ᠭᠡᠦᠭᠡᠨ ᠮᠢᠨᠢ

ᠭᠡᠦᠭᠡᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠵᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠮᠭᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠤ

ᠭᠦᠤ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠵᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠤᠵᠠᠭᠠᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠨᠢ

ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠮᠦᠰᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠭᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠡ᠊ᠨᠳᠡᠭᠦᠷᠡᠯ

ᠭᠦᠴᠦᠷᠭᠡᠭᠯᠡᠯ ᠹᠧᠥᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠢᠯᠵᠠᠷᠠᠮᠠᠯ ᠶᠤᠰᠤ


ᠳᠦᠷᠭᠦᠮ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠳᠦᠷᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠭᠡᠷ ᠴᠢᠨᠢ

ᠲᠦᠮᠦᠰᠦᠨ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠬᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠪᠣᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠤ

ᠳᠦᠷᠤᠯᠠᠨ ᠪᠣᠳᠠᠯᠠᠵᠤ ᠨᠠᠪᠴᠢᠯᠠᠨ ᠴᠡᠴᠡᠭᠯᠡᠭᠦ ᠰᠢᠭ᠌

ᠳᠦᠳᠠ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠣᠷᠤᠨ ᠵᠠᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ


ᠬᠠᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠬᠠᠳᠠᠮ ᠤᠨ ᠭᠡᠷ ᠴᠢᠨᠢ

ᠬᠠᠪᠣᠷ ᠳᠠᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠴᠡᠴᠡᠭᠯᠡᠨ ᠬᠤᠸᠠᠷᠯᠠᠵᠤ

ᠬᠤᠯᠠ ᠤᠢ᠌ᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠲᠤ ᠦᠵᠡᠮᠤᠷᠢ ᠪᠠᠨ ᠭᠠᠢ᠌ᠬᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠰᠢᠭ

ᠬᠠᠳᠠᠨ ᠵᠤᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠴᠢᠨᠢ ᠳᠡᠩᠰᠡᠭᠡ ᠳᠠᠯᠳᠠ ᠵᠠᠮ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ


ᠭᠡᠦᠭᠡᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠣᠰᠤ ᠰᠤᠯᠢᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ

ᠭᠦᠰᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠨᠢ ᠪᠠᠨ ᠰᠤᠩᠭ᠋ᠤᠭᠰᠠᠨ ᠴᠢᠨᠢ

ᠭᠦᠡᠳᠦᠳᠤ ᠠᠪᠣ ᠡᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠤᠨ

ᠭᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠯ ᠳᠡᠮᠵᠢᠯᠭᠡ ᠶᠢ ᠭᠦᠢᠴᠡᠳ ᠣᠯᠵᠤ ᠪᠣᠢ


ᠣᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠡᠷᠭᠦᠯᠡᠩ᠂ ᠣᠷᠠᠨ ᠠᠪᠢᠶᠠᠰᠤᠯᠢᠭ ᠭᠡᠦᠭᠡᠨ ᠮᠢᠨᠢ

ᠣᠴᠢᠷ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠳᠤᠩᠭ᠋ᠠᠮᠵᠢ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠤ

ᠣᠠᠳᠤᠷᠠᠬᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ᠂ ᠪᠣᠰᠬᠠᠬᠤ ᠣᠢ᠌ᠯᠠᠰ ᠳᠡᠭᠡᠨ

ᠣᠯᠵᠠ ᠠᠰᠢᠭ ᠳᠦᠭᠦᠷᠡᠩ ᠭᠡᠢ᠌ᠮᠦᠷᠢ ᠲᠡᠶ ᠶᠠᠪᠣᠭᠠᠷᠠᠢ︕


ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠ‍‌ᠶᠢᠭ ᠄ ᠰᠦᠨᠢᠳ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠮᠢ᠊·ᠭᠡᠷᠡᠯ
ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠰᠢᠯᠦᠭ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 1900
ᠴᠠᠭ᠄ 2011 ᠤᠨ ᠤ 04 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 28