ᠣᠪᠣᠷ

ᠮᠡᠳᠡᠭᠦ ᠥᠭᠡᠢ  ᠥᠢᠯᠡ ᠶᠢ ᠨᠢ

ᠮᠡᠳᠡᠮᠡᠭᠡᠢ᠌ᠷᠡᠭᠦᠯᠭᠦ ᠳᠦᠷᠢ

ᠮᠡᠳᠡᠭᠦ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠢ ᠨᠢ

ᠮᠡᠳᠡᠭᠦᠯᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ ᠣᠬᠠᠭᠠᠨ᠃

ᠳᠠᠯᠳᠠᠩᠬᠠᠨ ᠳᠠᠯᠠᠩᠨᠠᠬᠤ

ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠡᠷᠡᠭ᠍ᠳᠡᠯ

ᠰᠡᠯᠡᠭᠦᠭᠡᠨ ᠰᠤᠪᠢᠭᠤᠯᠬᠤ

ᠰᠦᠷ ᠶᠡᠭᠡ ᠳᠦᠷᠢ᠃


ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠ‍‌ᠶᠢᠭ ᠄ ᠬᠤᠤᠯᠢᠨ ᠭᠤᠤᠯ

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠰᠢᠵᠢᠷ
ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠰᠢᠯᠦᠭ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 1801
ᠴᠠᠭ᠄ 2010 ᠤᠨ ᠤ 11 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 06