ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ
᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠡᡁᠸᠨᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠳᠡᠭᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭ

ᠠᠷᠠᠤᠨ ᠡᠴᠡ ᠡᠷᠭᠢᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠨᠢ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ

ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠳᠤ ᠵᠢᠦᠡᠭᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠨᠢ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ

ᠠᠶᠠᠨ ᠳᠤ ᠮᠤᠷᠳᠠᠭᠰᠠ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ ᠨᠢ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ

ᠠᠭᠠᠷ ᠲᠤ ᠴᠤᠤᠷᠢᠶᠠᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ᠌ ᠨᠢ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ

ᠡᠭᠡᠰᠢᠭᠯᠡᠵᠤ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠬᠤ ᠠᠶ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ

ᠡᠪᠯᠡᠭᠦᠯᠵᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭᠦ ᠰᠢᠯᠦᠭ᠌ ᠨᠢ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ

ᠡᠷᠢᠭ᠍ᠳᠡᠵᠤ ᠰᠠᠨᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠳᠤᠷᠠᠤᠠᠬᠠᠯ ᠨᠢ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ

ᠡᠷᠭᠡᠯᠡᠵᠤ ᠨᠠᠭᠠᠤᠠᠬᠤ ᠳᠤᠭᠯᠠᠭᠠᠮ ᠨᠢ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ

ᠢᠵᠢᠯᠰᠢᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠬᠤ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠨᠢ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ

ᠢᠷᠠᠯᠵᠠᠵᠤ ᠴᠠᠢ᠌ᠯᠵᠠᠬᠤ ᠭᠡᠷ ᠨᠢ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ

ᠢᠳᠠᠵᠤ ᠡᠮᠦᠰᠭᠦ ᠠᠷᠠᠠᠰᠢᠨ ᠨᠢ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ

ᠢᠷᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠰᠡᠭᠦᠭ᠍ᠳᠡᠭᠦ ᠳᠡᠦᠭᠡ ᠨᠢ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ

ᠣᠳᠤᠳ ᠳᠦᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠨᠢ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ

ᠣᠪᠣᠭ ᠵᠠᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠣᠭᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ

ᠣᠨ ᠡᠯᠡᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠮᠦᠷ ᠨᠢ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ

ᠣᠩᠭ᠋ᠤᠳ ᠬᠤᠷᠣᠢ᠌ᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠦᠯᠳᠡ ᠨᠢ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ

ᠣᠴᠢᠷᠯᠠᠵᠤ ᠰᠢᠪᠠᠨᠡᠭᠦ ᠰᠠᠯᠭᠢ ᠨᠢ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ

ᠣᠭᠠᠯᠵᠠᠯᠠᠵᠤ ᠣᠷᠤᠰᠬᠤ ᠮᠦᠷᠠᠨ ᠨᠢ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ

ᠣᠷᠭᠤᠵᠤ ᠪᠣᠰᠬᠤ ᠠᠭᠤᠯᠠᠰ ᠨᠢ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ

ᠣᠶᠠᠷᠠᠵᠤ ᠴᠡᠩᠭᠡᠷᠯᠡᠭᠦ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ

ᠥᠭᠡᠳᠡᠯᠡᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠭ ᠭᠦᠰᠡᠯ ᠨᠢ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ

ᠦᠷᠦᠰᠢᠶᠠᠵᠤ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠯᠠᠬᠤ ᠰᠢᠳᠦᠭᠡᠨ ᠨᠢ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ

ᠥᠮᠴᠡᠷᠭᠡᠵᠤ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦᠯᠡᠭᠦ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠨᠢ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ

ᠥᠷᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠵᠤ ᠳᠠᠮᠵᠢᠬᠤ ᠰᠤᠷᠠᠭ ᠨᠢ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ

ᠥᠯᠢᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠳᠤᠮᠤᠭ ᠨᠢ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ

ᠥᠭᠡᠰ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠰᠠᠩ ᠨᠢ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ

ᠦᠳᠡᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ

ᠦᠨᠢᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠴᠡᠩᠭᠡᠷ ᠬᠠᠩᠭ᠋ᠠᠢ ᠨᠢ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ

ᠨᠠᠷᠠ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠣᠢ᠌ᠯᠠᠰ ᠨᠢ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ

ᠨᠠᠮ ᠶᠢᠡᠨ ᠭᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠠᠷᠠᠤᠨ ᠨᠢ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ

ᠨᠠᠢ᠌ᠷ ᠲᠤ ᠰᠠᠭᠠᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠨᠢ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ

ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭ ᠲᠤ ᠮᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠨᠢ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ

ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭᠵᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠭᠦᠭ᠍ᠵᠢᠭᠦᠯᠭᠦ ᠭᠡᠯᠡ ᠨᠢ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ

ᠪᠠᠷᠢᠮᠳᠠᠯᠠᠵᠤ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠦᠪ ᠨᠢ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ

ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠵᠤ ᠴᠢᠭᠤᠯᠠᠬᠤ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠨᠢ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ

ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠵᠤ ᠮᠥᠷᠥᠢᠴᠡᠭᠦ ᠪᠦᠭᠡ ᠨᠢ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ

ᠫᠠᠢ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠨᠢ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ

ᠫᠠᠢ᠌ᠰᠠ ᠳᠡᠮᠳᠡᠭ᠌ ᠨᠢ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ

ᠫᠠᠠᠽᠠ ᠮᠠᠢ᠌ᠮᠠᠢ᠌ᠴᠢᠨ ᠨᠢ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ

ᠫᠠᠢ᠌ᠯᠤ ᠠᠰᠠᠷ ᠨᠢ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ

ᠬᠠᠯᠢᠭᠤᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠯᠴᠢᠭᠦ ᠠᠳᠤᠭᠤ ᠨᠢ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ

ᠬᠠᠷᠭᠢᠵᠤ ᠢᠳᠡᠰᠢᠯᠡᠭᠦ ᠥᠭᠡᠷ ᠨᠢ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ

ᠬᠠᠰᠢᠶᠠᠯᠠᠵᠤ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠬᠤ ᠬᠤᠨᠢ ᠨᠢ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ

ᠬᠠᠷᠠᠵᠤ ᠮᠠᠨᠠᠬᠤ ᠨᠤᠬᠠᠢ ᠨᠢ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ

ᠭᠠᠯᠪᠠ ᠳᠤ ᠳᠠᠭᠤᠷᠢᠰᠤᠭᠰᠠᠨ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ

ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠳᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠭᠤᠷᠢ ᠨᠢ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ

ᠭᠠᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠠᠭᠢᠭᠰᠠᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠨᠢ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ

ᠭᠠᠳᠠᠰ ᠡᠴᠡ ᠳᠡᠮᠤᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠵᠢᠷᠦᠭᠡ ᠨᠢ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ

ᠮᠠᠷᠭᠠᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠲᠦᠰᠤᠪ ᠨᠢ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ

ᠮᠠᠯᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠴᠠᠢ᠌ᠯᠭᠠᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ

ᠮᠠᠯᠠᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠯᠠᠭᠠᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ① ᠨᠢ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ

ᠮᠠ ᠬᠠᠷᠢ② ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠷᠭᠠᠨ ᠳᠤᠬᠤᠢ ᠨᠢ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ

ᠯᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠳᠤ ᠪᠦᠳᠦᠷᠢᠵᠤ ᠣᠨᠠᠭᠰᠠᠨ ᠥᠴᠦᠭᠡᠳᠦᠷ ᠨᠢ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ

ᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠯᠦ ᠳᠤ ᠳᠦᠷᠡᠯᠵᠡᠵᠤ ᠪᠣᠰᠤᠭᠰᠠᠨ ᠦᠨᠦᠳᠤᠷ ᠨᠢ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ

ᠯᠠᠪᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠲᠤ ᠴᠢᠮᠠᠵᠤ ᠱᠤᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠮᠠᠷᠭᠠᠰᠢ ᠨᠢ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ

ᠯᠠᠭᠤᠰᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠳᠡᠭᠡ ③ᠳ᠋ᠤ ᠣᠷᠭᠤᠵᠤ ᠴᠡᠴᠡᠭᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳᠦᠢ ᠨᠢ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ

ᠰᠠᠯᠭᠢᠨ ᠤ ᠣᠷᠢᠬᠠᠨ ᠬᠠᠪᠣᠷ ᠨᠢ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ

ᠰᠠᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠵᠤᠨ ᠨᠢ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ

ᠰᠠᠩ ᠤᠨ ᠰᠢᠷᠭᠠᠯ ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠨᠢ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ

ᠰᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠡᠪᠦᠯ ᠨᠢ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ

ᠱᠠᠭᠢᠵᠤ ᠪᠠᠭᠤᠬᠤ ᠬᠤᠷ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ

ᠱᠠᠷᠴᠢᠭᠢᠨᠠᠵᠤ ᠯᠠᠪᠰᠠᠬᠤ ᠴᠠᠰᠤ ᠨᠢ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ

ᠱᠠᠭᠯᠠᠵᠤ ᠣᠶᠤᠬᠤ ᠳᠠᠪᠠᠯ ᠨᠢ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ

ᠱᠠᠩᠨᠠᠵᠤ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠯᠠᠬᠤ ᠢᠷᠦᠭᠡᠯ ᠨᠢ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ

ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠭᠦᠪᠴᠢ ᠨᠢ ᠠᠭᠤᠳᠠᠮ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ

ᠳᠠᠤᠯᠠᠢ ᠭᠦᠷᠦᠭᠡᠰᠤ ᠨᠢ ᠣᠩᠭ᠋ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ

ᠳᠠᠷᠠᠭ ᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭ ᠶᠢᠡᠷ ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ

ᠳᠠᠩᠭ᠋ᠠᠷᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠮ ᠶᠢᠡᠷ ᠪᠠᠳᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ

ᠳᠠᠽᠠᠨ ᠨᠤᠶᠠᠨ④ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ

ᠳ᠋ᠠᠩ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠬᠤᠴᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ

ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠪᠠᠠᠴᠢᠨ ᠢ ᠰᠢᠳᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ

ᠳᠠᠭᠢᠨᠢ ᠨᠠᠭᠤᠷ⑤ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠠᠭᠢᠭᠰᠠᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ

ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠨᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠢ᠌ᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ

ᠴᠠᠮ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠳᠦᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ

ᠴᠠᠯᠮ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ⑥ᠳ᠋ᠤ ᠨᠤᠳᠤᠭᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ

ᠴᠠᠳᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠍ᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ

ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠪᠠᠯᠴᠢᠷ ᠲᠤ ᠪᠣᠳᠤᠯᠭᠠᠰᠢᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ

ᠵᠠᠩ ᠤᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠳᠤ ᠵᠢᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ

ᠵᠠᠶᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠣᠶᠠᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ

ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠭᠠᠢ᠌ᠬᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ

ᠶᠠᠰᠤ ᠬᠠᠳᠠᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠶᠠᠪᠣᠭᠰᠠᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ

ᠶᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠦᠯ ᠢ ᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ

ᠶᠠᠩᠪᠠ ᠰᠦᠷᠳᠠᠨ ᠢ ᠠᠳᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ

ᠶᠠᠳᠠᠭᠤ ᠭᠡᠯᠡ ᠪᠠᠷ ᠴᠤᠯᠴᠢᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ

ᠷᠠᠪᠳᠠᠨ ᠳᠠᠢ᠌ᠵᠢ ⑦ᠵᠢᠨ ᠭᠤᠯᠤᠮᠳᠠ ᠵᠠᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ

ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠪᠣᠯᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠭᠢᠯ ᠳᠤ ᠪᠢᠯᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ

ᠷᠠᠪᠵᠠᠮᠪᠠ ᠮᠠᠷᠠᠮᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠪᠢ ᠴᠤᠭᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ

ᠷᠠᠰᠠᠩ ᠭᠡᠢ᠌ᠤᠨ ᠤᠨ ᠥᠯᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ᠃


ᠵᠡᠭᠦᠯᠳᠡ᠄

①ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠢ ᠲᠦᠪᠡᠳᠴᠤᠳ ᠣᠯᠠᠭᠠᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠠᠳᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌᠃

②ᠬᠠᠳᠤᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠳᠡᠷᠳᠡᠭᠡ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠥᠭᠡ᠃

③⑤⑥ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ᠃

④⑦ᠡᡁᠸᠨᠡᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠴᠢᠨ ᠸᠠᠩ᠃


ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠰᠡ᠊·ᠮᠦᠩᠬᠡᠨᠠᠷᠠᠨ
ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠰᠢᠯᠦᠭ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 3776
ᠴᠠᠭ᠄ 2006 ᠤᠨ ᠤ 11 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 04