ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ

ᠶᠡᠭᠡ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ ᠳᠠᠭᠠᠨ

ᠪᠢᠳᠠ ᠳᠠᠷᠤᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ


ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ ᠳᠠᠭᠠᠨ

ᠪᠢᠳᠠ ᠳᠠᠯᠠᠷᠠᠨ᠎ᠡ


ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠪᠢᠳᠠ

ᠭᠠᠷᠴᠠᠭᠯᠠᠬᠤ ᠳ᠋ᠤ

ᠭᠦᠷᠴᠤ ᠳᠡᠢ᠌ᠯᠭᠦ ᠥᠭᠡᠢ

ᠳᠠᠷᠠ ᠵᠠᠢ

ᠮᠥᠩᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ


ᠪᠢ

ᠠᠭᠱᠠᠨ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠨ᠎ᠡ


ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠ‍‌ᠶᠢᠭ ᠄ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠪᠠᠷᠭᠤ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠵᠠᠢ᠌ᠳᠠᠩᠴᠢᠨ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌
ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠰᠢᠯᠦᠭ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 2582
ᠴᠠᠭ᠄ 2011 ᠤᠨ ᠤ 06 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 23
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ