ᠭᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠰᠢᠩ ᠤᠨ ᠠᠳᠠᠷ ᠵᠢᠠᠷ

ᠭᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠰᠢᠩ ᠤᠨ ᠠᠳᠠᠷ ᠵᠢᠠᠷ

ᠬᠤᠤᠯᠢᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠣᠷᠤᠰᠤᠨ᠎ᠠ

ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠡᠷᠭᠢ ᠪᠠᠷ ᠨᠢ

ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠯᠳᠠ ᠡᠯᠪᠠᠭ᠌ ᠳᠠᠪᠤᠨ ᠳᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠣᠷᠤᠰᠤᠨ᠎ᠠ

ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠡᠷᠡᠰ ᠤᠨ

ᠭᠦᠯᠦᠰᠤ ᠴᠢᠰᠤ ᠣᠷᠤᠰᠤᠨ᠎ᠠ


ᠭᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠰᠢᠩ ᠤᠨ ᠠᠳᠠᠷ ᠵᠢᠠᠷ

ᠬᠤᠤᠯᠢᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠣᠷᠤᠰᠤᠨ᠎ᠠ

ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠡᠷᠭᠢ ᠪᠠᠷ ᠨᠢ

ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠣᠷᠤᠰᠤᠨ᠎ᠠ

ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠥᠯᠢᠭᠡᠷ ᠪᠦᠷᠢᠡᠪᠠᠶᠡᠷ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠨ ᠣᠷᠤᠰᠤᠨ᠎ᠠ

ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠠᠷᠠᠤᠨ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠬᠤᠩ ᠮᠸᠢ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠨ ᠣᠷᠤᠰᠤᠨ᠎ᠠ


ᠭᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠰᠢᠩ ᠤᠨ ᠠᠳᠠᠷ ᠵᠢᠠᠷ

ᠬᠤᠤᠯᠢᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠣᠷᠤᠰᠤᠨ᠎ᠠ

ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠡᠷᠭᠢ ᠪᠠᠷ ᠨᠢ

ᠬᠤᠳᠠᠯ ᠦᠨᠡᠨ ᠳᠡᠦᠭᠡ ᠣᠷᠤᠰᠤᠨ᠎ᠠ

ᠡᠯᠦᠡᠴᠡ ᠡᠪᠦᠭᠡ ᠬᠠᠰᠠᠷ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠳᠡᠦᠭᠡ ᠣᠷᠤᠰᠤᠨ᠎ᠠ

ᠡᠴᠦᠰ ᠤᠨ ᠸᠠᠩ ᠶ‍ᠸᠰᠢᠬᠠᠢ᠌ᠰᠤᠨ ᠤ ᠮᠠᠠᠵᠤ ᠳᠡᠦᠭᠡ ᠣᠷᠤᠰᠤᠨ᠎ᠠ


ᠭᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠰᠢᠩ ᠤᠨ ᠠᠳᠠᠷ ᠵᠢᠠᠷ

ᠬᠤᠤᠯᠢᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠣᠷᠤᠰᠤᠨ᠎ᠠ

ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠡᠷᠭᠢ ᠪᠠᠷ ᠨᠢ

ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠰᠢᠷᠤᠢ ᠣᠷᠤᠰᠤᠨ᠎ᠠ

ᠵᠢᠯ ᠡᠴᠠ ᠵᠢᠯ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠢᠵᠢᠭ᠍ᠷᠡᠭᠦ

ᠵᠢᠷᠢᠮ ᠤᠨ ᠴᠢᠭᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠣᠷᠤᠰᠤᠨ᠎ᠠ


ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠ‍‌ᠶᠢᠭ ᠄ ᠲᠦᠰᠢᠶᠠᠳᠤ

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠰᠡᠴᠡᠡᠪᠢᠯᠢᠭ᠌
ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠰᠢᠯᠦᠭ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 1836
ᠴᠠᠭ᠄ 2011 ᠤᠨ ᠤ 06 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 15