ᠳᠠᠮᠠᠭᠢ ᠳᠠᠳᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠤᠷ ᠭᠦᠨᠦᠭᠡᠯ

ᠳᠠᠮᠠᠭᠢ ᠳᠠᠳᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠬᠤᠤᠷ ᠭᠦᠨᠦᠭᠡᠯ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ ᠢ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠪᠦᠷ ᠮᠠᠳᠠᠨ᠎ᠡ᠃ ᠭᠡᠪᠠᠴᠤ ᠳᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠳᠠᠮᠠᠭᠢ ᠳᠠᠳᠠᠭᠰᠠᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠴᠢᠭᠢᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠠᠮᠠᠭᠢ ᠳᠠᠳᠠᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠡᠴᠡ ᠳᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠣᠳᠤᠳᠠᠭ ᠨᠢ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠢ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠨ ᠳᠠᠮᠠᠭᠢ ᠳᠠᠳᠠᠭᠤᠯᠳᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠰᠢᠯᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠠᠮᠸᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ 《ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠮᠠᠠᠳᠤ》 ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ 《ᠳᠠᠮᠠᠭᠢ ᠳᠠᠳᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ 20 ᠬᠤᠤᠷ ᠭᠦᠨᠦᠭᠡᠯ》 ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠨᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠳᠠᠮᠠᠭᠢ ᠳᠠᠳᠠᠳᠠᠭ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠶᠠᠰᠤ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠵᠤ ᠰᠠᠨᠠᠮᠰᠠᠷ ᠦᠭᠡᠶ ᠮᠠᠭᠤᠳᠠᠳᠠᠭ ᠢ ᠳᠤᠳᠤᠷᠬᠠᠢ ᠥᠭᠦᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃

1᠂ ᠳᠠᠮᠠᠭᠢᠨ ᠳᠤ ᠳᠤᠩ ᠠᠷᠪᠢᠨ ᠸᠢᠷᠦ᠋ᠰ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ᠃

2᠂ ᠳᠠᠮᠠᠭᠢ ᠳᠠᠳᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠪᠠᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠳᠠᠪᠣᠷᠢ ᠶᠢ ᠨᠥᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃

3᠂ ᠳᠠᠮᠠᠭᠢ ᠳᠠᠳᠠᠭᠰᠠᠤᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠣᠠᠳᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ᠃

4᠂ ᠳᠠᠮᠠᠭᠢ ᠳᠠᠳᠠᠭᠰᠠᠤᠨ ᠤᠨ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠰᠤ ᠨᠢ ᠳᠤᠩ ᠭᠡᠪᠷᠡᠭ᠌ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ᠃

5᠂ ᠳᠠᠮᠠᠭᠢ ᠳᠠᠳᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠲᠦᠯᠡᠢ᠌ᠷᠡᠭᠦ ᠪᠠ ᠬᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠠᠭᠤᠳᠠᠬᠤ ᠠᠶᠤᠯ ᠢ ᠨᠡᠮᠡᠭ᠍ᠳᠡᠭᠦᠯᠤᠨ᠎ᠡ᠃

6᠂ ᠳᠠᠮᠠᠭᠢ ᠳᠠᠳᠠᠭᠰᠠᠤᠨ ᠤᠨ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠠᠮᠠᠷᠬᠠᠨ ᠥᠭᠡᠷ ᠢᠯᠳᠤ ᠭᠠᠷᠤᠨ᠎ᠠ᠃

7᠂ ᠳᠠᠮᠠᠭᠢ ᠳᠠᠳᠠᠭᠰᠠᠤᠨ ᠤᠨ ᠣᠯᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠢᠨᠢ ᠭᠠᠷ ᠭᠦᠯ ᠭᠦᠢᠳᠡᠨ ᠣᠷᠭᠢᠳᠠᠭ᠃

8᠂ ᠳᠠᠮᠠᠭᠢ ᠳᠠᠳᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠵᠢᠷᠮᠦᠰᠦᠯᠡᠭᠦ ᠶᠢ ᠬᠤᠷᠢᠭᠯᠠᠬᠤ ᠡᠮ ᠣᠤᠭᠤᠪᠠᠯ ᠵᠢᠷᠦᠭᠡᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

9᠂ ᠳᠠᠮᠠᠭᠢ ᠳᠠᠳᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠡᠮ ᠤᠨ ᠣᠢ᠌ᠯᠠᠳᠤᠯ ᠢ ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

10᠂ ᠳᠠᠮᠠᠭᠢ ᠳᠠᠳᠠᠬᠤ ᠡᠴᠡ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠶᠤᠯ ᠭᠠᠷᠤᠨ᠎ᠠ᠃

11᠂ ᠳᠠᠮᠠᠭᠢ ᠳᠠᠳᠠᠳᠠᠭ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠥᠳᠡᠯᠦᠭᠦᠤ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠳᠠᠭ᠃

12᠂ ᠳᠠᠮᠠᠭᠢ ᠳᠠᠳᠠᠳᠠᠭ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠳᠡᠵᠢᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠡᠩᠭᠦᠷᠡᠢ ᠠᠮᠢᠳᠠᠨ ᠨᠢ ᠴᠤ ᠦᠮᠠᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠳᠤ ᠠᠮᠠᠷᠬᠠᠨ ᠨᠡᠷᠪᠠᠭ᠍ᠳᠡᠨ᠎ᠡ᠃

13᠂ ᠳᠠᠮᠠᠭᠢ ᠳᠠᠳᠠᠳᠠᠭ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠤ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡ ᠭᠤᠶᠤᠬᠤ ᠳᠤᠷᠠᠳᠠᠢ᠃

14᠂ ᠳᠠᠮᠠᠭᠢ ᠳᠠᠳᠠᠭᠴᠢ 《ᠳᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠨᠡᠭᠦᠷᠡᠰᠦᠳᠦᠷᠦᠭ᠍ᠴᠢᠳᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ》 ‌᠊ᠢ ᠡᠳᠯᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ᠃

15᠂ ᠳᠠᠮᠠᠭᠢ ᠳᠠᠳᠠᠭᠰᠠᠤᠨ ᠤᠨ ᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠦᠷᠢᠴᠠᠯ ᠣᠯᠠᠨ᠃

16᠂ ᠳᠠᠮᠠᠭᠢ ᠳᠠᠳᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ᠃

17᠂ ᠳᠠᠮᠠᠭᠢ ᠳᠠᠳᠠᠭᠰᠠᠤᠨ ᠲᠤ ᠵᠠᠮ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠡ᠊ᠨᠳᠡᠯ ᠠᠮᠠᠷᠬᠠᠨ ᠲᠤᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠨ᠎ᠠ᠃

18᠂ ᠡᠮᠡᠭ᠍ᠳᠡᠢ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠳᠠᠮᠠᠭᠢ ᠳᠠᠳᠠᠪᠠᠯ ᠦᠯᠦ ᠵᠢᠷᠮᠦᠰᠦᠯᠡᠭᠦ ᠨᠤᠷᠮ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠶᠡᠭᠡ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

19᠂ ᠵᠢᠷᠮᠤᠰᠤᠨ ᠡᠮᠡᠭ᠍ᠳᠡᠢ ᠳᠠᠮᠠᠭᠢ ᠳᠠᠳᠠᠪᠠᠯ ᠣᠷᠤᠭ ᠣᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠪᠠ ᠡᠷᠳᠡ ᠭᠦᠩᠭᠡᠵᠢᠭᠦ ᠠᠶᠤᠯ ᠢ ᠨᠡᠮᠡᠭ᠍ᠳᠡᠭᠦᠯᠦᠨ᠎ᠡ᠃

20᠂ ᠳᠠᠮᠠᠭᠢ ᠳᠠᠳᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠬᠤᠳᠤᠭ ᠬᠤᠭᠢᠷᠠᠯ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃


ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠ‍‌ᠶᠢᠭ ᠄ ᠣᠯᠠᠭᠠᠠᠴᠠᠪ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠵᠢᠭᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠬᠤ ᠳᠠᠰᠤᠭ

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠠ᠊·ᠷᠢᠠᠴᠢᠨ
ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠡᠩᠬᠡ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 7947
ᠴᠠᠭ᠄ 2012 ᠤᠨ ᠤ 01 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 10