ᠮᠢᠨᠤ ᠭᠤᠷᠪᠠ

ᠭᠡᠯᠡᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠢ᠂ ᠳᠡᠢ᠌ᠯᠦᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠢ᠂ ᠭᠤᠳᠤᠷᠠᠮᠠᠳᠠᠭᠠᠢ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠭᠡᠮᠰᠢᠯ

ᠭᠢᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠢ᠂ ᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠮᠠᠳᠠᠭᠠᠢ᠂ ᠣᠶᠠᠷᠠᠮᠠᠳᠠᠭᠠᠢ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠣᠢ᠌ᠯᠠᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠠᠰᠠᠯ

ᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭ᠂ ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭ᠂ ᠳᠠᠮᠠᠭᠢ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠠᠮᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠵᠢᠭᠡᠯ

ᠠᠰᠪᠣᠷᠢ᠂ ᠰᠢᠯᠤᠭᠤᠨ᠂ ᠳᠤᠭᠰᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠠᠷᠠᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠯ

ᠠᠴᠢᠯᠠᠯ᠂ ᠡᠯᠪᠠᠷᠢᠯ᠂ ᠵᠢᠷᠤᠮ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠰᠢᠶᠠᠯ

ᠠᠳᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠵᠢᠳᠦᠭᠡ᠂ ᠬᠤᠷᠤᠰᠤᠯ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠡᠭᠡᠷᠯᠡᠯ

ᠠᠭᠤᠷ᠂ ᠵᠦᠷᠢᠭᠦᠤ᠂ ᠭᠠᠵᠢᠭᠤᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠢᠷᠠᠯ

ᠠᠪᠢᠶᠠᠰ᠂ ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡ᠂ ᠳᠠᠮ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠳᠦᠷᠤᠯᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ

ᠠᠭᠠᠷ᠂ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠯᠢ᠂ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠮᠦᠷᠦᠭᠡᠳᠦᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠯᠭᠢᠯᠠᠯ

ᠠᠮᠠᠷᠠᠭ᠂ ᠰᠠᠳᠤᠨ᠂ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠯᠠᠰᠵᠢᠯ

ᠠᠯᠵᠠᠭᠤ᠂ ᠵᠠᠯᠬᠠᠭᠤ᠂ ᠬᠣᠢ᠌ᠷᠭᠤ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠳᠤᠷᠣᠢ᠌ᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠭᠢᠯᠡᠯ

ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠡ᠊ᠨᠳᠡᠭᠦᠤ᠂ ᠣᠰᠤᠯ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠬᠠᠷᠠᠮᠰᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠭᠦᠰᠦᠯ

ᠠᠪᠰᠠ᠂ ᠰᠦᠨᠠᠰᠤ᠂ ᠳᠦᠷᠤᠯ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠠᠰᠢᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯ


ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠ‍‌ᠶᠢᠭ ᠄ ᠭᠢᠩᠭ᠋ᠠᠨ ᠤ ᠲᠦᠰᠢᠶᠠᠳᠤ

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠡᠰᠨᠢᠯ
ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠰᠢᠯᠦᠭ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 1811
ᠴᠠᠭ᠄ 2013 ᠤᠨ ᠤ 01 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 12