ᠭᠦᠰᠡᠯ

ᠬᠤᠯᠠ ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠳᠤᠯ

ᠬᠤᠮᠢᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳᠦᠢ ᠪᠠᠶᠠᠰᠤᠯ


ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠡᠴᠡ ᠣᠠᠳᠤᠷᠴᠤ

ᠢᠳᠡᠭᠡᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠴᠤᠭᠴᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ

         ᠣᠷᠳᠤ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠭᠡᠷᠡᠮ


ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠳᠠᠪᠠᠵᠤ ᠪᠣᠰᠤᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ

         ᠣᠮᠤᠭ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠰᠥᠭᠯᠥᠢᠨ᠎ᠡ

ᠣᠨᠠᠵᠤ ᠨᠤᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠰᠡᠭ᠌ ᠨᠢ

         ᠭᠤᠨᠢᠭ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠪᠣᠯᠠᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ


ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠ‍‌ᠶᠢᠭ ᠄ ᠬᠤᠤᠯᠢᠨ

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠭᠡᠭᠡᠪᠴᠢ
ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠰᠢᠯᠦᠭ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 2087
ᠴᠠᠭ᠄ 2011 ᠤᠨ ᠤ 07 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 20