ᠬᠤᠶᠠᠷ 《ᠴᠢᠨᠠᠷ》᠊ᠤᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ

ᠬᠤᠶᠠᠴᠢ ᠦᠵᠡᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠬᠠᠭᠤᠷᠠᠨ

ᠬᠤᠪᠳᠤᠭ ᠰᠢᠨᠤᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠤᠵᠢᠷᠯᠠᠨ

ᠣᠯᠵᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ

ᠣᠭᠳᠠᠷᠭᠤᠢ ᠬᠠᠷᠠᠵᠤ ᠴᠢᠷᠠᠢ ᠢᠰᠪᠠᠯᠵᠠᠨ


ᠬᠤᠷᠤ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠬᠤᠳᠤᠭᠤᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠳᠦᠭᠦᠷᠭᠡᠨ

ᠶᠤᠷᠤ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦ ᠪᠠᠨ ᠬᠤᠤᠷᠯᠠᠨ

ᠬᠤᠷᠸ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠢᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠳᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠭᠰᠠᠨ

ᠶᠤᠵᠤ ᠮᠠᠭᠤᠳᠠᠢ ᠬᠤᠯᠵᠢᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ


ᠴᠠᠪᠠᠷ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ

ᠴᠢᠩ ᠦᠨᠡᠠᠴᠢ ᠪᠠᠳᠤ ᠵᠢᠷᠤᠮ ᠲᠡᠶ

ᠣᠷᠴᠢᠯᠠᠩ ᠰᠢᠭ ᠠᠭᠤᠳᠠᠮ ᠴᠡᠭᠡᠵᠢ ᠲᠡᠶ

ᠣᠳᠤᠳ ᠰᠢᠭ ᠳᠦᠭᠡᠮᠡᠯ ᠦᠵᠡᠯ ᠲᠡᠶ


ᠮᠠᠭᠳᠠᠭᠠᠯ ᠳᠤ ᠣᠮᠤᠷᠬᠠᠭᠯᠠᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠶ

ᠳᠤᠤᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠯ ᠳᠤ ᠭᠤᠳᠤᠷᠠᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠶ

ᠮᠠᠭᠤ ᠳᠤ ᠭᠡᠯᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ᠌ ᠦᠭᠡᠶ

ᠳᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠭ ᠵᠥᠭᠡᠯᠡᠨ ᠴᠠᠢ᠌ᠯᠭᠠᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ᠃


ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠ‍‌ᠶᠢᠭ ᠄ ᠠᠷᠤ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠠᠠᠪᠣᠯᠠᠭ ᠶᠡᠷᠦᠩᠭᠡᠢ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠪ᠊·ᠮᠡᠷᠭᠡᠡᠪᠢᠯᠢᠭ᠌
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌
ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠰᠢᠯᠦᠭ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 2583
ᠴᠠᠭ᠄ 2011 ᠤᠨ ᠤ 09 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 19
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ