ᠶᠠᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠢ᠌ᠯᠠᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ

ᠨᠢᠭᠡ᠂ ᠭᠦᠢᠳᠡᠨ ᠣᠰᠤ ᠪᠠ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠣᠰᠤ ᠪᠣᠯ ᠳᠦᠷᠭᠡᠨ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠮᠠᠰᠢ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠦ᠋ᠩ ᠲᠡᠶ ᠰᠡᠷᠭᠦᠭᠡᠭ᠍ᠴᠢ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠯ ᠶᠤᠮ᠂ ᠡᠢ᠌ᠮᠤ ᠡᠴᠡ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ᠂ ᠭᠦᠢᠳᠡᠨ ᠣᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠡᠭᠡᠯᠵᠢᠯᠡᠨ ᠱᠥᠷᠭᠦᠭᠡᠭᠦ ᠴᠠᠭ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠯ ᠨᠢᠭᠤᠷ᠂ ᠭᠦᠵᠦᠭᠦᠤ᠂ ᠴᠡᠭᠡᠵᠢ᠂ ᠮᠦᠷᠤ ᠪᠠᠨ ᠭᠦᠢᠳᠡᠨ ᠣᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠣᠭᠢᠶᠠ᠃

ᠬᠤᠶᠠᠷ᠂ ᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠠᠷᠤ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠠᠩᠭᠢᠯᠤᠭᠤᠨ ᠦᠨᠦᠷ ᠲᠡᠶ ᠳᠤᠰᠤ ᠳᠤᠰᠤᠭ᠎ᠠ᠃ ᠳᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠦᠨᠦᠷ ᠳᠠᠨ ᠢ ᠳᠠᠢ᠌ᠪᠣᠰᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠠᠮᠠᠷᠠᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠴᠤᠪᠣᠭᠤ ᠰᠡᠷᠭᠦᠯᠡᠩ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃

ᠭᠤᠷᠪᠠ᠂ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠠᠭᠤᠷ ᠭᠢᠯᠢᠩ ᠶᠢᠡᠨ ᠭᠠᠳᠠᠭᠰᠢ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠳᠡᠢ᠃ ᠭᠡᠭᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠤᠢ᠌ᠷ᠎ᠡ ᠳᠤᠳᠤᠨᠤ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠪᠢᠰᠢ ᠰᠢᠤ᠃ ᠡᠮᠤᠨ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠠᠯᠪᠢᠭᠠᠤᠨ ᠪᠠᠬ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠨᠤᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠴᠤᠭᠢᠵᠤ ᠨᠦᠳᠤ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠠ 《ᠭᠠᠢ᠌ᠬᠠᠯᠳᠠᠢ ᠭᠦᠩᠭᠡᠨ》 ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠳᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠴᠢᠨᠢ ᠠᠭᠤᠵᠢᠷᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠠᠩᠵᠠᠭᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ᠃

ᠳᠦᠷᠪᠡ᠂ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠪᠠᠷ ᠭᠡᠷ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠪᠦᠭᠦ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠶᠠᠷᠢᠵᠤ ᠳᠠᠭᠤᠰᠬ᠎ᠠ᠃ ᠭᠦᠡᠵᠡᠭᠡᠢ ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠭ᠎ᠠ ᠠᠪ᠃ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠰᠢ᠌ᠤᠠᠴᠤ ᠦᠭ‍ᠭᠦ ᠶᠢ ᠪᠣᠷᠬᠠᠨ ᠡᠴᠠ᠂ ᠳᠡᠭᠡᠳᠤ ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠡᠴᠡ ᠭᠦᠰᠡ᠂ ᠳᠠᠭᠠᠳᠬᠠᠭᠤᠯ᠃ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠨᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭ᠍ᠳᠡᠭᠦᠢᠴᠡ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠭ᠍ᠳᠡᠭᠦ ᠪᠣᠢ᠃

ᠳᠠᠪᠣ᠂ ᠪᠢᠰᠢᠯᠭᠠᠯ ᠳᠤ ᠶᠠᠪᠣ᠂ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠹᠢᠯᠤᠰᠤᠹᠢ ᠰᠤᠳᠠᠯ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠳᠠᠢ᠌ᠪᠣᠰᠢᠷᠠᠬᠤ᠂ ᠠᠯᠢᠪᠠ ᠶᠢ ᠳ᠋ᠦ᠋ᠩᠨᠡᠭᠦ᠂ ᠭᠦᠯᠢᠶᠡᠴᠡ ᠲᠡᠶ ᠬᠠᠠᠳᠤᠵᠤ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠳᠤ ᠳᠤᠰᠠᠳᠠᠢ᠃


ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠶ‍ᠢᠭ ᠄ ᠭᠦᠪᠠᠭᠡᠳᠤ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠷᠢᠡᠳᠡᠯᠭᠡᠷ
ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠡᠩᠬᠡ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 7246
ᠴᠠᠭ᠄ 2010 ᠤᠨ ᠤ 04 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 14