ᠡᠵᠢ ᠨᠤᠳᠤᠭ

ᠡᠵᠢ ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠨᠠᠬᠤ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠳᠤᠯ ᠳ᠋ᠤ

ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠷ᠎ᠠ ᠣᠪ ᠤᠢ᠌ᠷᠠᠬᠠᠨ

ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠤᠷᠠᠰᠬᠤ ᠭᠦᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠳ᠋ᠤ

ᠡᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤᠪ ᠳᠤᠳᠤᠬᠠᠨ


ᠭᠦᠤ ᠳᠦᠷᠦᠭᠡᠳ ᠦᠰᠴᠦ ᠪᠣᠰᠪᠠᠯ

ᠡᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠳᠤ ᠳᠠᠶ‍ᠢᠭ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ

ᠬᠤᠯᠠ ᠶᠠᠪᠣᠭᠠᠤᠨ ᠣᠢ᠌ᠯᠠᠰ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠪᠠᠯ

ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷ ᠬᠠ‍‌ᠶᠢᠭ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ


ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠ‍‌ᠶᠢᠭ ᠄ ᠣᠷᠳᠤᠰ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠩᠭᠢᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠶᠡᠭᠡᠡᠦᠰᠤ ᠰᠤᠮᠤ

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠷ·ᠨᠡᠷᠡ᠊ᠨᠳᠡᠭᠦᠰ
ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠰᠢᠯᠦᠭ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 2513
ᠴᠠᠭ᠄ 2011 ᠤᠨ ᠤ 10 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 16