ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠤᠨᠲᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠳᠤ

ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠣᠠᠳᠠᠵᠤ ᠠᠮᠠᠷᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠵᠤᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠭᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠴᠤ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠦ᠋ᠩ ᠦᠭ‍ᠭᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠳᠤᠯᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ ᠨᠣᠢ᠌ᠷ ᠠᠪᠬᠤ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠵᠤᠷᠰᠢᠯ ᠤᠳ

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠵᠥᠭᠡᠷ ᠯᠠ ᠶᠠᠪᠠᠭᠠᠨ ᠠᠯᠬᠤᠵᠤ ᠡᠰᠡᠪᠠᠯ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡ ᠳᠠᠰᠬᠠᠯ ᠭᠦᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠭᠢ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠣᠷᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠨ ᠴᠠᠭ ᠡᠴᠠ ᠬᠣᠢ᠌ᠰᠢ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠴᠤ ᠺᠤᠹᠧᠨ ᠪᠣᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠨ᠃ (ᠺᠤᠹᠧ ᠳᠠᠮᠠᠭᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠵᠣᠢ᠌ᠯᠠᠰ)

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠣᠷᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠣᠷᠤᠬᠤ ᠡᠴᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠡᠮᠤᠨ᠎ᠡ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠤᠪᠠᠭᠠᠵᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦ ᠠᠵᠢᠯ ᠪᠣᠤ ᠭᠢ᠃ ᠵᠠᠭᠢᠳᠠᠯ ᠤᠳ ᠶᠢᠡᠨ ᠬᠠᠶ‍ᠢᠭᠯᠠᠵᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠢᠯᠡᠳᠭᠡᠯ ᠭᠡᠷᠭᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭᠦ ᠳᠤᠬᠠᠢ ᠪᠣᠳᠤᠵᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠣᠠᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠥᠷᠦᠭᠡᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠪᠠᠭᠠᠰᠬᠠᠵᠤ᠂ ᠰᠡᠷᠢᠭᠦᠪᠳᠦᠷ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠭ᠎ᠠ᠃ ᠣᠠᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠥᠷᠦᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠩᠭ᠋ᠤᠢ ᠪᠣᠯᠭ᠎ᠠ᠃ ᠳᠤᠭᠠᠨ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠦᠯᠦ ᠮᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠴᠤ ᠣᠠᠳᠠᠬᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠠᠤᠨ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ ᠨᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠡᠴᠠ ᠢᠯᠠᠷᠠᠵᠠᠢ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠣᠠᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠥᠷᠦᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠠᠯᠢ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠴᠠᠪᠠᠷ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠭ᠎ᠠ᠃ ᠣᠠᠳᠤᠢ ᠰᠤᠠᠳᠤᠢ ᠣᠷᠤ ᠳᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠭᠡᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠴᠤ ᠳᠤᠬᠠᠳᠠᠢ ᠣᠠᠳᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠮᠵᠢ ᠦᠭᠡᠶ᠃

ᠭᠡᠷᠪᠡ ᠨᠣᠢ᠌ᠷ ᠭᠦᠷᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠯ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠬᠤ ᠪᠣᠢ︖

1. ᠭᠦᠨ᠂ ᠠᠭᠠᠵᠢᠮᠬᠠᠨ ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠭ᠎ᠠ ᠠᠪᠴᠤ ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠦᠭ᠍ᠵᠢ᠃

2. ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠳᠤ ᠴᠢᠨᠢ ᠡᠯᠳᠡᠪ ᠪᠣᠳᠤᠯ ᠡᠷᠭᠢᠯᠳᠦᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠴᠠᠭᠠᠰᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠦᠷᠢᠴᠢᠯᠡᠨ ᠪᠢᠴᠢ᠃ ( ᠭᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠤ ᠳᠠᠯᠪᠢᠭᠰᠠᠨ ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠳᠤ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤ ᠦᠭ‍ᠭᠦ᠂ ᠰᠢᠡᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠳᠤᠬᠠᠢ ᠪᠣᠳᠤᠯ ᠵᠡᠷᠭᠡ )

3. ᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠮᠵᠢᠳᠠᠢ ᠦᠨᠦᠷ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠩᠭᠡᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠠᠷᠴᠢ᠃ ᠣᠠᠳᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠳᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠥᠭᠡ᠃ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠳᠡᠢ᠃

4. ᠭᠡᠷᠪᠡ ᠳᠠᠭᠠᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠᠯ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠣᠰᠤᠨ ᠣᠭᠤᠳᠠ ᠶᠢ ᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠡᠷᠭᠡᠳᠡ ᠳᠠᠯᠪᠢᠵᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

5. ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠰᠤᠯᠠ ᠳᠠᠯᠪᠢᠵᠤ᠂ ᠭᠦᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠵᠢᠭᠢᠵᠤ ᠣᠠᠳᠠ᠃

6. ᠣᠷᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠣᠷᠤᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠤᠨ᠎ᠡ ᠪᠦᠯᠢᠶᠡᠨ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠣᠤᠭᠤ᠃ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠪᠦᠯᠢᠶᠡᠨ ᠰᠦᠨ ᠳᠤ ᠮᠸᠯᠠᠲ᠋ᠤᠨᠢᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠳᠷᠢᠲ᠋ᠤᠫᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠳᠠᠭ ᠣᠴᠢᠷ ᠨᠣᠢ᠌ᠷ ᠭᠦᠷᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌᠃ ᠦᠨᠡᠨ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠦᠨ ᠳᠤ ᠨᠣᠢ᠌ᠷᠤᠨ ᠳᠤ ᠨᠥᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠦ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠶᠠᠭᠤ ᠴᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠭᠡᠭᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠮᠠᠬᠠᠪᠣᠤᠨ ᠢ ᠳᠠᠢ᠌ᠪᠣᠰᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠨᠥᠯᠦᠭᠡ ᠲᠡᠶ᠃

7. ᠡᠪᠰᠢᠶᠡᠯᠳᠡ

8. ᠭᠦᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠡᠨᠢ᠌ᠯᠭᠡᠵᠤ ᠳᠡᠭᠡᠭ᠍ᠰᠢ ᠡᠷᠭᠦᠵᠤ᠂ ᠳᠤᠭᠤᠭᠰᠢ ᠨᠢ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ᠃

9. ᠦᠪᠡᠷ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠣᠳᠤ ᠪᠣᠰᠤᠶ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠭᠡᠯᠡ᠃ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠰᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠣᠠᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠤᠨ᠂ ᠬᠤᠷᠤᠮ ᠤᠨ ᠳᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠥᠷᠯᠦᠭᠡ ᠪᠣᠰᠬᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠮᠨᠡᠯ ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠳᠦᠰᠦᠭᠡᠯᠡ᠃ ᠡᠨᠡ ᠪᠣᠳᠤᠯ ᠠᠶᠤᠮᠰᠢᠭᠳᠠᠢ ᠨᠣᠢ᠌ᠷ ᠭᠦᠷᠭᠦ ᠳᠤ ᠳᠤᠰᠠ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠡᠷᠪᠡ ᠡᠨᠡ ᠲᠤᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠯ ᠳᠤ ᠴᠤ ᠨᠣᠢ᠌ᠷ ᠳᠠᠨᠢ ᠭᠦᠷᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠯ ᠪᠣᠰᠴᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠳᠤᠳᠤᠮ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠡᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠭᠢ᠃ ᠨᠤᠮ ᠶᠢᠡᠨ ᠴᠡᠭ᠍ᠴᠡᠯᠡᠵᠤ᠂ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠣᠭᠢᠶᠠᠵᠤ᠂ ᠮᠠᠷᠭᠠᠰᠢ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠯᠡᠳᠭᠡᠭᠡᠤᠨ ᠪᠣᠴᠠᠵᠤ ᠣᠠᠳᠠ᠃ ᠬᠠᠨᠤᠮᠵᠢᠳᠠᠢ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠣᠠᠳᠠᠵᠤ ᠠᠮᠠᠷᠠᠪᠠᠯ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠥᠷᠯᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠴᠤᠭ ᠵᠢᠪᠬᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠣᠭᠳᠤᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃


ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠷᠢᠨᠳᠡᠯᠭᠡᠷ
ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠡᠩᠬᠡ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 7686
ᠴᠠᠭ᠄ 2010 ᠤᠨ ᠤ 04 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 18