ᠪᠢᠳᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠰᠦᠨᠢ

ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠬᠤᠷᠳᠤᠴᠠ ᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠵᠤ

ᠪᠢᠳᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠰᠦᠨᠢ ᠪᠣᠴᠠᠯᠤᠨ᠎ᠠ

ᠪᠢᠳᠠ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠤ ᠪᠣᠳᠤᠯ ᠤᠨ ᠥᠵᠦᠭᠦᠷ

ᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠣᠷᠬᠠᠤᠨ ᠮᠤᠷᠢᠯᠠᠨ᠎ᠠ

ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ ᠭᠤᠳᠤᠮᠵᠢ ᠪᠣᠯᠤᠩ ᠳᠤᠬᠤᠢ ᠪᠠᠷ

ᠫᠣᠤᠵᠢᠩ ᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠰᠤ ᠪᠣᠳᠠᠷᠠᠵᠤ

ᠵᠢᠭᠡᠯᠡᠯᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠢᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠠᠷᠠᠤᠨ ᠤᠨ ᠵᠤᠭᠤᠰ

ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠴᠢᠨ ᠤ ᠭᠠᠷ ᠶᠢᠡᠷ ᠱᠤᠤᠭᠢᠨ᠎ᠠ

ᠰᠦᠨᠢᠵᠢᠨ ᠨᠥᠵᠢᠭᠢᠨᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠬᠠᠭᠢᠷ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠳᠤ

ᠰᠦᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠣᠢ᠌ᠷ ᠦᠷᠭᠦᠵᠤ

ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠡᠭᠢᠨ ᠤ ᠦᠷᠯᠦᠭᠡ

ᠨᠣᠢ᠌ᠷᠮᠤᠭ ᠳᠠᠭᠵᠢᠵᠤ ᠰᠠᠷᠢᠨ᠎ᠠ


ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠ‍‌ᠶᠢᠭ ᠄ ᠭᠢᠩᠭ᠋ᠠᠨ ᠠᠢ᠌ᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠭᠠᠷᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠭᠦᠡᠳᠡᠯᠡᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠡ᠊·ᠳᠠᠮᠤᠷ
ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠰᠢᠯᠦᠭ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 1824
ᠴᠠᠭ᠄ 2011 ᠤᠨ ᠤ 03 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 03