ᠣᠷᠴᠢᠯᠠᠩ ᠳᠤ ᠬᠤᠤᠰ ᠦᠭᠡᠶ ᠰᠢᠳᠢᠳᠤ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ᠌
ᠣᠯᠠᠨ ᠣᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠣᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠢ ᠥᠵᠡᠭᠡᠳ

ᠴᠤᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ᠌ ᠨᠢ

ᠰᠠᠠᠰᠠᠷ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠳᠠᠮ ᠢ ᠳᠡᠯᠡᠩᠭᠡᠨ

ᠴᠤᠭ ᠵᠢᠪᠬᠤᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ

ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢᠯᠢᠭ᠌ ᠰᠦᠷ ᠶᠢᠡᠷ ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠩᠬᠠᠨ

ᠣᠷᠭᠢᠯ ᠰᠢᠷᠤᠩᠬᠠᠢ ᠨᠢ

ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠣᠴᠢᠵᠤ ᠥᠨᠦᠰᠦᠩᠭᠡᠨ

ᠣᠠᠴᠠᠯᠢᠭ ᠨᠠᠮᠪᠠ ᠨᠢ

ᠰᠠᠷᠠᠨ ᠳᠠᠭᠢᠨᠢ ᠶᠢ ᠮᠥᠰᠢᠶᠡᠯᠭᠡᠩᠭᠡᠨ

ᠨᠤᠭᠤᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯᠳᠠ ᠨᠢ

ᠣᠭᠠᠯᠵᠠ ᠬᠡ ᠵᠢᠷᠤᠭᠯᠠᠩᠬᠠᠨ

ᠨᠤᠲ᠋ ᠠᠶᠠᠰ ᠨᠢ

ᠣᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠥᠵᠦᠭᠦᠷ ᠨᠠᠭᠢᠯᠵᠠᠭᠤᠯᠤᠩᠬᠠᠨ

ᠣᠴᠢᠷ ᠰᠠᠳᠤᠪ ᠨᠢ

ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠩᠬᠠᠨ

ᠣᠤᠠᠬ᠎ᠠ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ

ᠦᠨᠡᠨ ᠤ ᠵᠦᠢ᠌ ᠶᠢ ᠭᠦᠭᠡᠭᠡᠴᠡᠯᠳᠦᠩᠭᠡᠨ

ᠣᠯᠠᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠳᠡᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠳᠠᠮᠵᠢᠭᠰᠠᠨ

ᠣᠷᠴᠢᠯᠠᠩ ᠳᠤ ᠬᠤᠤᠰ ᠦᠭᠡᠶ ᠰᠢᠳᠢᠳᠤ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ᠌

ᠣᠳᠤᠮᠳᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠥᠩᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ

ᠣᠷᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠮᠢᠨᠢ ᠮᠠᠠᠳᠤᠳᠤᠭᠠᠢ᠂ ᠮᠠᠠᠳᠤᠳᠤᠭᠠᠢ︕


ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠶ‍ᠢᠭ ᠄ ᠭᠡᠰᠢᠭ᠍ᠳᠡᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠵᠢᠷᠭᠠᠯ
ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠰᠢᠯᠦᠭ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 1840
ᠴᠠᠭ᠄ 2010 ᠤᠨ ᠤ 04 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 17