ᠵᠢᠷᠦᠭᠡᠨ ᠤ ᠳᠦᠷᠭᠦ ᠲᠡᠶ ᠵᠠᠪᠢ

ᠰᠡᠭᠦᠷᠡᠰᠤ ᠠᠯᠳᠠᠮᠠᠷ ᠡᠨᠡ ᠣᠷᠳᠤᠬᠠᠨ ᠭᠤᠨᠢᠭ

ᠴᠢᠨᠤ ᠳᠠᠠᠳᠠ ᠡᠴᠠ ᠯᠠ ᠢᠷᠠᠵᠤ ᠳᠠᠭᠠᠷᠠᠯ᠎ᠠ

ᠰᠢᠭᠦᠷ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠷ ᠪᠣᠷᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠭᠤᠷ ᠠᠯᠬᠤᠯᠠᠵᠤ ᠪᠢ

ᠳᠡᠷᠳᠡᠭᠡ  ᠬᠤᠯᠡᠭᠢ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠯ ᠢ ᠵᠠᠯᠭᠢᠯᠠᠨ᠎ᠠ

ᠭᠠᠰᠢᠭᠤᠨ ᠺᠤᠹᠧ ᠲᠡᠶ ᠴᠤᠮᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠣᠷᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠳᠤᠰᠤᠯ ᠳᠠᠯᠳᠠᠷᠠᠨ ᠳᠠᠯᠳᠠᠷᠠᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠣᠭᠢᠯᠠᠩᠨᠠᠨ᠎ᠠ

ᠬᠠᠮᠢᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠡᠨᠲᠡᠢ ᠡᠴᠠ ᠮᠢᠨᠤ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠭᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠬᠠᠰᠭᠢᠷᠬᠤ ᠰᠢᠭ ᠪᠣᠯᠤᠭᠠᠤᠨ ᠵᠠᠮᠬᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ

ᠴᠢᠭᠢ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤ ᠣᠷᠭᠢᠨ᠎ᠡ

ᠴᠢ ᠨᠠᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠳᠤᠷᠠᠰᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯ ᠦᠦ

ᠮᠢᠨᠤ ᠢᠯᠡᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡ ᠰᠤᠪᠢᠩ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠭᠦᠷᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯ ᠤᠤ

ᠶᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠯᠪᠢ ᠪᠠᠷ ᠨᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠵᠢᠷᠦᠭᠡᠨ ᠤ ᠳᠦᠷᠭᠦ ᠲᠡᠶ ᠵᠠᠪᠢ

ᠣᠷᠤᠰᠬᠠᠯ ᠳᠠᠮᠵᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠦᠵᠡᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠠᠳᠠ ᠣᠷᠤᠭᠤ ᠴᠢᠭᠯᠡᠨ ᠭᠦᠪᠪᠦᠭ᠍ᠰᠡᠭᠡᠷ ᠁

ᠪᠢ ᠭᠠᠷ ᠰᠤᠩᠭ᠋ᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠵᠠᠪᠳᠤᠪᠠ

ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠷᠠ ᠲᠦᠯᠭᠢᠭᠡᠨ ᠨᠠᠳᠠ ᠡᠴᠠ ᠵᠠᠪᠳᠤᠪᠠ ᠁


                               2011.6.30


ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠ‍‌ᠶᠢᠭ ᠄ ᠣᠯᠠᠭᠠᠠᠬᠠᠳᠠ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠰᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠢ ᠭᠤᠤᠯ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠰ·ᠮᠥᠩᠭᠡᠨᠡᠷᠡᠰᠤ
ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠰᠢᠯᠦᠭ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 1797
ᠴᠠᠭ᠄ 2011 ᠤᠨ ᠤ 12 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 05