷᠢᠯᠠ ᠭᠡᠪᠠᠯ

ᠵᠢᠩᠭᠢᠨᠢ ᠳᠤᠰᠢᠶᠠᠯᠳᠠᠨ ᠨᠢ ᠣᠴᠢᠷ ᠲᠡᠶ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠂

ᠭᠤᠤᠯ ᠳᠤᠰᠢᠶᠠᠯᠳᠠᠨ ᠨᠢ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡ ᠠᠪᠣᠨ᠎ᠠ᠃

ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠴᠢ ᠠᠯᠪᠠᠳᠠᠨ ᠨᠢ

ᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠤ ᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠤ

ᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠬᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠴᠢᠬᠠᠪᠠᠯ

ᠳᠠᠨ ᠢ ᠡᠷᠡᠵᠤ ᠣᠴᠢᠶ᠎ᠠ

ᠳᠠ ᠬᠠᠷᠢᠭᠠᠤᠨ ᠭᠦᠯᠢᠶᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠷᠠᠢ ᠭᠡᠳ

ᠦᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠢ᠌ᠷ

ᠦᠳᠡᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠢ᠌ᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠵᠠᠯᠠᠷᠠᠭᠠᠤᠨ

ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠢ᠌ᠵᠠ

ᠣᠷᠢᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠢᠨᠠᠭ ᠭᠡᠳ

ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠳᠠᠮᠵᠢᠨ ᠶᠠᠪᠣᠨ᠎ᠠ᠃


ᠭᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠢ ᠡᠶᠡᠳᠡᠭᠦᠯᠤᠨ ᠰᠢ᠌ᠤᠠᠪᠣᠷᠢᠯᠠ ᠭᠡᠪᠠᠯ

ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠵᠠᠭᠢᠨ᠎ᠠ᠂

ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠳᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠵᠠᠭᠢᠨ᠎ᠠ᠂

ᠳᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ

          ᠠᠷᠠᠤᠨ ᠢ ᠲᠡᠳᠬᠦᠭᠦ ᠵᠠᠮ

          ᠠᠮᠢᠨ ᠤ ᠭᠡᠦᠭᠡᠨ ᠠᠵᠢᠯ

          ᠠᠢ᠌ᠯ ᠤᠨ ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠴᠢᠷ

          ᠠᠷᠢᠶᠠᠪᠠᠯᠤ ᠪᠣᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠭᠢᠯ ᠭᠡᠳ

          ᠦᠨᠦᠳᠤᠷ ᠣᠴᠢᠷ ᠲᠡᠶ

          ᠮᠠᠷᠭᠠᠰᠢ ᠠᠮᠵᠢᠬᠤ ᠥᠭᠡᠢ

          ᠨᠥᠭᠦᠭᠡᠳᠦᠷ ᠪᠠᠷ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠠᠭ ᠦᠭᠡᠶ᠃

  

ᠣᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠦᠪᠠᠰᠤᠪᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠢ᠌ᠤᠠᠪᠣᠷᠢᠯᠠ ᠭᠡᠪᠠᠯ

ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠮᠤᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠵᠢᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠂

ᠰᠤᠮᠤᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠵᠢᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠂

ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠨ ᠲ᠋ᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠩᠭ᠋ᠤᠭᠤᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠵᠢᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠂

ᠰᠤᠩᠭ᠋ᠤᠭᠤᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ

               ᠥᠳᠡᠯᠦᠭᠡᠳ ᠠᠷᠭᠢᠭᠰᠠᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠵᠢᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠂

ᠥᠳᠡᠯᠦᠭᠡᠳ ᠠᠷᠭᠢᠭᠰᠠᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ

               ᠳᠠᠯᠠᠢ᠌ᠴᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠵᠢᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠ‍‌ᠶᠢᠭ ᠄ ᠣᠷᠳᠤᠰ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠩᠭᠢᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠴᠠᠭᠠᠵᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠴᠤ᠋·ᠣᠷᠭᠢᠯᠳᠤ
ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠰᠢᠯᠦᠭ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 1836
ᠴᠠᠭ᠄ 2012 ᠤᠨ ᠤ 03 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 17