ᠰᠠᠷᠠ᠂ ᠰᠠᠤᠠᠭᠢᠯ᠂ ᠮᠥᠷᠦᠭᠡᠳᠦᠯ

ᠦᠳᠡᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠮᠬᠠᠨ ᠠᠭᠠᠷ ᠳᠤ

ᠢᠳᠡᠭᠡᠯ ᠲᠦᠰᠢᠨ ᠥᠡᠳᠡᠢ᠌ᠭ᠍ᠰᠡᠨ

ᠥᠩᠭᠡᠵᠢᠨ ᠳᠡᠷᠭᠡᠯᠰᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠬᠠᠰ ᠤᠨ ᠰᠠᠷᠠ

ᠥᠷᠦᠭᠡ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠭᠡᠭᠡᠪᠴᠢ ᠪᠠᠷ

ᠥᠩᠭᠡᠢ᠌ᠵᠤ ᠳᠤᠳᠤᠭᠰᠢ ᠱᠠᠭᠠᠢ᠌ᠬᠤ

ᠶᠠᠮᠠᠷᠬᠠᠨ ᠳᠦᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠠᠭᠠᠰᠢ ᠪᠣᠢ︖

ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠭᠰᠠᠨ ᠨᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠨ ᠠᠪᠣᠷᠢ ᠪᠣᠢ︖

ᠭᠦᠩᠭᠦᠭᠡᠷ ᠭᠦᠭᠡ ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠯᠠ

ᠭᠦᠮᠦᠷᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠳᠤᠭᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠵᠤ

ᠳᠤᠷᠤᠮᠤᠯᠵᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠦᠰᠡᠯ ᠭᠢᠯᠠᠯᠵᠠᠭᠤᠯᠵᠤ

ᠮᠥᠷᠦᠭᠡᠳᠦᠯ ᠤᠨ ᠣᠶᠠᠬᠠᠨ ᠠᠶ᠎ᠠ ᠵᠢ

ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠶᠢᠡᠷ ᠭᠤᠴᠤᠯᠠᠨ᠎ᠠ ᠪᠢᠯᠠ᠂

ᠳᠠᠩᠴᠤ ᠠᠯᠢᠶ᠎ᠠ ᠴᠢᠨᠤ ᠰᠠᠤᠠᠭᠢᠯ

ᠳᠡᠪᠭᠡᠷᠤᠨ ᠦᠰᠦᠷᠴᠤ ᠳᠡᠭ᠍ᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠭᠡᠷ

ᠶᠠᠯᠢᠩ ᠮᠥᠩᠭᠦᠨ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠳᠤ ᠱᠤᠩᠪᠠᠨ

ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠰᠤᠷ ᠶᠢᠡᠷ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠨ

ᠢᠷᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠨ᠎ᠠ ᠪᠢᠯᠠ᠃

ᠬᠠᠢ᠌ᠯ ᠪᠣᠯᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠰᠤᠨ ᠳ᠋ᠤ

ᠬᠠᠨᠤᠮᠵᠢᠳᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠳᠤᠯᠢᠳᠠᠨ ᠭᠤᠶᠤᠯᠠᠵᠤ

ᠵᠠᠯᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠥᠷᠭᠡᠯᠡᠭᠦ ᠠᠰᠠᠷ ᠊ᠤᠨ

ᠵᠢᠭᠠᠬᠠᠨ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠯᠳᠡᠳᠡᠢ ᠴᠤᠩᠬᠤ ᠪᠠᠷ

ᠳᠤᠬᠤᠳᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠭᠡᠪᠳᠡᠭᠦ ᠨᠠᠳᠠ ᠣᠷᠤᠭᠤ

ᠳᠤᠭᠯᠠᠵᠤ ᠴᠤ ᠶᠤᠮ ᠰᠢᠭ ᠰᠢᠷᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠪᠢᠯᠠ᠂

ᠳᠤᠷᠠᠳᠠᠢ ᠭᠦᠭ᠍ᠰᠡᠭᠦ ᠮᠢᠨᠤ ᠰᠠᠤᠠᠭᠢᠯ

ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠳᠤ ᠴᠢᠨᠢ ᠦᠨᠳᠦᠷᠯᠠᠨ ᠴᠠᠯᠭᠢᠵᠤ

ᠳᠠᠯᠮᠢᠶᠠᠷᠠᠬᠤ ᠬᠠᠷᠠᠴᠠᠨ ᠳᠤ ᠴᠢᠨᠢ ᠠᠭᠤᠰᠤᠭᠠᠤᠨ

ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠩᠭ᠋ᠤᠷ ᠮᠥᠷᠦᠭᠡᠳᠦᠯ ᠬᠤᠴᠤᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ

ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠬᠠᠨᠢ ᠪᠠᠨ ᠥᠭᠡᠢ᠌ᠯᠡᠵᠤ ᠪᠢᠯᠠ

ᠨᠠᠠᠳᠢᠨ ᠳᠤᠷᠠᠰᠤᠮᠵᠢ ᠥᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ

ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠢ ᠳᠤᠷᠠᠰᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠢᠯᠠ

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠰ·ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠲᠤ
ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠰᠢᠯᠦᠭ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 2926
ᠴᠠᠭ᠄ 2005 ᠤᠨ ᠤ 08 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 04