ᠢᠳᠡᠭᠡᠯ
ᠤᠷᠳᠦᠰ ᠤᠨ ᠥᠡᠳᠦᠷᠯᠢᠭ᠌ ᠡᠴᠡ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠱᠠᠠᠠᠱᠢᠭᠠᠤᠨ

ᠥᠷᠯᠦᠭᠡ ᠡᠷᠳᠡᠯᠡᠨ ᠳᠤᠷᠤᠨ᠎ᠠ ᠮᠤᠷᠳᠠᠬᠤᠶ᠎ᠠ

ᠠᠭᠤᠯᠠᠰ ᠤᠨ ᠣᠷᠣᠢ᠌ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠨ ᠪᠣᠰᠤᠭ᠎ᠠ

ᠥᠯᠢ᠌ᠭᠡᠳ ᠬᠠᠷᠠᠬᠤᠯᠠᠷ ᠡᠪᠦᠭᠡᠨ ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠣᠢ᠌ᠷᠠᠬᠠᠨ

ᠥᠩᠭᠡᠢ᠌ᠭᠡᠳ ᠱᠠᠭᠠᠢ᠌ᠬᠤᠯᠠᠷ ᠠᠭᠤᠯᠠᠨ ᠭᠤᠤ ᠭᠦᠨ

ᠦᠳᠡ ᠭᠡᠯᠪᠠᠢ᠌ᠵᠤ ᠨᠤᠮᠤ ᠳᠠᠳᠠᠨ ᠪᠣᠴᠠᠬᠤᠯᠠᠷ

ᠣᠯᠠᠭᠠᠨ ᠭᠦᠷᠳᠤᠨ ᠣᠯᠠᠮ ᠡᠴᠡ ᠣᠯᠠᠮ ᠣᠢ᠌ᠷᠠᠳᠤᠨᠠᠮ

ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠬᠤᠷᠳᠤᠨ ᠲᠡᠶ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠡᠳᠦᠷᠵᠢᠨ ᠳᠠᠪᠭᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠠᠤᠨ

ᠣᠷᠳᠤᠰ ᠤᠨ ᠥᠡᠳᠦᠷᠯᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠭᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠬᠠᠮᠢᠭ᠎ᠠ ᠭᠦᠷᠦᠮᠦᠢ︖

ᠬᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠯᠳᠠᠮ᠎ᠠ ᠶᠡᠭᠡ ᠵᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠤ

ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠭᠦᠷᠳᠤᠨ ᠦᠷᠦᠨ᠎ᠠ ᠪᠦᠮᠪᠦᠷᠢᠭ᠍ᠰᠡᠭᠡᠷ ᠳᠤᠮᠤᠷᠠᠨ᠎ᠠ

ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠡᠴᠡ ᠳᠡᠭ᠍ᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠳᠤᠷᠤᠨ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠢᠨ ᠤ ᠨᠠᠷᠠᠨ

ᠳᠠᠩᠴᠢ ᠶᠡᠭᠡᠮᠰᠦᠭ᠌ ᠳᠠᠰᠤ ᠳᠦᠭᠦᠷᠢᠭ᠌ ᠵᠢᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ

ᠮᠥᠭᠡᠷᠳᠤ ᠳᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠣᠯᠠᠭᠠᠨ ᠱᠠᠷ

ᠮᠥᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠢᠠᠴᠠᠭᠠᠨ ᠲᠡᠶ ᠳᠦᠪᠤᠷᠬᠡᠨ

ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠤᠳᠤᠠᠨ ᠲᠤ ᠬᠤᠨᠤᠠᠨ ᠠᠪᠤᠨ ᠨᠣᠢ᠌ᠷᠰᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠬᠠᠨ

ᠮᠠᠷᠭᠠᠰᠢ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠳᠠᠭᠢᠭᠠᠤᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠮᠰᠠᠭ ᠮᠠᠠᠳᠤᠬᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠭᠦᠢ︕


2006᠂ 7᠂ 1 ᠳ᠋ᠦ᠋ᠩᠱᠸᠩ ᠳᠤ

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠭᠦᠭᠡᠳᠠᠪᠠᠯᠭᠠᠨ
ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠰᠢᠯᠦᠭ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 2714
ᠴᠠᠭ᠄ 2009 ᠤᠨ ᠤ 04 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 23